KUL Logo

Pedagogika specjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz nauczyciela pedagoga specjalnego edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także na innych stanowiskach pracy wymagających kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Ukończenie specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel – oligofrenopedagog.
 • Ukończenie specjalności wczesne wspomaganie rozwoju uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. Daje kompetencje i umiejętności w zakresie metody fonogestów potwierdzone certyfikatem I stopnia.
 • Ukończenie specjalności logopedia uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel – logopeda. Daje kompetencje i umiejętności w zakresie języka migowego i metody fonogestów potwierdzone certyfikatem I stopnia.

Tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie poszczególnych specjalności pedagogiki specjalnej

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Pedagogika specjalna KUL


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyka ciągła po I roku – 30 godzin (1 tydzień)
 • Praktyka ciągła po II roku – 60 godzin (2 tygodnie)
 • Praktyka ciągła po III roku związana ze edukacją włączającą– 120 godzin (4 tygodnie)
 • Praktyka ciągła po IV roku związana ze specjalnością – 120 godzin (4 tygodnie)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent ma wiedzę:

a) psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się;

b) o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi,

c) na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i teorie,

d) dotyczącą koncepcji rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumienia różnorodnych uwarunkowań tych procesów;

f) o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice specjalnej, a w szczególności zna metody badań stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych oraz rozumie postulat wielości podejść teoretycznych i metodologicznych;

g) na temat zasad i norm etycznych w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji;

h) dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca);

i) na temat systemu kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego;

j) z zakresu organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami oraz modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć;

k) merytoryczną i metodyczną niezbędną do prowadzenia zajęć (zgodnie z wybraną specjalnością),

l) w zakresie efektywnego posługiwania się narządem głosu,

ł) merytoryczną i metodyczną wiedzę o kształtowaniu emisji głosu ucznia,

m) z zakresu kultury języka,

n) z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

o) dotyczącą terminów i założeń metodologicznych oraz zasad i norm etycznych projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki specjalnej,

p) z zakresu pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego,

q) w zakresie współczesnych technologii wspomagających proces nauczania i uczenia się uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent ma umiejętność:

 1. pracy w zespole (pełniąc różne role), podejmowania i wyznaczania zadań, współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami uczniów;
 2. efektywnego korzystania z głosu;
 3. komunikowania się w sposób spełniający wymagania norm językowych;
 4. komunikowania się w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb uczniów i stosowania metod wspomagających komunikowanie się;
 5. panowania nad stresem w różnych sytuacjach społecznych.

Absolwent:

 1. zdobywa wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w zakresie teorii i praktyki pracy pedagoga specjalnego
 2. jest świadomy konieczności stałego samodoskonalenia się,
 3. kształtuje umiejętności związane z przedsiębiorczością – pewność siebie, poczucie wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i zarządzanie sobą w czasie.

Absolwent:

 • ma umiejętność diagnozowania, pozwalającą na: rozpoznanie sytuacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; opracowania wyników obserwacji i formułowania wniosków oraz podejmowania pracy terapeutycznej;
 • ma umiejętność analizowania własnych działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wskazywania obszarów wymagających modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych, a także umiejętności korzystania z informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy, w tym uzyskiwanych w trakcie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, superwizji koleżeńskich, nadzoru pedagogicznego,
 • projektowania i prowadzenia zajęć oraz dokonywania ich ewaluacji (zgodnie z wybraną specjalnością),zróżnicowanych metod monitorowania i oceniania postępów uczniów,
 • zna Pakiet MS Office: Word, PowerPoint oraz Prezi,
 • potrafi korzystać z baz bibliotecznych takich jak EBSCO oraz IBZ,
 • zna oprogramowanie IBM SPSS Statistics i potrafi się nim posługiwać w podczas analizy danych statystycznych uzyskanych w badaniach,
 • potrafi korzystać ze współczesnych technologii wspomagających proces nauczania i uczenia się osób z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Absolwent:

 • rozróżniać orientacje metodologiczne badań pedagogicznych, formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody, techniki oraz konstruować narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej;
 • współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań;
 • samodzielnie studiować literaturę naukową (także obcojęzyczną), jak również wykorzystywać zdobycze współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych i samokształcenia.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (60 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)