KUL Logo

Sposób przeliczania punktów z matury

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu świadectw – oznacza to, że na podstawie przeliczeń punktów ze świadectw wszystkich zgłoszonych na dany kierunek kandydatów tworzone są listy rankingowe.

WAŻNE!!! Komisja egzaminacyjna kwalifikuje do przyjęcia kandydatów z najlepszymi wynikami  – do limitu miejsc na danym kierunku. Komisje nie podają z góry progów punktowych kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek. Progi punktowe różnią się w zależności od roku naboru – zależą od zmiennych zasad przyjęć na studia, ilości zgłoszonych kandydatów oraz ich wyników maturalnych. W dniu ogłoszenia wyników kandydat otrzymuje na swoim koncie w systemie e-rekrut  informacje o kwalifikacji na dany kierunek, miejscu na liście rankingowej oraz ilości uzyskanych punktów!

Na większość kierunków kandydat może aplikować, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym!

WAŻNE: Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności.

 

Kandydaci z nową maturą  – sposoby przeliczania wyników

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nowa matura), jest zaliczenie przedmiotu na wymaganym poziomie.

*** Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym w części pisemnej co najmniej 30% punktów na wymaganym poziomie. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji (1% = 1 punkt);
 • poziom podstawowy – w procesie rekrutacji (1% = 0,5 punktu);
 • poziom dwujęzyczny  –  (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych)  wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%.  Punkty samodzielnie przelicza kandydat lub zgłasza się do biura rekrutacji przed zakończeniem postępowania konkursowego.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 50 pkt.

Przykład 1.: jeżeli kandydat uzyskał z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym wynik 65%, wynik z tego przedmiotu wynosi 65 punktów.

Przykład 2.: jeżeli kandydat uzyskał z danego przedmiotu na poziomie podstawowym wynik 65%, wynik z tego przedmiotu oblicza się następująco: 65 x 0,5 = 32,5 punktu.

WAŻNE: Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

 

Co oznaczają procenty i wagi przy poszczególnych przedmiotach w zasadach rekrutacji ?

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część lub jaki procent wyniku z danego przedmiotu widniejącego na świadectwie maturalnym będziemy brać pod uwagę w wyliczeniach końcowych.

 • Wynik na świadectwie mnożony jest najpierw przez mnożnik poziomu tj. 1 w przypadku rozszerzenia lub 0,5 w przypadku podstawy.
 • Następnie przemnażamy wynik przez procent lub wagę z zasad rekrutacji

Jeśli w opisie zasad rekrutacji na dany kierunek nie podano wagi, wówczas udział procentowy przedmiotu (lub przedmiotów) liczony jest proporcjonalnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przykład przeliczeń 1:

Na kierunek PRAWO – studia jednolite magisterskie  punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka,  lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik –  wynik z przedmiotu wybranego przez kandydata – mnoży się przez  1 (rozszerzenie) lub 0,5 (podstawa), a następnie  przez 0,5;
 • język polski (25% wyniku końcowego) – wynik z języka polskiego mnoży się przez  1 (rozszerzenie) lub 0,5 (podstawa), a następnie przez 0,25;
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego) – wynik z języka obcego mnoży się przez  1 (rozszerzenie) lub 0,5 (podstawa) a następnie przez 0,25.

Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przykład przeliczeń 2:

Kandydat na  PSYCHOLOGIĘ –  studia jednolite magisterskie, zdawał na maturze język polski na poziomie podstawowym i uzyskał 70 procent, język angielski na poziomie rozszerzonym i uzyskał 90 procent, matematykę na poziomie podstawowym i uzyskał 90 procent oraz biologię na poziomie rozszerzonym i uzyskał 64 procent. W jaki sposób obliczane są wyniki w przypadku kandydata?

Kandydat wpisuje  przy przedmiotach uzyskane punkty w zależności od poziomu. Jeśli nie zdawał przedmiotu na jakimś poziomie – wpisuje zero. Zgodnie z zasadami rekrutacji na kierunek psychologia, brane są pod uwagę następujące oceny:

a) język polski (40% wyniku końcowego) – [70 pkt (podstawa) x 0.5] x 0,4 = 14

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego) – [90 pkt (rozszerzenie) x 1] x 0,3 = 27

c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego).

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Matematyka – [90 (podstawa) x 0,5] x 0,3 = 13,5; Biologia  – [64 (rozszerzenie) x 1] x 0,3 = 19,2  (ten wynik jest korzystniejszy dla kandydata!!!)

Zatem w sumie kandydat w postępowaniu konkursowym otrzyma: (14+27+19,2)= 60,2 pkt.

Kandydaci ze starą maturą  – sposoby przeliczania wyników

Dla każdego kierunku studiów istnieją odrębne zasady rekrutacji biorące pod uwagę wyniki kandydatów z maturą zdawaną przed 2005 r. – tzw. starą maturą.

WAŻNE: Kandydaci ze starą maturą zobowiązani są wgrać na swoim koncie w systemie e-Rekrut skan świadectwa maturalnego i wpisują oceny w skali 2-5 lub 1-6.

Wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (najczęściej język polski i drugi zdawany, wybrany przedmiot), przeliczonych na skalę 100–punktową zgodnie z formułą przedstawioną poniżej:

(P – Min)

—————- x 100

(Max – Min) ,

gdzie:

 • P – otrzymana przez kandydata ocena;
 • Min – możliwa do uzyskania minimalna ocena;
 • Max – możliwa do uzyskania maksymalna ocena.

Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu składowego wynosi 100 punktów.

 

Kandydaci z maturą zagraniczną – przeliczanie wyników

W związku z tym, że świadectwa uzyskane za granicą posiadają różne skale ocen – kandydat, który uzyskał świadectwo matury zagranicznej nie musi wprowadzić swoich wyników, a w polu oceny pozostawia lub wpisuje „0”.

 • Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025 – PRZELICZNIK WYNIKÓW Z MATURY ZAGRANICZNEJ 2024-2025

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydaci zobowiązani są wgrać na swoim koncie w systemie e-Rekrut skan świadectwa lub dyplomu (albo innego dokumentu) zawierającego wyniki maturalne. Na podstawie załączonych dokumentów Biuro Rekrutacji KUL dokonuje przeliczenia wyników i wprowadza je do systemu rekrutacyjnego.

 

Kandydaci z maturą IB – przeliczanie wyników

 • Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025 – PRZELICZNIK WYNIKÓW Z MATURY ZAGRANICZNEJ 2024-2025
Oceny z matury IB Liczba punktów za wyniki na poziomie podstawowym
(Standard Level SL)
Liczba punktów za wyniki na poziomie rozszerzonym
(High Level HL)
7 100 100
6 85 85
5 75 75
4 60 60
3 45 45
2 30 30
1 0 0

Kandydaci zobowiązani są wgrać na swoim koncie w systemie e-Rekrut skan świadectwa lub dyplomu (albo innego dokumentu) zawierającego wyniki maturalne. Na podstawie załączonych dokumentów Biuro Rekrutacji KUL dokonuje przeliczenia wyników i wprowadza je do systemu rekrutacyjnego.