KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychologia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Studia przygotowują do:
  • formułowania diagnoz psychologicznych, opiniowania psychologicznego, orzekania psychologicznego, świadczenia pomocy psychologicznej;
  • pracy wymagających umiejętności w zakresie Psychologii Wspierania Jakości Życia oraz Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości (7 poziom PRK);
  • podjęcia studiów doktoranckich na kierunku Psychologia (8 poziom PRK), oraz nabycia kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym;
  • podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, również tych w przypadku których nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaga posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii.

Studia w zakresie dyscypliny „Psychologia” umożliwiają nabycie kwalifikacji psychologicznych: konceptualnych, praktycznych i społecznych (ogólnych i szczegółowych) zgodnych z wymaganiami rynku pracy. Ponadto, istnieje możliwość profilowania studiów zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia specjalizacyjnego.

Absolwent specjalności „Psychologia Wspierania Jakości Życia” zobligowany jest do nabycia uniwersalnego zbioru kompetencji – wiedzy o ludzkiej naturze i kulturze. Wiedza absolwenta psychologii jest wzbogacona o aspekty: filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologicznej zawodu psychologa. Absolwent posiada aktualną wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, społecznej, różnic indywidualnych, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, religii, wychowawczej, szkolnej, rodziny, rehabilitacji, pracy, organizacji i zarządzania, marketingu; standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej oraz posługiwania się nimi w różnych obszarach pracy. Studia umożliwiają szczególnie nabycie kompetencji praktycznych z uwagi na obszar zatrudnienia i pełnioną rolę (szkolnictwo, służba zdrowia, rehabilitacja kompleksowa, sądownictwo, ośrodki penitencjarne, duszpasterstwo, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media). Nabyte kompetencje mogą być wykorzystane w pracy indywidualnej oraz w zespołach ludzkich. Oprócz wiedzy ogólnej, absolwent dysponuje umiejętnościami z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa psychologicznego, elementów psychoterapii, formułowania problemów badań psychologicznych, ich prowadzenia, formalno-merytorycznego opracowania wyników badań (w tym, z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych) oraz ich jakościowej analizy, raportowania wyników badań.

Absolwenta specjalności „Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości” zobligowany jest do nabycia podstawowego, uniwersalnego zbioru kompetencji z zakresu wiedzy o ludzkiej naturze i kulturze, wzbogaconej o aspekty: filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologicznej zawodu psychologa. W zakresie przedmiotów psychologicznych, oprócz kształcenia podstawowego, wchodzą działy umożliwiające zdobycie przez absolwenta kompetencji takich jak: rozwiązywanie konfliktów, zarządzenie zasobami ludzkimi, selekcja pracowników, doradztwo w zakresie kariery zawodowej, techniki negocjacji, rozwiązywanie problemów osobistych, program wspierania pracowników (EAP), public relations i komunikacja w organizacji, umiejętności trenera szkoleń grupowych, psychologia sportu i aktywności, umiejętności potrzebne do skutecznej promocji firmy, marketing, psychologia reklamy, psychologia komunikacji społecznej, psychologia zarządzania, psychologia rynku pracy, kształtowanie wizerunku firmy, psychologia inżynieryjna i bezpieczeństwa pracy, przekwalifikowanie pracowników na inne stanowiska pracy, pomoc psychologiczna w efektywnym wykorzystywaniu czasu wolnego od pracy, przygotowanie pracowników do przejścia na emeryturę, rehabilitacji zawodowej. Nabyte kompetencje psychologiczne umożliwiają podjęcie pracy w charakterze: konsultantów, psychologów pracy, specjalistów ds. rynku pracy, specjalistów marketingu, reklamy i zarządzania kadrami, koordynatorów rehabilitacji zawodowej. Ponadto, absolwenci są przygotowani do samodzielnej aktywności ekonomicznej, objęcia stanowisk kierowniczych, funkcji doradców i trenerów. Studia dają szansę na pracę w biurach pośrednictwa pracy, w agencjach pośredniczących w poszukiwaniu pracowników, firmach konsultingowych oraz w administracji publicznej, ośrodkach rehabilitacji kompleksowej.

Studia pozwalają rozwijać kompetencje indywidualne, poszerzone sferą kompetencji społecznych (7 poziom PRK), głównie poprzez bogatą ofertę zajęć konwersatoryjnych, w trakcie których nabywane są kompetencje i umiejętności prowadzenia debat oraz inne cechy indywidualne z uwagi na perspektywę przyszłych ról zawodowych psychologa (lider zespołu, coach, badacz, analityk i in.).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • staranie się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (dyscyplina Psychologia), oraz nabycia kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym;
 • podejmowania specjalistycznych studiów podyplomowych, również tych w przypadku których nabywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaga posiadania tytułu zawodowego magistra psychologii.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Na studiach jednolitych magisterskich, studenci psychologii odbywają obowiązkową praktykę zawodową po czwartym roku studiów:
  • 100 godzin praktyki wakacyjnej
  • 150 godzin praktyki pedagogicznej dla studentów realizujących blok  modułowy: „Psychologia edukacji i komunikacji”

Praktyki nadobowiązkowe:

 • studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Staże:

W ostatnich latach studenci Instytutu Psychologii KUL uczestniczyli w stażach:

