KUL Logo

Pedagogika

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent pedagogiki posiada przygotowanie pedagogiczne i ma kwalifikacje zawodowe do pracy w:

– charakterze nauczyciela pedagoga, nauczyciela wychowawcy; nauczyciela terapeuty pedagogicznego (absolwenci specjalności terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną) w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki.

– charakterze pedagoga w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych.

Osoba posiadająca w/w kwalifikacje ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki oraz z wybranych zagadnień szczegółowych w ramach wybranej specjalności:

 • pedagogika szkolna z profilaktyką
 • pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika posiadają przygotowanie pedagogiczne zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.)

Absolwenci mogą być zatrudniani w zależności od specjalności w:

 • placówkach oświatowych, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki,
 • świetlicach środowiskowych,
 • żłobkach i klubach malucha,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach życia rodzinnego,
 • placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej,
 • placówkach socjalizacyjnych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • palcówkach resocjalizacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • placówkach profilaktyki społecznej,
 • instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie,
  agendach samorządowych.

Tytuł zawodowy licencjata pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyka ciągła po I roku – 30 godzin – związana z przygotowaniem pedagogicznym
 • praktyka ciągła po II roku – 120 godzin – związana z przygotowaniem pedagogicznym
 • praktyka śródroczna po V semestrze – 30 godzin – związana ze specjalnością

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwość zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w instytucjach wchodzących w skład grupy interesariuszy dla dyscypliny pedagogikaKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze odpowiednio do wybranej indywidualnie ścieżki kształcenia skoncentrowanej tematycznie na problematyce jednej z subdyscyplin pedagogiki – pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej, pedagogice rodziny, poradnictwie, profilaktyce i terapii rodziny;
 • wymienia i charakteryzuje metody analizy i interpretacji procesów wychowania i kształcenia, prezentuje wybrane tradycje, teorie i szkoły badawcze z zakresu pedagogiki;
 • przedstawia koncepcje integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia oraz odpowiadające poszczególnym etapom cyklu aspekty wychowania;
 • wymienia i opisuje systemy i instytucje edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze oraz inne instytucje prowadzących działalność w zakresie kształcenia, opieki i wychowania oraz charakteryzuje sposób ich funkcjonowania;
 • zna i rozumie uwarunkowania i skutki dylematów współczesnej cywilizacji w kontekście działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie analizowanie i interpretowanie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, problemów małżeńskich i rodzinnych; problemów instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a następnie potrafi sformułować wnioski z diagnoz oraz wskazania kierunków dalszych badań;
 • potrafi zaprojektować i zorganizować plan pracy wychowawcy uwzględniając złożoność i specyfikę środowiska konkretnej placówki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej; potrafi zaplanować proces edukacji w szkole, zwłaszcza skonstruować programu nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny;
 • jest przygotowany do wspierania integralnego rozwoju uczniów oraz tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych, szczególnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • potrafi zaplanować i wskazać optymalne formy wsparcia środowiska rodzinnego, podmiotów procesu opiekuńczo-wychowawczego, a następnie monitować i ewoluować ten proces;
 • ma uporządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i edukacji szkolnej; w szczególności dotyczącą specyfiki funkcjonowania ucznia z trudnościami logopedycznymi oraz terapii logopedycznej.

Absolwent:

 • przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny;
 • potrafi komunikować się z rodzicami uczniów – z poszanowaniem ich praw oraz w środowisku pedagogicznym – z umiejętnością używania języka specjalistycznego;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2 zgodnym ze standardami kształcenia językowego w KUL;
 • potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową;
 • potrafi współdziałać z innymi osobami w pracach zespołowych;
 • ma umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • potrafi pracować w grupie i organizować pracę zespołową w różnych środowiskach.

Absolwent:

 • zdobywa wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki pracy pedagoga;
 • jest świadomy konieczności stałego samodoskonalenia się;
 • kształtuje umiejętności związane z przedsiębiorczością – pewność siebie, poczucie wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i zarządzanie sobą w czasie.
 • potrafi zaplanować własną działalność edukacyjną, jest przygotowany do tworzenia niepublicznej szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • ma umiejętność poszukiwania innowacji pedagogicznych: programowych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole oraz ich wdrażania, wartościowania i promowania.

Absolwent:

 • prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów w zakresie pedagogiki oraz dyscyplin pokrewnych;
 • analizuje i prognozuje procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi pedagogicznych;
 • posiada pogłębione umiejętności analityczne i prognostyczne zgodne ze specyfiką wybranej specjalności;
 • posługuje się pakietem MS Office: Word, PowerPoint, Exel w celu przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji;
 • potrafi korzystać z baz bibliotecznych takich jak EBSCO oraz IBZ;
 • korzysta z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności szkoły, w tym dziennika elektronicznego;
 • stosuje odpowiednie programy komputerowe do analizy osiągnięć uczniów i ewaluacji działalności szkoły.

Absolwent:

 • rozróżnia orientacje metodologiczne badań pedago­gicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpre­tuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki oraz pokrewnych dyscyplin;
 • dokonuje analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz metodycznego projektowania i realizacji badań sondażowych, w działaniu, eksperymentalnych, biograficznych, narracyjnych – zależnie od potrzeb i okoliczności;
 • współpracuje z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań;
 • samodzielnie studiuje literaturę naukową (także obcojęzyczną), jak również wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych i samokształcenia;
 • dokonuje indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności pedagogicznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy terapeutycznej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.

Absolwent ma:

 • umiejętność uczciwego postępowania osobistego i w działalności pedagogicznej – stosowania uniwersalnych norm etycznych i zasad chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej;
 • umiejętność planowania i wdrażania procesu edukacyjnego w szkole na aksjologicznych podstawach i obiektywnej hierarchii wartości, z poszanowaniem godności osobowej ucznia, ukierunkowanego na jego integralny rozwój ku pełni człowieczeństwa.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)

c) inny dodatkowy przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (20% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.