KUL Logo

Stosunki międzynarodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w placówkach administracji rządowej
  i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych;
 • samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce;
 • organizowania pracy w zespole;
 • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim;
 • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Strona www Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych KUL


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 80 godz., która jest realizowana po II roku studiów.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowana wiedza w dziedzinie nauk o polityce i administracji, w tym w zakresie stosunków międzynarodowych, ich teorii oraz uwarunkowań i zagrożeń, m.in. w środowisku transatlantyckim oraz w ramach współpracy transgranicznej;
 • znajomość relacji wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków politycznych i kulturowych;
 • wiedza o współczesnych systemach, instytucjach politycznych i społecznych o charakterze międzynarodowym;
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów oraz prognozowania działań i ich skutków w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność wykorzystania i prawidłowej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 • umiejętność zwięzłego i zrozumiałego komunikowania się, prowadzenia negocjacji z otoczeniem, dyskutowania z użyciem specjalistycznej terminologii oraz przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska;
 • umiejętność przygotowania wypowiedzi w języku polskim oraz w języku obcym dotyczących nauk społecznych z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł.

 • umiejętność budowania strategii działań w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i doskonalenie wiedzy oraz kompetencji związanych z dziedziną nauk społecznych, w tym stosunkami międzynarodowymi;
 • przygotowanie do planowania i organizacji zespołu;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności w zakresie zakładania podmiotów i organizacji;

 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych właściwych dla dziedziny nauk o polityce.

 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w dziennie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność doskonalenia oraz samooceny wiedzy w zakresie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • znajomość metodyki prowadzenia badań w zakresie stosunków międzynarodowych z  wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polskilub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego).

Stosunki międzynarodowe:

 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej / o Integracji Europejskiej
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (I-VI miejsca L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)
 • Olimpiada Cyfrowa
 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z geografii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z języka niemieckiego
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Statystyczna (L)
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (12L)
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o III RP

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!