KUL Logo

(PL)  

(PL) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego;
 • twórczego zaangażowania się w integralny rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • współdziałania z rodzicami dzieci oraz innymi uczestnikami procesu edukacji;
 • projektowania autorskich szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz klas innowacyjnych zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę pedagogiczną w wymiarze 240 godzin, która jest realizowana po I roku studiów (30 godz.), po II roku (120 godz.), w okresie VI semestru (30 godz.), po IV roku (60 godz.).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

Staże:

 • Możliwość odbywania bezpłatnych staży(w postaci wolontariatu) w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach edukacyjnych.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;
 • znajomość metodyki prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym oraz umiejętność metodycznej i zindywidualizowanej pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym, wspierającej jego integralny rozwój;
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania procesu edukacji w przedszkolu i w szkole na pierwszym etapie edukacji, zwłaszcza konstruowania programu nauczania i wychowawczo-profilaktycznego;
 • umiejętność diagnozowania potrzeb edukacyjnych i egzystencjalnych dziecka z gotowością do autentycznej troski o jego integralny rozwój oraz tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych, szczególnie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku wychowawczym, szczególnie starannego posługiwania się mową, śpiewem, gestami;
 • umiejętność komunikowania się z rodzicami dzieci – z poszanowaniem ich praw oraz w środowisku pedagogicznym – z umiejętnością  używania języka specjalistycznego;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • umiejętność planowania własnej działalności edukacyjnej, przygotowanie do tworzenia niepublicznych form wychowania przedszkolnego i niepublicznej szkoły oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju pedagogicznego i kariery zawodowej;
 • umiejętność poszukiwania innowacji pedagogicznych: programowych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu i szkole oraz ich wdrażania, wartościowania i promowania.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedszkola i szkoły, w tym dziennika elektronicznego;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych do analizy osiągnięć uczniów;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji;
 • podstawowa znajomość programów informatycznych przeznaczonych do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz metodyczne stosowanie ich podczas zajęć.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji pedagogicznych i innych, przydatnych w działalności edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, profilaktycznej czy terapeutycznej) i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących;
 • umiejętność analizy procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej oraz metodycznego projektowania i realizacji badań sondażowych, w działaniu, eksperymentalnych, biograficznych, narracyjnych – zależnie od potrzeb i okoliczności.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego)

c) inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy – 20 % wyniku końcowego)

oraz

rozmowa kwalifikacyjnauzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne warunkuje dopuszczenie do konkursu świadectw dojrzałości. W trakcie rozmowy od kandydatów wymagać się będzie: przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

oraz

rozmowa kwalifikacyjna – uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne warunkowe dopuszczenie do konkrsu świadectw dojrzałości. W trakcie rozmowy od kandydatów wymagać się będzie: przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28