KUL Logo

(PL)  

(PL) Historia

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • w zależności od wybranej i ukończonej przez Absolwenta specjalizacji zawodowej studia przygotowują do podjęcia pracy jako animator kultury, zwłaszcza o profilu historycznym, w różnych instytucjach kulturalnych (specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej), natomiast ukończenie specjalizacji archiwalnej I stopnia otwiera przed Absolwentem możliwość podjęcia pracy w archiwach państwowych, prywatnych oraz w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.
 • Szeroka wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz liczne zajęcia z bogatej oferty edukacyjnej realizowanej na zajęciach ogólnouniwersyteckich, specjalistycznych i fakultatywnych z szerokiej palety dyscyplin humanistycznych wyposażają Absolwenta w szeroką wiedzę humanistyczną i cenione na rynku pracy kompetencje związane z ogólnym wykształceniem humanistycznym, wskazanych m.in. na liście „kompetencji przyszłości”, opracowywanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, wśród których na czele znajdują się właściwe humanistom kompetencje miękkie: krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie, umiejętność planowania pracy, znajomość kontekstu kulturowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, zarówno historycznych jak i na pokrewnych kierunkach humanistycznych i społecznych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Instytutu Historii:

https://www.kul.pl/aktualnosci,12458.html


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej”: 120 godz. (instytucje kulturalne)
 • Specjalizacja archiwalna: 120 godz. (archiwa i kancelarie w instytucjach państwowych lub prywatnych).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Staże:

 • Oferta płatnych i bezpłatnych staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Dla specjalizacji archiwalnej: umiejętność opracowywania i udostępniania akt zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej – Absolwent umie poprawnie stosować terminologię archiwalną, umie stosować zespół metod badawczych stosowanych w archiwistyce, umie zorganizować i prowadzić archiwum bieżące, umie stosować sposoby gromadzenia (pozyskiwania) zasobu archiwalnego, umie stosować zasady, kryteria, metody i narzędzia selekcji archiwalnej, potrafi stosować zasady i metody logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją w instytucji, potrafi stosować standardy metadanych dokumentów elektronicznych, umie stosować formy i narzędzia kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, zna zasady rozmieszczenia zasobu archiwalnego i umie rozwiązywać praktyczne problemy wynikające z ich stosowania, poprawnie stosuje zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania zasobu archiwalnego w duchu powszechności dostępu, umie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu informacją i dokumentacją.
 • Dla specjalizacji „Animacja kultury regionalnej i lokalnej”: umiejętność planowania, przygotowywania i realizacji inicjatyw i działań w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działań o profilu historycznym, skierowanych do społeczności regionalnych i lokalnych, oraz służące zachowywaniu, badaniu i promowaniu regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji;
 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy;
 • umiejętność aktywnego słuchania;
 • umiejętność panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych;
 • stosowanie zasad i form komunikacji społecznej i wykorzystywanie dla poprawnego komunikowania się archiwum z otoczeniem oraz właściwej organizacji komunikacji interpersonalnej w obrębie archiwum (specjalizacja archiwalna).

 • znajomość podstaw ekonomii i funkcjonowania współczesnego rynku pracy;
 • znajomość podstaw prawnych i procedur związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • znajomość sposobów pozyskiwania dofinansowania na działalność biznesową;
 • szczególnie dla specjalizacji archiwalnej: przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość aplikacji biurowych: MS Word, MS Excel, MS Access.

 • posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną odnośnie do głównych zagadnień i procesów politycznych, ustrojowych, administracyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych Polski, Europy i świata;
 • posiada umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć samodzielna pracę badawczą pod kierunkiem; potrafi napisać teksty naukowe, jak i popularnonaukowe oraz konstruować wypowiedzi ustne;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii;
 • posiada zdolność krytycznego myślenia, zarówno analitycznego, jak i syntetyzującego, potrafi sprawnie zdobywać i weryfikować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji;
 • potrafi sprawnie organizować własną pracę, efektywnie planując i zarządzając czasem.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50 % wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofii – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50 % wyniku końcowego).

Historia:

 • Olimpiada artystyczna (L+F)
 • Olimpiada z filozofii (L+F)
 • Olimpiada z geografii (L+F)
 • Olimpiada z historii (L+F)
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego (L+F)
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (L+F)
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (L+F)
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej / o Integracji Europejskiej (L+F)
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka) (L+F)
 • Konkurs wiedzy z historii (4L)
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Ogólnopolski konkurs historyczny Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (L)
 • Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!