KUL Logo

Ekonomia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych, zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości chrześcijańskich oraz postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.
 • Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne oraz kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem swojego kraju oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata. Licencjat zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające na pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej. Obszerny kurs z zakresu rachunkowości, obowiązkowy dla studentów, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających pracę w tym obszarze. W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

Profil kształcenia zakłada, iż absolwent jest przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych i studiów II stopnia w wybranych zakresach problemowych nawiązujących do kształcenia ekonomistów.

Ponadto:

 • studenci Instytutu uczestniczą w szeregu konkursach, zdobywając nagrody potwierdzające ich profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej;
 • studenci Instytutu Ekonomii i Finansów mają możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów, zgodnie z programem studiów;
 • na studiach kierunkowych w Instytucie mogą studiować studenci Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie ekonomii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Studenci kierunku ekonomia odbywają wakacyjne praktyki studenckie w ramach gwarantujących weryfikację kompetencji uzyskanych w czasie studiów, w: firmach sektora MSP (zwłaszcza działach księgowości, marketingu i promocji, sprzedaży itp.), bankach (np. PKO BP, PeKaO S.A., Banki Spółdzielcze), Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, Biurach i Kancelariach Podatkowych, Biurach Doradztwa i Obsługi Prawnej, Urzędach Administracji Publicznej (Urzędach Miasta, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Marszałkowskich itp.), Sądach (zwłaszcza w wydziałach gospodarczych sądów), placówkach oświatowych i kulturalnych, Urzędach Skarbowych.

Praktyka wakacyjna odbywa się po 2 roku studiów i zaliczana jest wpisem w programie 5 sem. studiów.

 • Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

 • Staże:

W ostatnich latach studenci Instytutu uczestniczyli w programie stażowym „Najlepsi u Najlepszych”, pozwalającym zdobyć unikalne doświadczenia zawodowe i rozwinąć swoje kompetencje przez aktywne uczestniczenie w praktyce życia gospodarczego. Powyższy program stanowi uzupełnienie oferty stażowej, dostępnej w ramach indywidualnych konkursów, w których studenci Instytutu osiągają znaczące sukcesy – w ostatnim czasie wygrane konkursy zaowocowały stażami w tak atrakcyjnych miejscach, jak:

 • PERN „Przyjaźń” S.A. – Dział Analiz i Controlingu
 • Pocztylion Arka S.A. – Biuro Obsługi Rejestrów Funduszy, Biuro Zarządzania Aktywami
 • PEPEES S.A. – Dział Rachunkowości, Kadr i Płac
 • Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o – Dział finansów
 • Synthos – Dział Analiz

Ponadto studenci Instytutu Ekonomii i Finansów byli ostatnio włączeni w program „Energia kompetencji”, w ramach którego realizowano staże dla najlepszych studentów. Programy stażowe są sukcesywnie uzupełniane w ofercie Instytutu Ekonomii i Finansów.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Profil kształcenia realizowany na studiach kierunkowych z ekonomii w KUL, przygotowuje do pracy na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analitycznych w zakresie działalności biznesowej oraz rozumienia podstaw funkcjonowania systemu gospodarczego w przedsiębiorstwie i państwie. Ponadto, profil kształcenia zakłada uzyskanie kompetencji do pracy na różnych stanowiskach w księgowości oraz w administracji publicznej wszystkich szczebli. Oczywistym dopełnieniem tego wykazu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w wybranym przez absolwenta obszarze.

Absolwent:

 • rozumie specyfikę ekonomii jako nauki, zna i rozumie kontekst poprawnego użycia podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, potrafi analizować i samodzielnie interpretować zjawiska ekonomiczne oraz rozumieć problemy (występujące zarówno w firmach jak też w ramach systemu gospodarczego państwa)
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, zna i rozumie procesy ekonomiczne organizujące życie firm (mikroekonomia) i gospodarki państwa (makroekonomia), ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach gospodarki i działalności gospodarczej,
 • posiada wiedzę o systemie finansowym i bankowości, rozumie specyfikę poszczególnych instrumentów bankowych, zna podstawy działania instytucji finansowych,
 • zna podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość) oraz przygotowywania sprawozdań finansowych, rozumie związki systemu rachunkowości z podejmowanymi decyzjami, potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych
 • posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, zna i umie wykorzystywać w praktyce zasady zarządzania finansami w firmach i innych jednostkach,
 • rozumie zasady handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie, rozumie zasady organizacji gospodarki w UE, ma wiedzę o zasadach przekształcania analizy danych w decyzje gospodarcze.

Studenci są przygotowywani do samodzielnego przedstawienia wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend, potrafią dowodzić swoich tez oraz bronić zasadności wniosków, uwzględniając zasady poprawności wypowiedzi oraz jasności wywodu.

