KUL Logo

Stosunki międzynarodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w placówkach administracji rządowej
  i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych;
 • samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce;
 • organizowania pracy w zespole;
 • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim;
 • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Strona www Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych KUL


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 80 godz., która jest realizowana po II roku studiów.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowana wiedza w dziedzinie nauk o polityce i administracji, w tym w zakresie stosunków międzynarodowych, ich teorii oraz uwarunkowań i zagrożeń, m.in. w środowisku transatlantyckim oraz w ramach współpracy transgranicznej;
 • znajomość relacji wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków politycznych i kulturowych;
 • wiedza o współczesnych systemach, instytucjach politycznych i społecznych o charakterze międzynarodowym;
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów oraz prognozowania działań i ich skutków w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność wykorzystania i prawidłowej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 • umiejętność zwięzłego i zrozumiałego komunikowania się, prowadzenia negocjacji z otoczeniem, dyskutowania z użyciem specjalistycznej terminologii oraz przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska;
 • umiejętność przygotowania wypowiedzi w języku polskim oraz w języku obcym dotyczących nauk społecznych z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł.

 • umiejętność budowania strategii działań w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i doskonalenie wiedzy oraz kompetencji związanych z dziedziną nauk społecznych, w tym stosunkami międzynarodowymi;
 • przygotowanie do planowania i organizacji zespołu;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności w zakresie zakładania podmiotów i organizacji;

 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych właściwych dla dziedziny nauk o polityce.

 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w dziennie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność doskonalenia oraz samooceny wiedzy w zakresie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • znajomość metodyki prowadzenia badań w zakresie stosunków międzynarodowych z  wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.