KUL Logo

(PL)  

(PL) Stosunki międzynarodowe

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w placówkach administracji rządowej
  i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych;
 • samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce;
 • organizowania pracy w zespole;
 • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim;
 • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Strona www Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych KUL


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 80 godz., która jest realizowana po II roku studiów.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowana wiedza w dziedzinie nauk o polityce i administracji, w tym w zakresie stosunków międzynarodowych, ich teorii oraz uwarunkowań i zagrożeń, m.in. w środowisku transatlantyckim oraz w ramach współpracy transgranicznej;
 • znajomość relacji wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków politycznych i kulturowych;
 • wiedza o współczesnych systemach, instytucjach politycznych i społecznych o charakterze międzynarodowym;
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów oraz prognozowania działań i ich skutków w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność wykorzystania i prawidłowej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 • umiejętność zwięzłego i zrozumiałego komunikowania się, prowadzenia negocjacji z otoczeniem, dyskutowania z użyciem specjalistycznej terminologii oraz przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska;
 • umiejętność przygotowania wypowiedzi w języku polskim oraz w języku obcym dotyczących nauk społecznych z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł.

 • umiejętność budowania strategii działań w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i doskonalenie wiedzy oraz kompetencji związanych z dziedziną nauk społecznych, w tym stosunkami międzynarodowymi;
 • przygotowanie do planowania i organizacji zespołu;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności w zakresie zakładania podmiotów i organizacji;

 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych właściwych dla dziedziny nauk o polityce.

 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w dziennie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność doskonalenia oraz samooceny wiedzy w zakresie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • znajomość metodyki prowadzenia badań w zakresie stosunków międzynarodowych z  wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i narzędzi.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.