KUL Logo

Sposób przeliczania punktów z matury

Punkty kwalifikacyjne na wybrany kierunek przelicza Komisja Rekrutacyjna zgodnie z zasadami opisanymi poniżej .
W systemie rekrutacyjnym należy wpisać wyniki z części pisemnej świadectwa dojrzałości. Na większość kierunków kandydat może aplikować, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na KUL ma formę konkursu świadectw – oznacza to, że na podstawie przeliczeń punktów ze świadectw wszystkich zgłoszonych na dany kierunek kandydatów tworzone są listy rankingowe.

WAŻNE!!! Komisja egzaminacyjna kwalifikuje do przyjęcia kandydatów z najlepszymi wynikami  – do limitu miejsc na danym kierunku. Komisje nie podają z góry progów punktowych kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek. Progi punktowe różnią się w zależności od roku naboru – zależą od zmiennych zasad przyjęć na studia, ilości zgłoszonych kandydatów oraz ich wyników maturalnych.

W dniu ogłoszenia wyników kandydat otrzymuje na swoim koncie w systemie e-rekrut  informacje o kwalifikacji na dany kierunek, miejscu na liście rankingowej oraz ilości uzyskanych punktów!

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania konkursowego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

 • poziom rozszerzony w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
 • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punktu).

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

 • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
 • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Np. kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100%  punktów z poziomu rozszerzonego. Punkty samodzielnie przelicza kandydat lub zgłasza się do biura rekrutacji przed zakończeniem postępowania konkursowego.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

Przykład:

Jeśli kandydat na maturze na poziomie podstawowym uzyskał 100%, a na poziomie rozszerzonym – 50%, wówczas po przeliczeniu:

 • za poziom podstawowy otrzyma 45 punktów, a za poziom rozszerzony – 50 punktów,
 • do kwalifikacji będzie brany pod uwagę tylko wynik z poziomu rozszerzonego, gdyż jest korzystniejszy.

Laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego oraz laureat konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości postępowania 100 punktów.

Obliczanie wyników końcowych

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką część wyniku końcowego stanowi wynik z danego przedmiotu.

Przykład:

Na kierunek prawo punktowane są następujące przedmioty:

 • historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka,  lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
 • język polski (25% wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według wag, czyli w przypadku prawa wynik z najlepiej zdanego przedmiotu z listy do wyboru mnoży się przez 50%, wynik z języka polskiego mnoży się przez 25%, a wynik z języka obcego przez 25%. Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

PRZYKŁAD

Kandydat na psychologię – studia jednolite magisterskie, zdawał na maturze język polski na poziomie podstawowym i uzyskał 70 procent, język angielski na poziomie rozszerzonym i uzyskał 90 procent, matematykę na poziomie podstawowym i uzyskał 90 procent oraz biologię na poziomie rozszerzonym i uzyskał 64 procent. W jaki sposób obliczane są wyniki w przypadku kandydata?

Kandydat wpisuje  przy przedmiotach uzyskane punkty w zależności od poziomu. Jeśli nie zdawał przedmiotu na jakimś poziomie – wpisuje zero. Zgodnie z zasadami rekrutacji na kierunek psychologia, brane są pod uwagę następujące oceny:

a) język polski (40% wyniku końcowego) -[70 pkt (podstawa) x 0.45]x 0,4= 12,6

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego) – [90 pkt (rozszerzenie) x 1] x 0,3=27

c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego).

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Matematyka – [90 (podstawa)x 0,45 ] x 0,3=12,15; Biologia  – [64 (rozszerzenie)x 1]x 0,3 = 19,2  (ten wynik jest korzystniejszy dla kandydata!!!)

Zatem w sumie kandydat w postępowaniu konkursowym otrzyma: (12,6+27+19,2)= 58.8 pkt.

 

Jeśli w opisie zasad rekrutacji na dany kierunek nie podano wagi, wówczas udział procentowy przedmiotu (lub przedmiotów) liczony jest proporcjonalnie.

Przykład:

Na kierunek kognitywistyka punktowane są następujące przedmioty:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego);
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
 • jeden przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem poziomu matury, przeliczane są według jednakowych wag (wynoszących w tym przypadku 1/3). A zatem w omawianym przykładzie kognitywistyki:

 • wynik z języka polskiego mnoży się przez 33,33%,
 • wynik z języka obcego – przez 33,33% oraz
 • wynik z przedmiotu wybranego przez kandydata – również mnoży się przez 33,33%.

Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy obliczony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

WAŻNE !!! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może zostać przyjęty tylko na jeden kierunek. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej. Przyjęcie warunkuje