KUL Logo

Szkoła Doktorska KUL

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL

Lublin, Al. Racławickie 14, Collegium Norwidianum, sala CN-013

Dyrektor – prof. dr hab. Mariola Łaguna

Sekretarz mgr Agata Tymicka

Sekretarz – mgr Joanna Kopyść

Sekretarz – mgr Sabina Karp

Dane kontaktowe: e-mail: phd@kul.pl, tel. 81 445 41 89, 81 445 41 29
Sekretariat czynny dla interesantów w godzinach: 9.00 – 14.00

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej:  https://phd.kul.pl/

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:
1) filozofia,
2) historia,
3) językoznawstwo,
4) literaturoznawstwo,
5) nauki o sztuce,
6) nauki prawne,
7) nauki teologiczne,
8) nauki socjologiczne,
9) pedagogika,
10) prawo kanoniczne,
11) psychologia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ KUL

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL

Terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2021/2022

28.07. – 29.08.2021 – elektroniczna rejestracja kandydatów / wnoszenie opłat rekrutacyjnych/ złożenie wymaganych dokumentów

06 – 11.09.2021 – posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

16 – 17.09.2021 – rozmowy kwalifikacyjne (Osoby dopuszczone do rozmowy zostaną poinformowane o dniu i godzinie lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem)

18.09.2021 – ogłoszenie listy rankingowej. Ogłoszenie wyników następuje poprzez zamieszczenie informacji na internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata oraz w siedzibie Uczelni

20 – 22.09.2021 – potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej w systemie elektronicznym e-Rekrut oraz złożenie wymaganych dokumentów

22.09.2021 – rekrutacja kandydatów z listy rezerwowej

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2021/2022 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2021/2022.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓWprosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej  – wysokość opłaty wynosi 150 zł 

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę „Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna).  Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU KWALIFIKACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ JEST WNIESIENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ  – wysokość opłaty wynosi 150 zł 

Numer konta do wpłaty jest generowany indywidualnie dla kandydata. Po zatwierdzeniu wyboru można go sprawdzić wybierając zakładkę „Opłata rekrutacyjna” (REKRUTACJA -> Opłata rekrutacyjna).  Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie jej na koncie bankowym KUL. Proszę sprawdzać czy informacja o przyjęciu wpłaty pojawiła się w komunikatach (REKRUTACJA -> Komunikaty).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów:

 1. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 2. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o:
  • publikacjach naukowych;
  • uzyskaniu grantów badawczych w konkursach organizowanych przez krajowe lub zagraniczne instytucje grantodawcze;
  • uzyskaniu wewnętrznego grantu badawczego na uczelni lub udziale w zespołowym programie badawczym.
 3. materiały potwierdzające wskazaną wyżej aktywność naukową należy załączyć w wersji elektronicznej:
  • Publikacje: wyłącznie trzy najważniejsze publikacje zawierające informację o: autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania. Dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • Granty: zaświadceznie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant.
 4. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny;  opis może być przygotowany w języku polskim lub angielskim; maksymalna objętość to 10 stron A4 (marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, krój czcionki Times New Roman lub ekwiwalentny, rozmiar 11 punktów, pojedyncza interlinia); opisy nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. 
 5. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej; w przypadku, jeśli kandydat na promotora nie spełnia warunku określonego w § 10, pkt. 2, ust. 3) Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL, składa oświadczenie potwierdzające uzyskanie w okresie obejmującym rok, w którym wniosek jest składany oraz ostatnie dwa lata kalendarzowe poprzedzające moment złożenia wniosku co najmniej 140 punktów za co najwyżej 3 publikacje, zgodnie z obowiązującymi ministerialnym wykazami czasopism i wydawnictw, w tym co najwyżej jedną monografię naukową:
 6. W przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wystawiony przez uprawnioną instytucję certyfikującą (Załącznik 2) lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, albo dyplom ukończenia studiów na poziomie magisterskim lub licencjackim w języku angielskim, albo ma obywatelstwo kraju, w którym język angielski jest językiem ojczystym;
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia);
 8. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór oświadczenia);
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 10. skierowanie na studia od własnego ordynariusza lub przełożonego – w przypadku duchownych diecezjalnych i osób zakonnych;
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickiego ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia);
 12. w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra nieodpowiadającego dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta, wymagana jest zgoda rady instytutu odpowiadającego tej dyscyplinie, uzyskana przed przystąpieniem do postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6-8  § 1 (patrz dokument WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO).  Warunki uzyskania takiej zgody określa rada instytutu;
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana (nostryfikacja dyplomów – NAWA);
 14. tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym;
 15. Cudzoziemcy dodatkowo skłądają:
  1. kopię paszportu (strona ze zdjęciem);
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ;
  3. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, lub – certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub – świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty, lub – dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie do 22 września 2021, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginały wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowany ze swojego konta rekrutacyjnego w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.
Kandydaci cudzoziemcy mogą wnioskować do dyrektora Szkoły Doktorskiej o wydłużenie terminu dostarczenia oryginałów dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt. a); dokumentu WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.