KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent pedagogiki posiada przygotowanie pedagogiczne i ma kwalifikacje zawodowe do pracy w:

– charakterze nauczyciela pedagoga, nauczyciela wychowawcy; nauczyciela terapeuty pedagogicznego (absolwenci specjalności terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną) w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki.

charakterze pedagoga w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych.

Osoba posiadająca w/w kwalifikacje ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu pedagogiki oraz z wybranych zagadnień szczegółowych w ramach wybranej specjalności:

 • terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną
 • pedagogika rodziny z elementami poradnictwa oraz mediacji i kurateli rodzinnej
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwent odbył kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.). Kształcenie objęło grupy zajęć: A1, B, C i D.

Absolwenci mogą być zatrudniani w zależności od specjalności w:

 • placówkach oświatowych, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki,
 • świetlicach środowiskowych,
 • żłobkach i klubach malucha,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach życia rodzinnego,
 • placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej,
 • placówkach socjalizacyjnych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • palcówkach resocjalizacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • placówkach profilaktyki społecznej,
 • instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie,
 • agendach samorządowych.

Tytuł zawodowy licencjata pedagogiki uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyka ciągła po I roku – 30 godzin – związana z przygotowaniem pedagogicznym
 • praktyka ciągła po II roku – 120 godzin – związana z przygotowaniem pedagogicznym
 • praktyka śródroczna po V semestrze – 30 godzin – dla specjalności  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją oraz  pedagogika rodziny z elementami poradnictwa oraz mediacji i kurateli rodzinnej; – 120 godzin – dla specjalności terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • możliwość zaangażowania w wolontariat, zwłaszcza w instytucjach wchodzących w skład grupy interesariuszy dla dyscypliny pedagogika
 • płatne staże – w ramach dostępnych projektów koordynowanych przez Dział Projektów AkademickichKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze odpowiednio do wybranej indywidualnie ścieżki kształcenia skoncentrowanej tematycznie na problematyce jednej z subdyscyplin pedagogiki – pedagogice szkolnej, pedagogice opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacyjnej, pedagogika rodziny z elementami poradnictwa oraz mediacji i kurateli rodzinnej;
 • wymienia i charakteryzuje metody analizy i interpretacji procesów wychowania i kształcenia, prezentuje wybrane tradycje, teorie i szkoły badawcze z zakresu pedagogiki;
 • przedstawia koncepcje integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia oraz odpowiadające poszczególnym etapom cyklu aspekty wychowania;
 • wymienia i opisuje systemy i instytucje edukacyjne, opiekuńcze, wychowawcze oraz inne instytucje prowadzących działalność w zakresie kształcenia, opieki i wychowania oraz charakteryzuje sposób ich funkcjonowania;
 • zna i rozumie uwarunkowania i skutki dylematów współczesnej cywilizacji w kontekście działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie analizowanie i interpretowanie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, problemów małżeńskich i rodzinnych; problemów instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a następnie potrafi sformułować wnioski z diagnoz oraz wskazania kierunków dalszych badań;
 • potrafi zaprojektować i zorganizować plan pracy wychowawcy uwzględniając złożoność i specyfikę środowiska konkretnej placówki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej; potrafi zaplanować proces edukacji w szkole, zwłaszcza skonstruować programu nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny;
 • jest przygotowany do wspierania integralnego rozwoju uczniów oraz tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych, szczególnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • potrafi zaplanować i wskazać optymalne formy wsparcia środowiska rodzinnego, podmiotów procesu opiekuńczo-wychowawczego, a następnie monitować i ewoluować ten proces;
 • ma uporządkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i edukacji szkolnej; w szczególności dotyczącą specyfiki funkcjonowania ucznia z trudnościami logopedycznymi oraz terapii logopedycznej.

Absolwent:

 • przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny;
 • potrafi komunikować się z rodzicami uczniów – z poszanowaniem ich praw oraz w środowisku pedagogicznym – z umiejętnością używania języka specjalistycznego;
 • posługuje się językiem obcym na poziomie B2 zgodnym ze standardami kształcenia językowego w KUL;
 • potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową;
 • potrafi współdziałać z innymi osobami w pracach zespołowych;
 • ma umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • potrafi pracować w grupie i organizować pracę zespołową w różnych środowiskach.

Absolwent:

 • zdobywa wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki pracy pedagoga;
 • jest świadomy konieczności stałego samodoskonalenia się;
 • kształtuje umiejętności związane z przedsiębiorczością – pewność siebie, poczucie wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i zarządzanie sobą w czasie.
 • potrafi zaplanować własną działalność edukacyjną, jest przygotowany do tworzenia niepublicznej szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • ma umiejętność poszukiwania innowacji pedagogicznych: programowych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole oraz ich wdrażania, wartościowania i promowania.

Absolwent:

 • prezentuje własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów w zakresie pedagogiki oraz dyscyplin pokrewnych;
 • analizuje i prognozuje procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi pedagogicznych;
 • posiada pogłębione umiejętności analityczne i prognostyczne zgodne ze specyfiką wybranej specjalności;
 • posługuje się pakietem MS Office: Word, PowerPoint, Exel w celu przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji;
 • potrafi korzystać z baz bibliotecznych takich jak EBSCO oraz IBZ;
 • korzysta z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności szkoły, w tym dziennika elektronicznego;
 • stosuje odpowiednie programy komputerowe do analizy osiągnięć uczniów i ewaluacji działalności szkoły.

Absolwent:

 • rozróżnia orientacje metodologiczne badań pedago­gicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpre­tuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki oraz pokrewnych dyscyplin;
 • dokonuje analizy procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz metodycznego projektowania i realizacji badań sondażowych, w działaniu, eksperymentalnych, biograficznych, narracyjnych – zależnie od potrzeb i okoliczności;
 • współpracuje z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań;
 • samodzielnie studiuje literaturę naukową (także obcojęzyczną), jak również wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych i samokształcenia;
 • dokonuje indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności pedagogicznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy terapeutycznej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.

Absolwent ma:

 • umiejętność uczciwego postępowania osobistego i w działalności pedagogicznej – stosowania uniwersalnych norm etycznych i zasad chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej;
 • umiejętność planowania i wdrażania procesu edukacyjnego w szkole na aksjologicznych podstawach i obiektywnej hierarchii wartości, z poszanowaniem godności osobowej ucznia, ukierunkowanego na jego integralny rozwój ku pełni człowieczeństwa.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20% wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20% wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Pedagogika:

 • Olimpiada artystyczna
 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (I-VI L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!