KUL Logo

(PL)  

Retoryka stosowana

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

Możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 •  Prowadzone w ramach kierunku zajęcia pozwalają na nabycie umiejętności tworzenia przekazów marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, kompetencji w zakresie doradztwa. Pozwalają także na nabycie umiejętności tworzenia przekazów artystycznych, kompetencji w zakresie nauczania retoryki i prowadzenia warsztatów retorycznych, tworzenia mów i organizacja wystąpień okolicznościowych, kompetencji trenerskich.

 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • umiejętności w zakresie komunikacji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • umiejętność pisemnego i słownego wyrażania myśl
 • umiejętność stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach

 • wypracowanie kultury komunikacyjnej, która jest podstawą budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi
 • umiejętności w zakresie samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy

 • umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne) niezbędnych do wykonywania zawodu Retoryka w komunikacji audiowizualnej
 • umiejętność rozpoznawania strategii we wszelkich typach dyskursu społecznego

Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać odpowiednie źródła informacji, dokonywać krytycznej analizy danych. Posiada umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych i dokonywać syntezy w badaniach. Dobierać właściwe metody badań.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.