KUL Logo

Retoryka stosowana

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

Możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 •  Prowadzone w ramach kierunku zajęcia pozwalają na nabycie umiejętności tworzenia przekazów marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, kompetencji w zakresie doradztwa. Pozwalają także na nabycie umiejętności tworzenia przekazów artystycznych, kompetencji w zakresie nauczania retoryki i prowadzenia warsztatów retorycznych, tworzenia mów i organizacja wystąpień okolicznościowych, kompetencji trenerskich.

 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • umiejętności w zakresie komunikacji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • umiejętność pisemnego i słownego wyrażania myśl
 • umiejętność stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach

 • wypracowanie kultury komunikacyjnej, która jest podstawą budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi
 • umiejętności w zakresie samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy

 • umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne) niezbędnych do wykonywania zawodu Retoryka w komunikacji audiowizualnej
 • umiejętność rozpoznawania strategii we wszelkich typach dyskursu społecznego

Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać odpowiednie źródła informacji, dokonywać krytycznej analizy danych. Posiada umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych i dokonywać syntezy w badaniach. Dobierać właściwe metody badań.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Retoryka stosowana:

 • Olimpiada artystyczna
 • Olimpiada z biologii
 • Olimpiada z chemii
 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Cyfrowa
 • Olimpiada z fizyki
 • Olimpiada z geografii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z informatyki
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z języka niemieckiego
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
 • Olimpiada Statystyczna (L)
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym (3L+3F)
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Akademia Młodych Humanistów (L)
 • Ogólnopolski Konkurs Logiczny (I-III miejsc L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!