KUL Logo

Sztuczna inteligencja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie projektowania systemów inteligentnych, oceny przydatności systemów inteligentnych, programisty

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w zakresie filozofii, kognitywistyki oraz na kierunkach informatycznych
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

  • Praktyki obowiązkowe:

Praktyki zawodowe w firmie IT bądź innej instytucji związanej z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii.

  • Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

  • Staże:

Oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę:

  • formułować i rozwiązywać problemy teoretyczne dotyczące istoty i zastosowania sztucznych systemów inteligentnych;
  • tworzyć proste i złożone programy komputerowe do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów;
  • dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia z palety dostępnych w ramach sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów i wykonania praktycznych zadań z zakresu budowy systemów informatycznych.

Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu teorii i praktyki sztucznej inteligencji oraz prezentować wyniki badań i aktualne rozwiązania technologiczne osobom nie będącym specjalistami w tej dziedzinie; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich w formie pisemnej i ustnej, w szczególności w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Absolwent jest przygotowany do organizacji pracy własnej indywidualnej i w grupie w kontekście realizacji projektów IT.

Programować w języku skryptowym Python, w języku R; korzystać ze specjalistycznych narzędzi programistycznych w zakresie automatyzacji rozumowań, reprezentacji wiedzy, maszynowego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego.

Przygotowanie pracy licencjackiej w ramach seminarium pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji akademickich. Dodatkowo w ramach projektów realizowanych na niektórych zajęciach studenci mają okazje do wzięcia udziału w zespołowych badaniach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) matematyka (50% wyniku końcowego);

b) wybrany przedmiot dodatkowy spośród następujących: język polski (rozszerzony), biologia, filozofia, fizyka, informatyka (25% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

a) język polski lub lub język ojczysty w przypadku matury zagranicznej (50% wyniku końcowego)

b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: matematyka, język obcy nowożytny, biologia, fizyka, informatyka lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.

 

Więcej informacji o Sztucznej Inteligencji na KUL