KUL Logo

Psychologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Studia przygotowują do:
  • formułowania diagnoz psychologicznych, opiniowania psychologicznego, orzekania psychologicznego, świadczenia pomocy psychologicznej;
  • pracy wymagających umiejętności w zakresie Psychologii Wspierania Jakości Życia oraz Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości (7 poziom PRK);
  • podjęcia studiów doktoranckich na kierunku Psychologia (8 poziom PRK), oraz nabycia kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym;
  • podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, również tych w przypadku których nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaga posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii.

Studia w zakresie dyscypliny „Psychologia” umożliwiają nabycie kwalifikacji psychologicznych: konceptualnych, praktycznych i społecznych (ogólnych i szczegółowych) zgodnych z wymaganiami rynku pracy. Ponadto, istnieje możliwość profilowania studiów zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia specjalizacyjnego.

Absolwent specjalności „Psychologia Wspierania Jakości Życia” zobligowany jest do nabycia uniwersalnego zbioru kompetencji – wiedzy o ludzkiej naturze i kulturze. Wiedza absolwenta psychologii jest wzbogacona o aspekty: filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologicznej zawodu psychologa. Absolwent posiada aktualną wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, społecznej, różnic indywidualnych, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, religii, wychowawczej, szkolnej, rodziny, rehabilitacji, pracy, organizacji i zarządzania, marketingu; standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej oraz posługiwania się nimi w różnych obszarach pracy. Studia umożliwiają szczególnie nabycie kompetencji praktycznych z uwagi na obszar zatrudnienia i pełnioną rolę (szkolnictwo, służba zdrowia, rehabilitacja kompleksowa, sądownictwo, ośrodki penitencjarne, duszpasterstwo, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media). Nabyte kompetencje mogą być wykorzystane w pracy indywidualnej oraz w zespołach ludzkich. Oprócz wiedzy ogólnej, absolwent dysponuje umiejętnościami z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa psychologicznego, elementów psychoterapii, formułowania problemów badań psychologicznych, ich prowadzenia, formalno-merytorycznego opracowania wyników badań (w tym, z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych) oraz ich jakościowej analizy, raportowania wyników badań.

Absolwenta specjalności „Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości” zobligowany jest do nabycia podstawowego, uniwersalnego zbioru kompetencji z zakresu wiedzy o ludzkiej naturze i kulturze, wzbogaconej o aspekty: filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologicznej zawodu psychologa. W zakresie przedmiotów psychologicznych, oprócz kształcenia podstawowego, wchodzą działy umożliwiające zdobycie przez absolwenta kompetencji takich jak: rozwiązywanie konfliktów, zarządzenie zasobami ludzkimi, selekcja pracowników, doradztwo w zakresie kariery zawodowej, techniki negocjacji, rozwiązywanie problemów osobistych, program wspierania pracowników (EAP), public relations i komunikacja w organizacji, umiejętności trenera szkoleń grupowych, psychologia sportu i aktywności, umiejętności potrzebne do skutecznej promocji firmy, marketing, psychologia reklamy, psychologia komunikacji społecznej, psychologia zarządzania, psychologia rynku pracy, kształtowanie wizerunku firmy, psychologia inżynieryjna i bezpieczeństwa pracy, przekwalifikowanie pracowników na inne stanowiska pracy, pomoc psychologiczna w efektywnym wykorzystywaniu czasu wolnego od pracy, przygotowanie pracowników do przejścia na emeryturę, rehabilitacji zawodowej. Nabyte kompetencje psychologiczne umożliwiają podjęcie pracy w charakterze: konsultantów, psychologów pracy, specjalistów ds. rynku pracy, specjalistów marketingu, reklamy i zarządzania kadrami, koordynatorów rehabilitacji zawodowej. Ponadto, absolwenci są przygotowani do samodzielnej aktywności ekonomicznej, objęcia stanowisk kierowniczych, funkcji doradców i trenerów. Studia dają szansę na pracę w biurach pośrednictwa pracy, w agencjach pośredniczących w poszukiwaniu pracowników, firmach konsultingowych oraz w administracji publicznej, ośrodkach rehabilitacji kompleksowej.

Studia pozwalają rozwijać kompetencje indywidualne, poszerzone sferą kompetencji społecznych (7 poziom PRK), głównie poprzez bogatą ofertę zajęć konwersatoryjnych, w trakcie których nabywane są kompetencje i umiejętności prowadzenia debat oraz inne cechy indywidualne z uwagi na perspektywę przyszłych ról zawodowych psychologa (lider zespołu, coach, badacz, analityk i in.).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • staranie się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (dyscyplina Psychologia), oraz nabycia kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym;
 • podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, również tych w przypadku których nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaga posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Na studiach jednolitych magisterskich, studenci psychologii odbywają obowiązkową praktykę zawodową po czwartym roku studiów:
  • 100 godzin praktyki wakacyjnej
  • 120 godzin praktyki pedagogicznej dla studentów realizujących blok  modułowy: „Psychologia edukacji i komunikacji”

Praktyki nadobowiązkowe:

 • studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

W ostatnich latach studenci Instytutu Psychologii KUL uczestniczyli w stażach:

 • „Najlepsi u Najlepszych”
 • „Energia Kompetencji”
 • „Aktywny Student Aktywny Absolwent”
 • „Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”Unikatowe zajęcia i certyfikaty

Studenci mają do wyboru bogatą paletę unikatowych zajęć z zakresu:

