KUL Logo

(PL)  

(PL) Edytorstwo

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki. Studenci przygotowywani są do samodzielnego wykonywania prac pisarskich.

Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

 • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
 • składacz
 • redaktor portali internetowych
 • grafik
 • adiustator

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe 120 godzin praktyk wydawniczych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy oraz realizowanymi przez BK KUL projektami

Staże:

 • Możliwości odbywania płatnych staży w ramach projektów realizowanych na KUL-u, np. „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie wysokich kompetencji językowych
 • umiejętność kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej i stylistycznej
 • przygotowanie publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowanie książki oraz akcydensów
 • umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • podstawowe kompetencje w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podst. charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • umiejętność pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • znajomość współczesnych trendów w projektowaniu publikacji

 • umiejętność poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • umiejętność wypowiadania się przed audytorium, rozwinięte kompetencje retoryczne
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • umiejętność prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • wysokie kompetencje dot. organizacji i planowania pracy własnej

Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • planowanie koncepcji ścieżki kariery
 • dostosowywanie działania w zakresie przedsiębiorczości do wiedzy o rynku
 • wykorzystywanie mechanizmów i narzędzi komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
 • organizacja własnego środowiska pracy
 • nawiązywanie kontaktów indywidualnych i instytucjonalnych niezbędnych do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych
 • znajomość polskiego rynku książki,
 • kompetencje z zakresu współpracy wydawcy z mediami,
  umiejętności i wiedza z zakresu self-publishing.

 • umiejętność obsługi programów: Microsoft Word, Libre Office, InDesign, Acrobat, Photoshop;
 • profesjonalna obsługa edytora tekstu;
 • umiejętność efektywnego wyszukiwania treści w sieci;
 • umiejętność komputerowego składu publikacji;
 • obsługa programów graficznych na potrzeby druku i wyświetlania cyfrowego;
 • umiejętność wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych

 • zdolność dobierania źródła informacji do przygotowania edycji
 • umiejętność zaplanowania postępowania, którego celem jest edycja dawnego utworu literackiego
 • umiejętność udokumentowania postępowania badawczego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.