KUL Logo

(PL)  

(PL) Pielęgniarstwo

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego;
 • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno- pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • zdobywa szczegółową wiedzę z zakresu zasad opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 • dysponuje ogólną wiedzą z zakresu nauk medycznych (m.in. zna budowę, funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, zna etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych);
 • włada zasadami promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • zna regulacje prawne, uwarunkowania etyczne i społeczne wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent w zakresie umiejętnośći:

 • potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem w każdym wieku i stanie zdrowia;
 • opiekować się niepełnosprawnym i umierającym;
 • samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw;
 • organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • jest przygotowany do przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowych;
 • potrafi skutecznie i z empatią porozumiewać się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • ma świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie: na studia II stopnia kierunku pielęgniarstwo,
 • kontynuowania nauki na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz specjalizacjach dla pielęgniarek oraz na studiach podyplomowych o pokrewnym profilu.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Studenci realizują praktyki i zajęcia praktyczne w warunkach klinicznych, tj. na oddziałach:

 • chirurgicznym
 • internistycznym
 • intensywnej opieki medycznej (OIOM)
 • geriatrycznym
 • ginekologicznym i położniczym
 • neurologicznym
 • opieki paliatywnej
 • pediatrycznym
 • psychiatrycznym

oraz w Domu Pomocy Społecznej, w przychodniach środowiskowo-rodzinnych i ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, a także w środowisku domowym pacjenta.

Studenci pielęgniarstwa odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 30 tygodni (1200 godzin) w wybranych instytucjach, m.in. w:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Samodzielnym Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
 • Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 • Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych „Igiełka” S.C. w Lublinie
 • Beata Gąsławska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars Medica” w Lublinie
 • Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci kierunku Pielęgniarstwo mogą skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ oraz z oferty praktyk i staży dostępnych w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach) oraz z promocji zdrowia w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb, problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
 • umiejętność formułowania diagnoz pielęgniarskich i decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • umiejętność planowania, organizowania, sprawowania i oceniania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując aktualną wiedzę medyczną;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespołach;
 • umiejętność dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy;
 • umiejętność dokonywania samooceny deficytów wiedzy, umiejętności i potrzeb edukacyjnych.

 • umiejętność komunikacji i współpracy z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
 • umiejętność zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 • umiejętność przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 • umiejętność współpracy w zespołach opieki zdrowotnej;
 • umiejętność wykorzystania różnych stylów zarządzania w pracy zespołowej
 • znajomość podstaw języka migowego i zasad komunikowania się z pacjentem niesłyszącym;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa na poziomie B2

 • Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

 • Absolwent posługuje się w średniozaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office; korzysta z baz informacji medycznej.

Absolwent potrafi:

 • formułować cele, problemy badawcze;
 • dobierać źródła informacji naukowej;
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy naukowej informacji medycznej;
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań;
 • planować, realizować proste badania naukowe, zbierać i analizować uzyskane dane, formułować wnioski z badań.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Pielęgniarstwo:

 • Olimpiada z biologii (L+F)
 • Olimpiada z chemii (L+F)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!