Ponadto:

 • student zna zasady przygotowywania CV oraz przedstawiania informacji o sobie, niezbędne w procesie poszukiwania pracy,
 • zajęcia konwersatoryjne zakładają pracę studenta nad kompleksowym przedstawieniem wybranych problemów, włączając w to różnice w ich definiowaniu oraz sposobach rozwiązywania, tak, aby prezentować problem w całej jego złożoności,
 • laboratoryjne zajęcia projektowe kończą się prezentacją prac zespołu, zmierzających do całościowego rozwiązania złożonego problemu analitycznego,
 • seminaria dyplomowe przygotowują studenta do prezentacji wniosków z podejmowanych przez niego badań, prezentacji kwerendy teoretycznego wsparcia dla rozwiązania danego problemu badawczego, zgodnie z zasadami poprawności formalnej wypowiedzi oraz jasności wywodu,
 • zajęcia proseminaryjne uczą zasad samodzielnego przygotowania omówienia problemu badawczego w postaci dokumentu, zasad sporządzania kwerendy literaturowej, struktury wypowiedzi pisemnej.

Absolwent:

 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, zna i rozumie procesy ekonomiczne organizujące życie firm (mikroekonomia) i gospodarki państwa (makroekonomia), ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach gospodarki i działalności gospodarczej,
 • zna zasady formalno-prawne warunkujące podjęcie działalności gospodarczej, zarówno w Polsce, jak też w UE, w tym jest przygotowany do praktyki wypełnienia właściwych kwestionariuszy oraz zgłoszeń koniecznych do rozpoczęcia działalności,
 • zna zasady prowadzenia księgowości w firmie, zasady rozliczeń podatkowych, włączając w to praktyczne umiejętności dokumentowania działalności gospodarczej,
 • umie przygotowywać biznesplany działalności biznesowej i umie wykorzystywać je w praktyce, zna źródła i metody pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej,
 • student rozumie związki systemu rachunkowości z podejmowanymi decyzjami, potrafi tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych, jest przygotowany do oceny procesów zachodzących w organizacji na podstawie dokumentacji finansowej oraz właściwych sprawozdań,
 • jest przygotowany do przygotowania profesjonalnych planów rozwoju działalności biznesowej, uwzględniając specyfikę branżową,
 • jest przygotowany do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych, które służą właśnie rozwojowi umiejętności pracy w zespołach,
 • zadania projektowe stanowią swoiste podsumowanie edukacji studenta – mają one charakter złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas studiów,
 • umie strukturalizować problem i organizować jego rozwiązanie w dostosowaniu do wynikających z tego etapów,
 • umie przyznawać zasoby, zna zasady harmonogramowania rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • jest świadom roli przywództwa w prowadzeniu działalności biznesowej,
 • zna podstawy teorii organizacji oraz zarządzania,
 • zadania projektowe stanowią swoiste podsumowanie edukacji studenta – mają one charakter złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas studiów.

Absolwent:

 • potrafi gromadzić dane, zna zasady gromadzenia danych,
 • potrafi samodzielnie przetwarzać dane w oparciu o zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym, umie tworzyć biznes-plany,
 • potrafi analizować informacje o sprzedaży oraz dane o kontrahentach, potrafi analizować składowe wynagrodzeń,
 • potrafi tworzyć raporty i zestawienia z danych, zgodnie z potrzebami informacyjnymi,
 • potrafi przeprowadzać analizy wariantowe (co będzie, przy różnych wariantach danych i zmian w otoczeniu),
 • potrafi profesjonalnie prezentować dane,
 • umie wykorzystać arkusz w analizach statystycznych i prognostycznych,
 • potrafi rozwiązywać problemy występujące w pracy zawodowej ekonomisty z wykorzystaniem technologii komputerowych,
 • zajęcia laboratoryjne pozwalają zdobyć unikatowe kompetencje analityczne, włączając w to umiejętności wymagane w ramach współpracy przy zespołowym rozwiązywaniu problemów, z wykorzystaniem oprogramowania analitycznego.

Absolwent przygotowany jest do inicjowania własnych badań, posiada kompetencje analityczne umożliwiające analizę danych i podjęcie próby profesjonalnego rozwiązania problemów naukowych. Zwłaszcza:

 • zna podstawy użycia metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych (produkcja, sprzedaż, strategie działania itp.), zna podstawy analizy statystycznej i ekonometrycznej oraz konstrukcji prognoz, umie wykorzystywać nowoczesne technologie w analizie danych, potrafi tworzyć proste modele zjawisk ekonomicznych, modele statystyczne i ekonometryczne,
 • posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, zna i umie wykorzystywać w praktyce zasady zarządzania finansami w firmach i innych jednostkach,
 • w perspektywie makro, student zna i rozumie procesy składające się na politykę gospodarczą państwa oraz współpracę międzynarodową

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia  – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczystylub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50 % wyniku końcowego).

Ekonomia:

 • Olimpiada z matematyki
 • Olimpiada Statystyczna
 • Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (I-VI L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!