KUL Logo

Prawo w biznesie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • zarządzania przedsiębiorstwem i doradztwa zarządom małych i średnich przedsiębiorstw;
 • podjęcia zatrudnienia w pracy wymagającej kompetencji zarządczych i organizacyjnych;
 • pracy w działach prawnych jako m. in in-house lawyer, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa i ekonomii oraz rozumieją procesy biznesowe, a także oczekiwania przedsiębiorców wobec prawników;
 • pracy w działach finansowo-księgowych, personalnych, regulacyjnych oraz organizacyjnych w spółkach prawa handlowego oraz przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki;
 • pracy w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych;
 • myślenia kreatywnego, rozumienia przyszłego rynku pracy i pracy w nowopowstających branżach, tj. np. zielona energia, cyberbezpieczeństwo i inne.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Dodatkowe informację o kierunku można znaleźć na stronie: prawowbiznesie.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 160 godzin praktyk, m.in. w dziale finansowo-księgowym, personalnym lub prawnym

Instytut Nauk Prawnych współpracuje z firmami w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”, w którego skład wchodzą między innymi następujące podmioty: Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Dystrybucja S.A., ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Grupa ORLEN, General Investment TFI S.A., ENEA Operator S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Grupa LOTOS S.A. (aktualnie Grupa ORLEN S.A.), TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • oferta dostępna w Biurze Karier KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci znają uwarunkowania prawno-ekonomiczne oraz formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci mają przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pracy w przedsiębiorstwach każdego szczebla. Absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży, a także rozwoju biznesu. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie metod zarządzania projektem.

Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie współpracy biznesu z organami administracji publicznej i innymi podmiotami, a także znajomość zasad zarządzania i obsługi organizacyjnej podmiotu gospodarczego w zmieniających się warunkach rynkowych.

Absolwenci posiadają kompetencje w zakresie in-house lawyer, doradztwa zarządom małych i średnich przedsiębiorstw, zawierania umów, rozwiązywania problemów prawnych, w tym polubownych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych.

Absolwenci posiadają umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy, przebranżowienia i zdobywania nowych kompetencji.

Korzystanie z technik komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) w celu autoprezentacji, korzystanie z technik negocjacyjnych i mediacyjnych w celu rozwiązywania sporów; umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania słownie i na piśmie; posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

Znajomość podstaw prawa, ekonomii i rachunkowości; przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod zarządzania projektem.

Posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; posługuje się programami zawierającymi systemy informacje prawniczej.

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań oraz prezentować wynika badań.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!