KUL Logo

Sztuczna inteligencja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie projektowania systemów inteligentnych, oceny przydatności systemów inteligentnych, programisty

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w zakresie filozofii, kognitywistyki oraz na kierunkach informatycznych
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Praktyki zawodowe w firmie IT bądź innej instytucji związanej z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii.

 • Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

 • Staże:

Oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę:

 • formułować i rozwiązywać problemy teoretyczne dotyczące istoty i zastosowania sztucznych systemów inteligentnych;
 • tworzyć proste i złożone programy komputerowe do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów;
 • dobrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia z palety dostępnych w ramach sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów i wykonania praktycznych zadań z zakresu budowy systemów informatycznych.

Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu teorii i praktyki sztucznej inteligencji oraz prezentować wyniki badań i aktualne rozwiązania technologiczne osobom nie będącym specjalistami w tej dziedzinie; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich w formie pisemnej i ustnej, w szczególności w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Absolwent jest przygotowany do organizacji pracy własnej indywidualnej i w grupie w kontekście realizacji projektów IT.

Programować w języku skryptowym Python, w języku R; korzystać ze specjalistycznych narzędzi programistycznych w zakresie automatyzacji rozumowań, reprezentacji wiedzy, maszynowego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego.

Przygotowanie pracy licencjackiej w ramach seminarium pozwala na uzyskanie podstawowych kompetencji akademickich. Dodatkowo w ramach projektów realizowanych na niektórych zajęciach studenci mają okazje do wzięcia udziału w zespołowych badaniach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • matematyka (50% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • język polski, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub filozofia (25% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • matematyka (50% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • język polski, lub chemia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub filozofia (25% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • matematyka (50% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • język polski, lub chemia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub filozofia (25% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata spośród następujących: matematyka, język obcy nowożytny, biologia, fizyka, informatyka lub filozofia (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

 

Więcej informacji o Sztucznej Inteligencji na KUL