KUL Logo

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego;
 • twórczego zaangażowania się w integralny rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • współdziałania z rodzicami dzieci oraz innymi uczestnikami procesu edukacji;
 • projektowania autorskich szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz klas innowacyjnych zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę pedagogiczną w wymiarze 240 godzin, która jest realizowana po I roku studiów (30 godz.), po II roku (120 godz.), w okresie VI semestru (30 godz.), po IV roku (60 godz.).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

Staże:

 • Możliwość odbywania bezpłatnych staży(w postaci wolontariatu) w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach edukacyjnych.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;
 • znajomość metodyki prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym oraz umiejętność metodycznej i zindywidualizowanej pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym, wspierającej jego integralny rozwój;
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania procesu edukacji w przedszkolu i w szkole na pierwszym etapie edukacji, zwłaszcza konstruowania programu nauczania i wychowawczo-profilaktycznego;
 • umiejętność diagnozowania potrzeb edukacyjnych i egzystencjalnych dziecka z gotowością do autentycznej troski o jego integralny rozwój oraz tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych, szczególnie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku wychowawczym, szczególnie starannego posługiwania się mową, śpiewem, gestami;
 • umiejętność komunikowania się z rodzicami dzieci – z poszanowaniem ich praw oraz w środowisku pedagogicznym – z umiejętnością  używania języka specjalistycznego;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • umiejętność planowania własnej działalności edukacyjnej, przygotowanie do tworzenia niepublicznych form wychowania przedszkolnego i niepublicznej szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju pedagogicznego i kariery zawodowej;
 • umiejętność poszukiwania innowacji pedagogicznych: programowych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu i szkole oraz ich wdrażania, wartościowania i promowania.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedszkola i szkoły, w tym dziennika elektronicznego;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych do analizy osiągnięć uczniów;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji;
 • podstawowa znajomość programów informatycznych przeznaczonych do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz metodyczne stosowanie ich podczas zajęć.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji pedagogicznych i innych, przydatnych w działalności edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy terapeutycznej) i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących;
 • umiejętność analizy procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej oraz metodycznego projektowania i realizacji badań sondażowych, w działaniu, eksperymentalnych, biograficznych, narracyjnych – zależnie od potrzeb i okoliczności.

Zasady rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna – uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne warunkuje dopuszczenie do konkursu świadectw dojrzałości. W trakcie rozmowy od kandydatów wymagać się będzie: przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza

oraz

Konkurs świadectw dojrzałości:

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy)- do wyboru (20% wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna – uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne warunkuje dopuszczenie do konkursu świadectw dojrzałości. W trakcie rozmowy od kandydatów wymagać się będzie: przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza

oraz

Konkurs świadectw dojrzałości:

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (20% wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Rozmowa kwalifikacyjna – uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne warunkuje dopuszczenie do konkursu świadectw dojrzałości. W trakcie rozmowy od kandydatów wymagać się będzie: przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza

oraz

Konkurs świadectw dojrzałości:

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy)- do wyboru (20% wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Rozmowa kwalifikacyjna – uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne warunkuje dopuszczenie do konkursu świadectw dojrzałości. W trakcie rozmowy od kandydatów wymagać się będzie: przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza

oraz

Konkurs świadectw dojrzałości:

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • Olimpiada artystyczna
 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!