KUL Logo

Edytorstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki. Studenci przygotowywani są do samodzielnego wykonywania prac pisarskich.

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
 • składacz
 • redaktor portali internetowych
 • grafik
 • adiustator

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe 120 godzin praktyk wydawniczych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy oraz realizowanymi przez BK KUL projektami

Staże:

 • Możliwości odbywania płatnych staży w ramach projektów realizowanych na KUL-u, np. „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie wysokich kompetencji językowych
 • umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej
 • przygotowanie publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowanie książki oraz akcydensów
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • podstawowe kompetencje w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podst. charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • umiejętność pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • znajomość współczesnych trendów w projektowaniu publikacji

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • planowanie koncepcji ścieżki kariery
 • dostosowywanie działania w zakresie przedsiębiorczości do wiedzy o rynku
 • wykorzystywanie mechanizmów i narzędzi komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
 • organizacja własnego środowiska pracy
 • nawiązywanie kontaktów indywidualnych i instytucjonalnych niezbędnych do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych
 • znajomość polskiego rynku książki,
 • kompetencje z zakresu współpracy wydawcy z mediami,
  umiejętności i wiedza z zakresu self-publishing.

 • umiejętność obsługi programów: Microsoft Word, Libre Office, InDesign, Acrobat, Photoshop;
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu;
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci;
 • umiejętność komputerowego składu publikacji;
 • obsługa programów graficznych na potrzeby druku i wyświetlania cyfrowego;
 • umiejętność wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych

 • zdolność dobierania źródła informacji do przygotowania edycji
 • umiejętność zaplanowania postępowania, którego celem jest edycja dawnego utworu literackiego
 • umiejętność udokumentowania postępowania badawczego

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (60% wyniku końcowego)
 • puntowane są dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (każdy po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył węcej niż dwa spośród wymienionych, punktowane są te z których uzyskał najlepsze wyniki.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • puntowane są dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (każdy po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył węcej niż dwa spośród wymienionych, punktowane są te z których uzyskał najlepsze wyniki.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • puntowane są dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (każdy po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył węcej niż dwa spośród wymienionych, punktowane są te z których uzyskał najlepsze wyniki.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Edytorstwo:

 • Olimpiada artystyczna
 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z języka niemieckiego
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Akademia Młodych Humanistów (L)
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

 

Edytorstwo KUL to oferta humanistycznych studiów pozwalających zdobyć zarówno wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, jak i umiejętności praktycznych pozwalających właściwie tę wiedzę aplikować. Z blokiem zajęć akademickich (np. historycznoliterackich czy z zakresu edytorstwa naukowego) połączono w programie cztery bloki przedmiotów pozwalających rozwinąć umiejętności przydatne w pracy zawodowej:

– twórcze pisanie,

– redakcję tekstów,

– opracowanie komputerowe publikacji (np. grafika komputerowa, DTP),

– elementy marketingu wydawniczego.

Edytorstwo KUL jest jednym z najstarszych takich kierunków w Polsce. Zajęcia prowadzone są przez pracowników, którzy w swoich dziedzinach są doświadczonymi praktykami: edytorami, redaktorami, wydawcami.