KUL Logo

Pielęgniarstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego;
 • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno- pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • zdobywa szczegółową wiedzę z zakresu zasad opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 • dysponuje ogólną wiedzą z zakresu nauk medycznych (m.in. zna budowę, funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, zna etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych);
 • włada zasadami promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • zna regulacje prawne, uwarunkowania etyczne i społeczne wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent w zakresie umiejętnośći:

 • potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem w każdym wieku i stanie zdrowia;
 • opiekować się niepełnosprawnym i umierającym;
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw;
 • organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • jest przygotowany do przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowych;
 • potrafi skutecznie i z empatią porozumiewać się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • ma świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie: na studia II stopnia kierunku pielęgniarstwo,
 • kontynuowania nauki na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacjach dla pielęgniarek oraz na studiach podyplomowych o pokrewnym profilu.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Studenci realizują praktyki i zajęcia praktyczne w warunkach klinicznych, tj. na oddziałach:

 • chirurgicznym
 • internistycznym
 • intensywnej opieki medycznej (OIOM)
 • geriatrycznym
 • ginekologicznym i położniczym
 • neurologicznym
 • opieki paliatywnej
 • pediatrycznym
 • psychiatrycznym

oraz w Domu Pomocy Społecznej, w przychodniach środowiskowo-rodzinnych i ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, a także w środowisku domowym pacjenta.

Studenci pielęgniarstwa odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 30 tygodni (1200 godzin) w wybranych instytucjach, m.in. w:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Samodzielnym Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
 • Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 • Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych „Igiełka” S.C. w Lublinie
 • Beata Gąsławska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars Medica” w Lublinie
 • Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci kierunku Pielęgniarstwo mogą skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ oraz z oferty praktyk i staży dostępnych w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach) oraz z promocji zdrowia w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb, problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
 • umiejętność formułowania diagnoz pielęgniarskich i decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • umiejętność planowania, organizowania, sprawowania i oceniania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując aktualną wiedzę medyczną;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespołach;
 • umiejętność dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy;
 • umiejętność dokonywania samooceny deficytów wiedzy, umiejętności i potrzeb edukacyjnych.

 • umiejętność komunikacji i współpracy z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
 • umiejętność zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • umiejętność przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • umiejętność współpracy w zespołach opieki zdrowotnej;
 • umiejętność wykorzystania różnych stylów zarządzania w pracy zespołowej
 • znajomość podstaw języka migowego i zasad komunikowania się z pacjentem niesłyszącym;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa na poziomie B2

 • Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

 • Absolwent posługuje się w średniozaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; korzysta z baz informacji medycznej.

Absolwent potrafi:

 • formułować cele, problemy badawcze;
 • dobierać źródła informacji naukowej;
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy naukowej informacji medycznej;
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań;
 • planować, realizować proste badania naukowe, zbierać i analizować uzyskane dane, formułować wnioski z badań.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Pielęgniarstwo:

 • Olimpiada z biologii (L+F)
 • Olimpiada z chemii (L+F)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!