 • diagnostyki osobowości, w tym: warsztaty praktycznych zastosowań teorii psychologicznych w interpretacji zachowań
 • treningu prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego
 • emisji głosu
 • psychologii internetu
 • modeli resocjalizacji, readaptacji i rehabilitacji – przeciwdziałanie społecznym wykluczeniom
 • eyetracking w badaniach przekazów wizualnych
 • psychodramy w szkoleniach rozwoju zawodowego
 • neuromarketingu
 • analizy efektywności procesu terapeutycznego
 • klinicznego studium przypadków
 • procedury mediacyjnej: struktura, techniki, biofeedback

Zajęcia, w których udział umożliwia zdobycie dodatkowych certyfikatów:

 • Diagnostyka Neuropsychologiczna
 • Metoda Konfrontacji z Sobą
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Test Plam Atramentowych (H. Rorschacha)
 • Test Kolorów (M. Lüschera)
 • Klasyczne i zaawansowane metody statystycznego opracowania danych empirycznych: (1) IBM – Predictive Solutions (SPSS Technology) oraz AMOS (Analysis of Moment Structures), (2) SEM ( Structure Equation Models), (3) NC (Neural Connection), (4) Data MiningMining

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


Na początku studiów kandydat wybiera jedną z dwóch specjalności, w ramach której od piątego semestru dookreśla indywidualną ścieżkę wybierając jeden z modułów:

Specjalność: Psychologia Wspierania Jakości Życia (PWJŻ):

 • Moduł – Psychologia kliniczna i osobowości
 • Moduł – Psychologia edukacji i komunikacji
 • Moduł – Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • Moduł – Psychologia społeczna i kulturowa
 • Moduł – Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • Moduł – Psychologia jakości życia

Specjalność: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości (PBiP):

 • Moduł – Marketing i Reklama
 • Moduł – Organizacja i Zarządzanie
 • Moduł – Doradztwo zawodowe
 • Moduł – Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
 • Moduł – Mediacje w biznesie
 • Moduł – Procesy grupowe i kulturowe

Absolwent, zależnie od obranego profilu studiów:

 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę psychologiczną, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach;
 • ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw;
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i źródeł zakłóceń;
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój;
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi;
 • na podstawowym poziomie potrafi identyfikować stan zdrowia w aspektach psycho-bio-społecznych, także w nawiązaniu do obszaru funkcjonowania zawodowego;
 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;
 • przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami;
 • stosuje się do norm i zasad określonych przez Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – odnosząc je do badań naukowych, procesu diagnostycznego, projektowania działań pomocowych oraz szkoleniowych; dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych;
 • dysponuje wiedzą na temat regulacji formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zawodu psychologa.

Absolwent:

 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami różnych działów psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny;
 • posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+
 • potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera);
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej;
 • potrafi prowadzić dyskurs na wybrany temat psychologiczny wartościując i nadając znaczenie argumentom pochodzącym z perspektyw teoretycznych i empirycznych.

Student już od pierwszego semestru studiów jest przygotowywany do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych, które służą rozwojowi umiejętności pracy w zespołach. Zadania projektowe obrazują i uruchamiają ścieżkę zawodową absolwenta, której celem jest permanentny rozwój kompetencji zawodowych w oparciu o pozyskiwanie aktualizowanej wiedzy.

Ponadto Absolwent:

 • Zna zasady planowania działalności gospodarczej, tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć;
 • Zna zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości;
 • Tworzy koncepcję ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe;
 • Stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej, społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i zespołowych działań przedsiębiorczych.

Absolwent nabywa kompetencji w ramach przedmiotów związanych ze znajomością programów komputerowych, w tym m.in.: baz danych i arkuszy kalkulacyjnych; posługuje się pakietami statystycznymi SPSS/Statistica. Kompetencje są nabywane na przedmiotach specjalistycznych dla kierunku, w tym m.in.: „Podstawy psychometrii”, „Metody statystyczne”, „Metodologia psychologii”, „Zaawansowane metody statystyczne”.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej aktywności naukowo-badawczej, w wybranych obszarach problemowych. Zna zasady wnioskowania w ramach badania statystycznego (plany eksperymentalne i macierzowe). Opracowuje projekty badawcze umożliwiające weryfikację hipotez w oparciu o dane empiryczne. Korzysta z pełnej palety klasycznych metod statystycznych oraz sięga do programów modelowania strukturalnego umożliwiających lepsze niż dotąd: (1) integrowanie wiedzy w obszarach danych empirycznych, (2) dokładniejsze badania zależności między konstruktami teoretycznymi a ich empirycznymi argumentami, (3) przygotowanie do formułowania praw i prawidłowości psychologicznych, (4) wykazywanie przyczynowej, mediującej i/lub moderującej roli czynników psychologicznych w wyjaśnianiu zjawisk psychologicznych, (5) raportowanie wyników badań.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS – do wyboru (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Wynik z przedmiotów do wyboru będący podstawą kwalifikacji nie może być niższy niż 35% na poziomie podstawowym – w przypadku każdego typu matury.


Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS – do wyboru (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Wynik z przedmiotów do wyboru będący podstawą kwalifikacji nie może być niższy niż 35% na poziomie podstawowym – w przypadku każdego typu matury.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS – do wyboru (30% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Wynik z przedmiotów do wyboru będący podstawą kwalifikacji nie może być niższy niż 35% na poziomie podstawowym – w przypadku każdego typu matury.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Psychologia:

 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (I-VI L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!