KUL Logo

PRAWO – NIESTACJONARNE – TRYB HYBRYDOWY

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia prawnicze przygotowują do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej;
 • podjęcia pracy w innych zawodach prawniczych takich jak: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, syndyk;
 • podjęcia pracy w administracji publicznej, w organach administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski; dzięki międzynarodowym programom kształcenia do podjęcia pracy w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym;
 • zdobycia kompetencji/ umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy: z zakresu obsługi prawnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami, komunikowania się i kooperowania w Internecie, w tym otoczeniem poza prawnym, oraz posługiwania się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu z zakresu prawa.

Tytuł zawodowy magistra daje uprawnienia do:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej, kuratorskiej, referendarskiej
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych zajęcia prowadzone są w trynie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach obowiązkowych praktyki w sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach i podmiotach prywatnych stosujących prawo (min. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, NIK, PKN Orlen S.A.)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość odbycia zagranicznych praktyk studenckich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
 • możliwość uzyskania certyfikatu mediatora, certyfikatu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach klinik prawa, wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Prawa
 • możliwość odbycia ponadprogramowych zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb aplikacji prawniczych

Staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii prawnej
 • zdolność krytycznej analizy i syntezy wiedzy prawniczej, zwłaszcza w postaci rozwiązywania konkretnych problemów prawnych (kazusy)
 • umiejętność krytycznego myślenia i doboru informacji
 • umiejętność inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego
 • umiejętność pracy w zespole umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych
 • umiejętność sporządzania pism procesowych, umów, itp.
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w praktyce zawodów prawniczych

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności w zakresie świadomego argumentowania
 • możliwość wyboru i uczestniczenia w zajęciach w językach obcych, lektoratach o profilu prawniczym
 • możliwość wzięcia udziału w zajęciach w ramach Centrum Prawa Amerykańskiego, Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
 • możliwość wzięcia udziału w wykładach gościnnych naukowców i specjalistów z zagranicy i poznania innych niż polski systemów prawa i terminologii z nimi związanej
 • możliwość uzyskania certyfikatów językowych

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • znajomość podstaw ekonomii
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym zasad z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego

 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień prawnych związanych z Internetem (np. cyberprzestępczość, ochrona danych, handel elektroniczny)
 • umiejętność efektywnego korzystania z internetowych serwisów prawniczych (np. LEX, Legalis, HUDOC)

 • umiejętność podejmowania naukowych prac badawczych
 • umiejętność formułowania problemów, dobierania źródeł informacji
 • umiejętność dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań
 • umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa, literatury itp. w celu podejmowania właściwych decyzji

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • inny dowolny zdawany przez kandydata przedmiot do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • inny dowolny zdawany przez kandydata przedmiot do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • inny dowolny zdawany przez kandydata przedmiot do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Prawo:

 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy z historii (4L)
 • Konkurs Znaj swoje prawa (1L)
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii
 • Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku
 • Ogólnopolski Konkurs Alicja w Krainie Paragrafów (Moot Court) (5L+5F)
 • Wydziałowy Konkurs Historyczny (3L+2F)
 • Konkurs Akademii Prawa – Zdobądź Indeks na Prawo (3L+2F)
 • Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie (3L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!