KUL Logo

Sinologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu tłumacza z języka chińskiego na język polski i z języka polskiego na chiński na poziomie równorzędnym B2;
  • przy wyborze zajęć z języka chińskiego biznesowego występowanie w roli tłumacza symultanicznego przy negocjacjach biznesowych na poziomie równorzędnym B2, lub
  • pracy lektora języka chińskiego na poziomie równorzędnym B2;
 • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę w wymiarze 60 godzin, która jest realizowana w V semestrze (III rok studiów).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • uporządkowana wiedza z zakresu kultury Chin, w tym literatury, sztuki, filozofii oraz stosunków Chin z Koreą Pd. i Pn.
 • dobra znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język literacki, język biznesowy);
 • umiejętności w zakresie organizacji i planowania warsztatu tłumacza oraz lektora języka chińskiego.

 • umiejętność prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku chińskojęzycznym;
 • umiejętność komunikowania się z osobami posługującymi się standardowym językiem chińskim z poszanowaniem ich odrębności kulturowej;
 • umiejętność autoprezentacji, prawidłowej argumentacji swojego stanowiska, panowania nad emocjami i stresem;
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w przedsiębiorstwie, biurze podróży czy szkole języków.

 • umiejętność planowania własnej ścieżki kariery zawodowej;
 • umiejętność planowania własnego rozwoju;
 • umiejętność stałego samodoskonalenia się, rozwoju kompetencji językowych, poznawania nowej terminologii biznesowej.

 • umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych stosowanych w działalności przedsiębiorstwa;
 • umiejętność stosowania programów komputerowych oraz słowników w pracy tłumacza i lektora języka chińskiego;
 • umiejętność zastosowania odpowiednich programów komputerowych do przygotowywania dokumentów, opracowań, obliczeń i prezentacji.

 • umiejętność oceny własnych kompetencji biznesowych i językowych oraz innych, przydatnych w działalności biznesowej, edukacyjnej oraz planowania rozwoju zawodowego i osobowego;
 • umiejętność indywidualnego i zespołowego wartościowania (ewaluacji) własnej aktywności zawodowej i wdrażania adekwatnych zmian doskonalących.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski – wymagany wynik rozszerzony (60% wyniku końcowego)
 • język polski (40% wyniku końcowego)

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język angielski – wymagany wynik rozszerzony (60% wyniku końcowego)
 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język angielski – wymagany wynik rozszerzony (60% wyniku końcowego)
 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język angielski (60% wyniku końcowego)
 • język polski (40% wyniku końcowego)

Sinologia:

 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!