KUL Logo

(PL)  

(PL) Ekonomia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych, zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości chrześcijańskich oraz postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.
 • Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne oraz kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem swojego kraju oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata. Licencjat zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające na pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej. Obszerny kurs z zakresu rachunkowości, obowiązkowy dla studentów, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających pracę w tym obszarze. W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

Profil kształcenia zakłada, iż absolwent jest przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych i studiów II stopnia w wybranych zakresach problemowych nawiązujących do kształcenia ekonomistów.

Ponadto:

 • studenci Instytutu uczestniczą w szeregu konkursach, zdobywając nagrody potwierdzające ich profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej;
 • studenci Instytutu Ekonomii i Finansów mają możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów, zgodnie z programem studiów;
 • na studiach kierunkowych w Instytucie mogą studiować studenci Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie ekonomii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Studenci kierunku ekonomia odbywają wakacyjne praktyki studenckie w ramach gwarantujących weryfikację kompetencji uzyskanych w czasie studiów, w: firmach sektora MSP (zwłaszcza działach księgowości, marketingu i promocji, sprzedaży itp.), bankach (np. PKO BP, PeKaO S.A., Banki Spółdzielcze), Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, Biurach i Kancelariach Podatkowych, Biurach Doradztwa i Obsługi Prawnej, Urzędach Administracji Publicznej (Urzędach Miasta, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Marszałkowskich itp.), Sądach (zwłaszcza w wydziałach gospodarczych sądów), placówkach oświatowych i kulturalnych, Urzędach Skarbowych.

Praktyka wakacyjna odbywa się po 2 roku studiów i zaliczana jest wpisem w programie 5 sem. studiów.

 • Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci mogą korzystać z oferty praktyk i staży dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

 • Staże:

W ostatnich latach studenci Instytutu uczestniczyli w programie stażowym „Najlepsi u Najlepszych”, pozwalającym zdobyć unikalne doświadczenia zawodowe i rozwinąć swoje kompetencje przez aktywne uczestniczenie w praktyce życia gospodarczego. Powyższy program stanowi uzupełnienie oferty stażowej, dostępnej w ramach indywidualnych konkursów, w których studenci Instytutu osiągają znaczące sukcesy – w ostatnim czasie wygrane konkursy zaowocowały stażami w tak atrakcyjnych miejscach, jak:

 • PERN “Przyjaźń” S.A. – Dział Analiz i Controlingu
 • Pocztylion Arka S.A. – Biuro Obsługi Rejestrów Funduszy, Biuro Zarządzania Aktywami
 • PEPEES S.A. – Dział Rachunkowości, Kadr i Płac
 • Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o – Dział finansów
 • Synthos – Dział Analiz

Ponadto studenci Instytutu Ekonomii i Finansów byli ostatnio włączeni w program „Energia kompetencji”, w ramach którego realizowano staże dla najlepszych studentów. Programy stażowe są sukcesywnie uzupełniane w ofercie Instytutu Ekonomii i Finansów.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Profil kształcenia realizowany na studiach kierunkowych z ekonomii w KUL, przygotowuje do pracy na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analitycznych w zakresie działalności biznesowej oraz rozumienia podstaw funkcjonowania systemu gospodarczego w przedsiębiorstwie i państwie. Ponadto, profil kształcenia zakłada uzyskanie kompetencji do pracy na różnych stanowiskach w księgowości oraz w administracji publicznej wszystkich szczebli. Oczywistym dopełnieniem tego wykazu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w wybranym przez absolwenta obszarze.

Absolwent:

 • rozumie specyfikę ekonomii jako nauki, zna i rozumie kontekst poprawnego użycia podstawowych pojęć z zakresu ekonomii, potrafi analizować i samodzielnie interpretować zjawiska ekonomiczne oraz rozumieć problemy (występujące zarówno w firmach jak też w ramach systemu gospodarczego państwa)
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, zna i rozumie procesy ekonomiczne organizujące życie firm (mikroekonomia) i gospodarki państwa (makroekonomia), ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach gospodarki i działalności gospodarczej,
 • posiada wiedzę o systemie finansowym i bankowości, rozumie specyfikę poszczególnych instrumentów bankowych, zna podstawy działania instytucji finansowych,
 • zna podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość) oraz przygotowywania sprawozdań finansowych, rozumie związki systemu rachunkowości z podejmowanymi decyzjami, potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych
 • posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, zna i umie wykorzystywać w praktyce zasady zarządzania finansami w firmach i innych jednostkach,
 • rozumie zasady handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie, rozumie zasady organizacji gospodarki w UE, ma wiedzę o zasadach przekształcania analizy danych w decyzje gospodarcze.

Studenci są przygotowywani do samodzielnego przedstawienia wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend, potrafią dowodzić swoich tez oraz bronić zasadności wniosków, uwzględniając zasady poprawności wypowiedzi oraz jasności wywodu.