 • „Najlepsi u Najlepszych”
 • „Energia Kompetencji”
 • „Aktywny Student Aktywny Absolwent”
 • „Zintegrowany program podnoszenia kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”Unikatowe zajęcia i certyfikaty

Studenci mają do wyboru bogatą paletę unikatowych zajęć z zakresu:

 • diagnostyki osobowości, w tym: warsztaty praktycznych zastosowań teorii psychologicznych w interpretacji zachowań
 • treningu prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego
 • emisji głosu
 • psychologii internetu
 • modeli resocjalizacji, readaptacji i rehabilitacji – przeciwdziałanie społecznym wykluczeniom
 • eyetracking w badaniach przekazów wizualnych
 • psychodramy w szkoleniach rozwoju zawodowego
 • neuromarketingu
 • analizy efektywności procesu terapeutycznego
 • klinicznego studium przypadków
 • procedury mediacyjnej: struktura, techniki, biofeedback

Zajęcia, w których udział umożliwia zdobycie dodatkowych certyfikatów:

 • Diagnostyka Neuropsychologiczna
 • Metoda Konfrontacji z Sobą
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Test Plam Atramentowych (H. Rorschacha)
 • Test Kolorów (M. Lüschera)
 • Klasyczne i zaawansowane metody statystycznego opracowania danych empirycznych: (1) IBM – Predictive Solutions (SPSS Technology) oraz AMOS (Analysis of Moment Structures), (2) SEM ( Structure Equation Models), (3) NC (Neural Connection), (4) Data MiningMining

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


Na początku studiów kandydat wybiera jedną z dwóch specjalności, w ramach której od piątego semestru dookreśla indywidualną ścieżkę wybierając jeden z modułów:

Specjalność: Psychologia Wspierania Jakości Życia (PWJŻ):

 • Moduł – Psychologia kliniczna i osobowości
 • Moduł – Psychologia edukacji i komunikacji
 • Moduł – Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • Moduł – Psychologia społeczna i kulturowa
 • Moduł – Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • Moduł – Psychologia jakości życia

Specjalność: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości (PBiP):

 • Moduł – Marketing i Reklama
 • Moduł – Organizacja i Zarządzanie
 • Moduł – Doradztwo zawodowe
 • Moduł – Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
 • Moduł – Mediacje w biznesie
 • Moduł – Procesy grupowe i kulturowe

Absolwent, zależnie od obranego profilu studiów:

 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę psychologiczną, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach;
 • ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego, kształtowania się postaw;
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i źródeł zakłóceń;
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój;
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi;
 • na podstawowym poziomie potrafi identyfikować stan zdrowia w aspektach psycho-bio-społecznych, także w nawiązaniu do obszaru funkcjonowania zawodowego;
 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;
 • przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami;
 • stosuje się do norm i zasad określonych przez Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa – odnosząc je do badań naukowych, procesu diagnostycznego, projektowania działań pomocowych oraz szkoleniowych; dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych;
 • dysponuje wiedzą na temat regulacji formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zawodu psychologa.

Absolwent:

 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami różnych działów psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny;
 • posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+
 • potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera);
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej;
 • potrafi prowadzić dyskurs na wybrany temat psychologiczny wartościując i nadając znaczenie argumentom pochodzącym z perspektyw teoretycznych i empirycznych.

Student już od pierwszego semestru studiów jest przygotowywany do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych, które służą rozwojowi umiejętności pracy w zespołach. Zadania projektowe obrazują i uruchamiają ścieżkę zawodową absolwenta, której celem jest permanentny rozwój kompetencji zawodowych w oparciu o pozyskiwanie aktualizowanej wiedzy.

Ponadto Absolwent:

 • Zna zasady planowania działalności gospodarczej, tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć;
 • Zna zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości;
 • Tworzy koncepcję ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe;
 • Stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej, społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i zespołowych działań przedsiębiorczych.

Absolwent nabywa kompetencji w ramach przedmiotów związanych ze znajomością programów komputerowych, w tym m.in.: baz danych i arkuszy kalkulacyjnych; posługuje się pakietami statystycznymi SPSS/Statistica. Kompetencje są nabywane na przedmiotach specjalistycznych dla kierunku, w tym m.in.: „Podstawy psychometrii”, „Metody statystyczne”, „Metodologia psychologii”, „Zaawansowane metody statystyczne”.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej aktywności naukowo-badawczej, w wybranych obszarach problemowych. Zna zasady wnioskowania w ramach badania statystycznego (plany eksperymentalne i macierzowe). Opracowuje projekty badawcze umożliwiające weryfikację hipotez w oparciu o dane empiryczne. Korzysta z pełnej palety klasycznych metod statystycznych oraz sięga do programów modelowania strukturalnego umożliwiających lepsze niż dotąd: (1) integrowanie wiedzy w obszarach danych empirycznych, (2) dokładniejsze badania zależności między konstruktami teoretycznymi a ich empirycznymi argumentami, (3) przygotowanie do formułowania praw i prawidłowości psychologicznych, (4) wykazywanie przyczynowej, mediującej i/lub moderującej roli czynników psychologicznych w wyjaśnianiu zjawisk psychologicznych, (5) raportowanie wyników badań.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS – do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS – do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS – do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)