KUL Logo

Historia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • w zależności od wybranej i ukończonej przez Absolwenta specjalizacji zawodowej studia przygotowują do podjęcia pracy jako animator kultury, zwłaszcza o profilu historycznym, w różnych instytucjach kulturalnych (specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej), natomiast ukończenie specjalizacji archiwalnej I stopnia otwiera przed Absolwentem możliwość podjęcia pracy w archiwach państwowych, prywatnych oraz w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.
 • Szeroka wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz liczne zajęcia z bogatej oferty edukacyjnej realizowanej na zajęciach ogólnouniwersyteckich, specjalistycznych i fakultatywnych z szerokiej palety dyscyplin humanistycznych wyposażają Absolwenta w szeroką wiedzę humanistyczną i cenione na rynku pracy kompetencje związane z ogólnym wykształceniem humanistycznym, wskazanych m.in. na liście „kompetencji przyszłości”, opracowywanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, wśród których na czele znajdują się właściwe humanistom kompetencje miękkie: krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie, umiejętność planowania pracy, znajomość kontekstu kulturowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, zarówno historycznych jak i na pokrewnych kierunkach humanistycznych i społecznych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Instytutu Historii:

https://www.kul.pl/aktualnosci,12458.html


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej”: 120 godz. (instytucje kulturalne)
 • Specjalizacja archiwalna: 120 godz. (archiwa i kancelarie w instytucjach państwowych lub prywatnych).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Staże:

 • Oferta płatnych i bezpłatnych staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Dla specjalizacji archiwalnej: umiejętność opracowywania i udostępniania akt zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej – Absolwent umie poprawnie stosować terminologię archiwalną, umie stosować zespół metod badawczych stosowanych w archiwistyce, umie zorganizować i prowadzić archiwum bieżące, umie stosować sposoby gromadzenia (pozyskiwania) zasobu archiwalnego, umie stosować zasady, kryteria, metody i narzędzia selekcji archiwalnej, potrafi stosować zasady i metody logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją w instytucji, potrafi stosować standardy metadanych dokumentów elektronicznych, umie stosować formy i narzędzia kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, zna zasady rozmieszczenia zasobu archiwalnego i umie rozwiązywać praktyczne problemy wynikające z ich stosowania, poprawnie stosuje zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania zasobu archiwalnego w duchu powszechności dostępu, umie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu informacją i dokumentacją.
 • Dla specjalizacji „Animacja kultury regionalnej i lokalnej”: umiejętność planowania, przygotowywania i realizacji inicjatyw i działań w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działań o profilu historycznym, skierowanych do społeczności regionalnych i lokalnych, oraz służące zachowywaniu, badaniu i promowaniu regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji;
 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy;
 • umiejętność aktywnego słuchania;
 • umiejętność panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych;
 • stosowanie zasad i form komunikacji społecznej i wykorzystywanie dla poprawnego komunikowania się archiwum z otoczeniem oraz właściwej organizacji komunikacji interpersonalnej w obrębie archiwum (specjalizacja archiwalna).

 • znajomość podstaw ekonomii i funkcjonowania współczesnego rynku pracy;
 • znajomość podstaw prawnych i procedur związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • znajomość sposobów pozyskiwania dofinansowania na działalność biznesową;
 • szczególnie dla specjalizacji archiwalnej: przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość aplikacji biurowych: MS Word, MS Excel, MS Access.

 • posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną odnośnie do głównych zagadnień i procesów politycznych, ustrojowych, administracyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych Polski, Europy i świata;
 • posiada umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć samodzielna pracę badawczą pod kierunkiem; potrafi napisać teksty naukowe, jak i popularnonaukowe oraz konstruować wypowiedzi ustne;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii;
 • posiada zdolność krytycznego myślenia, zarówno analitycznego, jak i syntetyzującego, potrafi sprawnie zdobywać i weryfikować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji;
 • potrafi sprawnie organizować własną pracę, efektywnie planując i zarządzając czasem.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofii – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50 % wyniku końcowego).

Historia:

 • Olimpiada artystyczna (L+F)
 • Olimpiada z filozofii (L+F)
 • Olimpiada z geografii (L+F)
 • Olimpiada z historii (L+F)
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego (L+F)
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (L+F)
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (L+F)
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej / o Integracji Europejskiej (L+F)
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka) (L+F)
 • Konkurs wiedzy z historii (4L)
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (L)
 • Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!