KUL Logo

Prawo w biznesie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • do wykonywania obowiązków prawnika (in-house lawyer) w przedsiębiorstwach, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumiejący procesy biznesowe oraz oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • pracy m.in.: w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo; przykładowym miejscem podjęcia pracy po ukończeniu studiów mogą być urzędy miejskie na stanowisku referenta, w przedsiębiorstwach na stanowiskach asystenta członka zarządu lub członka komisji rewizyjnej, w kancelariach prawnych na stanowisku sekretarza;
 • uczestnictwa w zajęciach: z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, wiedzy o gospodarce, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich, psychologii biznesu i marketingu.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Zapraszamy na nasz profil na Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 160 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym

Instytut Nauk Prawnych współpracuje z firmami w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w którego skład wchodzą między innymi następujące podmioty: Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., General Investment TFI S.A., ENEA Operator S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Grupa LOTOS S.A., TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, które to przedsiębiorstwa umożliwiają odbycie praktyk zawodowych. Studenci mogą odbywać praktyki także w urzędach państwowych i samorządowych, kancelariach prawnych i sekretariatach przedsiębiorstw.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • oferta dostępna w Biurze Karier KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Umiejętności w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej i samorządowej, zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego. Nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych, oraz nauczą się jak w sposób efektywny i kompetentny wspierać prawnika odpowiedzialnego za całościową obsługę dużej firmy lub korporacji.

Korzystanie z technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) w celu autoprezentacji, korzystanie z technik negocjacyjnych i mediacyjnych w celu rozwiązywania sporów; umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania słownie i na piśmie; posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

Znajomość podstaw prawa, ekonomii i rachunkowości; przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod zarządzania projektem.

Posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; posługuje się programami zawierającymi systemy informacje prawniczej.

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań oraz prezentować wynika badań.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25 % wyniku końcowego)
 • historia lub WOS – do wyboru (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25 % wyniku końcowego)
 • historia lub wiedza o społeczeństwie – do wyboru (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski (25 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25 % wyniku końcowego)
 • historia lub wiedza o społeczeństwie – do wyboru (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)