Ponadto:

 • student zna zasady przygotowywania CV oraz przedstawiania informacji o sobie, niezbędne w procesie poszukiwania pracy,
 • zajęcia konwersatoryjne zakładają pracę studenta nad kompleksowym przedstawieniem wybranych problemów, włączając w to różnice w ich definiowaniu oraz sposobach rozwiązywania, tak, aby prezentować problem w całej jego złożoności,
 • laboratoryjne zajęcia projektowe kończą się prezentacją prac zespołu, zmierzających do całościowego rozwiązania złożonego problemu analitycznego,
 • seminaria dyplomowe przygotowują studenta do prezentacji wniosków z podejmowanych przez niego badań, prezentacji kwerendy teoretycznego wsparcia dla rozwiązania danego problemu badawczego, zgodnie z zasadami poprawności formalnej wypowiedzi oraz jasności wywodu,
 • zajęcia proseminaryjne uczą zasad samodzielnego przygotowania omówienia problemu badawczego w postaci dokumentu, zasad sporządzania kwerendy literaturowej, struktury wypowiedzi pisemnej.

Absolwent:

 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, zna i rozumie procesy ekonomiczne organizujące życie firm (mikroekonomia) i gospodarki państwa (makroekonomia), ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach gospodarki i działalności gospodarczej,
 • zna zasady formalno-prawne warunkujące podjęcie działalności gospodarczej, zarówno w Polsce, jak też w UE, w tym jest przygotowany do praktyki wypełnienia właściwych kwestionariuszy oraz zgłoszeń koniecznych do rozpoczęcia działalności,
 • zna zasady prowadzenia księgowości w firmie, zasady rozliczeń podatkowych, włączając w to praktyczne umiejętności dokumentowania działalności gospodarczej,
 • umie przygotowywać biznesplany działalności biznesowej i umie wykorzystywać je w praktyce, zna źródła i metody pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej,
 • student rozumie związki systemu rachunkowości z podejmowanymi decyzjami, potrafi tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych, jest przygotowany do oceny procesów zachodzących w organizacji na podstawie dokumentacji finansowej oraz właściwych sprawozdań,
 • jest przygotowany do przygotowania profesjonalnych planów rozwoju działalności biznesowej, uwzględniając specyfikę branżową,
 • jest przygotowany do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych, które służą właśnie rozwojowi umiejętności pracy w zespołach,
 • zadania projektowe stanowią swoiste podsumowanie edukacji studenta – mają one charakter złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas studiów,
 • umie strukturalizować problem i organizować jego rozwiązanie w dostosowaniu do wynikających z tego etapów,
 • umie przyznawać zasoby, zna zasady harmonogramowania rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • jest świadom roli przywództwa w prowadzeniu działalności biznesowej,
 • zna podstawy teorii organizacji oraz zarządzania,
 • zadania projektowe stanowią swoiste podsumowanie edukacji studenta – mają one charakter złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas studiów.

Absolwent:

 • potrafi gromadzić dane, zna zasady gromadzenia danych,
 • potrafi samodzielnie przetwarzać dane w oparciu o zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym, umie tworzyć biznes-plany,
 • potrafi analizować informacje o sprzedaży oraz dane o kontrahentach, potrafi analizować składowe wynagrodzeń,
 • potrafi tworzyć raporty i zestawienia z danych, zgodnie z potrzebami informacyjnymi,
 • potrafi przeprowadzać analizy wariantowe (co będzie, przy różnych wariantach danych i zmian w otoczeniu),
 • potrafi profesjonalnie prezentować dane,
 • umie wykorzystać arkusz w analizach statystycznych i prognostycznych,
 • potrafi rozwiązywać problemy występujące w pracy zawodowej ekonomisty z wykorzystaniem technologii komputerowych,
 • zajęcia laboratoryjne pozwalają zdobyć unikatowe kompetencje analityczne, włączając w to umiejętności wymagane w ramach współpracy przy zespołowym rozwiązywaniu problemów, z wykorzystaniem oprogramowania analitycznego.

Absolwent przygotowany jest do inicjowania własnych badań, posiada kompetencje analityczne umożliwiające analizę danych i podjęcie próby profesjonalnego rozwiązania problemów naukowych. Zwłaszcza:

 • zna podstawy użycia metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych (produkcja, sprzedaż, strategie działania itp.), zna podstawy analizy statystycznej i ekonometrycznej oraz konstrukcji prognoz, umie wykorzystywać nowoczesne technologie w analizie danych, potrafi tworzyć proste modele zjawisk ekonomicznych, modele statystyczne i ekonometryczne,
 • posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, zna i umie wykorzystywać w praktyce zasady zarządzania finansami w firmach i innych jednostkach,
 • w perspektywie makro, student zna i rozumie procesy składające się na politykę gospodarczą państwa oraz współpracę międzynarodową

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia  – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczystylub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50 % wyniku końcowego).

Ekonomia:

 • Olimpiada z matematyki
 • Olimpiada Statystyczna
 • Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (I-VI L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!