KUL Logo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – grupa w języku angielskim

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich internetowych

oraz

 • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 240 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych: w mediach tradycyjnych i internetowych, w agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w biurach ds. promocji, w biurach rzeczników prasowych, w instytucjach samorządowych i administracji rządowej, itp.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Do praktyki zawodowej wliczana jest także społeczna działalność studencka w ramach Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Redakcji ”Coś nowego”, Galerii Fotograficznej Fotpress, Agencji Telewizyjnej Passion TV, współorganizowanie: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Międzyuczelnianego Konkursu Retorycznego.

Studenci doskonalą kompetencje praktyczne w Uniwersyteckim Centrum Medialnym (Radio KUL, TV KUL).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność gromadzenia informacji;
 • Umiejętność przygotowywania materiałów dziennikarskich w różnej formie i gatunku;
 • Postawa etyczna gwarantująca zachowanie standardów moralnych;
 • Znajomość podstaw prawnych niezbędnych w pracy dziennikarza;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje specjalistyczne zdobywane w ramach specjalności do wyboru:

– Dziennikarstwo multimedialne i media cyfrowe: umiejętności niezbędne do pracy w nowych mediach:

 • korzystanie z ICT oraz urządzeń mobilnych do pracy dziennikarskiej i do badania mediów internetowych;
 • tworzenie, edycja i publikacja materiałów dziennikarskich w sieci;
 • umiejętność zakładania i prowadzenia medium internetowego.

– Media audiowizualne: umiejętności niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych:

 • umiejętność wykorzystania różnorodnych gatunków dziennikarskich radiowych i telewizyjnych;
 • redagowanie, przygotowanie podstawowych gatunków radiowych, samodzielne przygotowanie radiowego serwisu informacyjnego, umiejętność pracy z mikrofonem;
 • obsługiwanie sprzętu nagrywającego, realizowanie montażu z użyciem programu komputerowego;
 • przygotowanie podstawowych gatunków telewizyjnych, praca przed kamerą;
 • praca z kamerą, realizowanie montażu telewizyjnego z użyciem programu komputerowego, pisanie scenariuszy filmowych i telewizyjnych.

– Public relations – reklama – komunikacja marketingowa: kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej promocji, reklamie i komunikacji społecznej:

 • praktyczna wiedza dotyczącą budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz tworzenia różnorodnych działań promocyjnych;
 • widza na temat pracy rzeczników prasowych;
 • praktyczna wiedza z zakresu tworzenia i realizacji strategii reklamowych i materiałów promocyjnych oraz pracy w agencjach reklamowych.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • dbałość o kulturę języka
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji

oraz kompetencje językowe:

– potrafi posługiwać się językiem angielskim (lub wybranym językiem obcym) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

– posługuje się  językiem angielskim z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; konwersatoria w języku angielskim: Citizen journalism, Internet – legal problem, Popular culture, Alternative media; wykłady w języku angielskim: Public opinion in the media, Graffiti as a medium of Communications.

 

 • umiejętności prowadzenia negocjacji, zawierania umów, zawierania kontraktów;
 • tworzenie sieci kontaktów przydatnych w pracy (networking);
 • umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • tworzenie planu samorozwoju zawodowego;
 • umiejętność założenia i prowadzenia prostej działalności gospodarczej.

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska MS Office: Word, Power Point, Excel oraz innych przydatnych programów komputerowych i aplikacji;
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu;
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego.

 • Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
 • Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej.
 • Jest gotowy do podjęcia studiów na poziomie magisterskim.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski lub język ojczysty (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski lub język ojczysty (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:

 • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
 • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Medialna (L)
 • Olimpiada Statystyczna (L)
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (L)
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)
 • Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Informacje dla Kandydatów.

International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.