KUL Logo

Olimpiady

  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych stopnia centralnego przyjmowani są poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunki studiów wymienione w poniższym zestawieniu.
  2. Laureat lub finalista jest zwolniony z całości postępowania kwalifikacyjnego i otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
  3. Laureaci i finaliści mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
  4. Przez finalistę rozumie się każdego uczestnika etapu centralnego olimpiady przedmiotowej.
  5. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zobowiązani są do załączenia w systemie rekrutacyjnym skanu zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule oraz skanu świadectwa dojrzałości, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim także skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

laureaci I-V miejsca – na dziennikarstwo i komunikację społeczną, teologię

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, administrację, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, europeistykę, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, pracę socjalną, prawo, prawo kanoniczne, retorykę stosowaną, socjologię, stosunki międzynarodowe, teologię

3 finalistów – na administrację, ekonomię, socjologię, pracę socjalną, zarządzanie

laureaci i finaliści  – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, retorykę stosowaną

laureaci i finaliści  – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, architekturę krajobrazu, biotechnologię, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, pracę socjalną, retorykę stosowaną, socjologię

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, architekturę krajobrazu, biotechnologię, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe,  edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe, teologię

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe,  edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe,  edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, informatykę, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, matematykę, pedagogikę, pedagogikę specjalną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, ekonomię, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, pracę socjalną, socjologię, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe,  edytorstwo, filologię angielską, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię niderlandzką, filologię polską, filologię romańską, filologię-sinologię filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści  – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

– laureaci – na wszystkie kierunki studiów;
– finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię niderlandzką, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistkę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

– laureaci  – na teologię;
– laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe,  edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, pracę socjalną, retorykę stosowaną, socjologię, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe,  administrację, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, informatykę, matematykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, prawo, retorykę stosowaną, stosunki międzynarodowe

laureaci – na dziennikarstwo i komunikację społeczną

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, prawo kanoniczne, teologię, retorykę stosowaną

laureaci – na antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe, doradztwo kariery i doradztwo personalne, dziennikarstwo i komunikację społeczną, ekonomię, filozofię, informatykę, kognitywistykę, matematykę, pedagogikę, pedagogikę specjalną, psychologię, retorykę stosowaną socjologię, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

laureaci – na antropologię stosowaną, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, retorykę stosowaną, teologię

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, architekturę krajobrazu, biotechnologię, edytorstwo, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, inżynierię środowiska w Stalowej Woli, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną

laureaci i finaliści – na antropologię stosowaną, edytorstwo, ekonomię, europeistykę, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, retorykę stosowaną, zarządzanie

12 laureatów – na bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na administrację, antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe, edytorstwo, europeistykę, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę, pedagogikę specjalną, pracę socjalną, prawo, retorykę stosowaną, socjologię, stosunki międzynarodowe

laureaci i finaliści – na administrację, antropologię stosowaną, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną, edytorstwo, europeistykę, filologię germańską, filologię klasyczną, filologię polską, filologię romańską, filozofię, hispanistykę, historię, historię sztuki, kognitywistykę, krajoznawstwo i turystykę kulturową, lingwistykę stosowaną, pracę socjalną, prawo, prawo kanoniczne, retorykę stosowaną, socjologię, stosunki międzynarodowe

3 laureatów i 3 finalistów – na antropologię stosowaną, filologię klasyczną, filozofię, kognitywistykę, retorykę stosowaną