KUL Logo

Retoryka stosowana

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

Możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 •  Prowadzone w ramach kierunku zajęcia pozwalają na nabycie umiejętności tworzenia przekazów marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, kompetencji w zakresie doradztwa. Pozwalają także na nabycie umiejętności tworzenia przekazów artystycznych, kompetencji w zakresie nauczania retoryki i prowadzenia warsztatów retorycznych, tworzenia mów i organizacja wystąpień okolicznościowych, kompetencji trenerskich.

 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • umiejętności w zakresie komunikacji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • umiejętność pisemnego i słownego wyrażania myśl
 • umiejętność stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach

 • wypracowanie kultury komunikacyjnej, która jest podstawą budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi
 • umiejętności w zakresie samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy

 • umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne) niezbędnych do wykonywania zawodu Retoryka w komunikacji audiowizualnej
 • umiejętność rozpoznawania strategii we wszelkich typach dyskursu społecznego

Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać odpowiednie źródła informacji, dokonywać krytycznej analizy danych. Posiada umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych i dokonywać syntezy w badaniach. Dobierać właściwe metody badań.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.