KUL Logo

Edytorstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki. Studenci przygotowywani są do samodzielnego wykonywania prac pisarskich.

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
 • składacz
 • redaktor portali internetowych
 • grafik
 • adiustator

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe 120 godzin praktyk wydawniczych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy oraz realizowanymi przez BK KUL projektami

Staże:

 • Możliwości odbywania płatnych staży w ramach projektów realizowanych na KUL-u, np. „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie wysokich kompetencji językowych
 • umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej
 • przygotowanie publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowanie książki oraz akcydensów
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • podstawowe kompetencje w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podst. charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • umiejętność pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • znajomość współczesnych trendów w projektowaniu publikacji

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • planowanie koncepcji ścieżki kariery
 • dostosowywanie działania w zakresie przedsiębiorczości do wiedzy o rynku
 • wykorzystywanie mechanizmów i narzędzi komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
 • organizacja własnego środowiska pracy
 • nawiązywanie kontaktów indywidualnych i instytucjonalnych niezbędnych do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych
 • znajomość polskiego rynku książki,
 • kompetencje z zakresu współpracy wydawcy z mediami,
  umiejętności i wiedza z zakresu self-publishing.

 • umiejętność obsługi programów: Microsoft Word, Libre Office, InDesign, Acrobat, Photoshop;
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu;
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci;
 • umiejętność komputerowego składu publikacji;
 • obsługa programów graficznych na potrzeby druku i wyświetlania cyfrowego;
 • umiejętność wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych

 • zdolność dobierania źródła informacji do przygotowania edycji
 • umiejętność zaplanowania postępowania, którego celem jest edycja dawnego utworu literackiego
 • umiejętność udokumentowania postępowania badawczego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.