KUL Logo

(PL)  

(PL) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – grupa w języku angielskim

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich internetowych

oraz

 • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (instytucje samorządów lokalnych, instytucje rządowe – działy komunikacji, PR, promocji, pozyskiwania funduszy unijnych, agendy eventowe), rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze).

Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 240 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych: w mediach tradycyjnych i internetowych, w agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w biurach ds. promocji, w biurach rzeczników prasowych, w instytucjach samorządowych i administracji rządowej, itp.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Do praktyki zawodowej wliczana jest także społeczna działalność studencka w ramach Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Redakcji ”Coś nowego”, Galerii Fotograficznej Fotpress, Agencji Telewizyjnej Passion TV, współorganizowanie: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Międzyuczelnianego Konkursu Retorycznego.

Studenci doskonalą kompetencje praktyczne w Uniwersyteckim Centrum Medialnym (Radio KUL, TV KUL).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność gromadzenia informacji;
 • Umiejętność przygotowywania materiałów dziennikarskich w różnej formie i gatunku;
 • Postawa etyczna gwarantująca zachowanie standardów moralnych;
 • Znajomość podstaw prawnych niezbędnych w pracy dziennikarza;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje specjalistyczne zdobywane w ramach specjalności do wyboru:

– Dziennikarstwo multimedialne i media cyfrowe: umiejętności niezbędne do pracy w nowych mediach:

 • korzystanie z ICT oraz urządzeń mobilnych do pracy dziennikarskiej i do badania mediów internetowych;
 • tworzenie, edycja i publikacja materiałów dziennikarskich w sieci;
 • umiejętność zakładania i prowadzenia medium internetowego.

– Media audiowizualne: umiejętności niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych:

 • umiejętność wykorzystania różnorodnych gatunków dziennikarskich radiowych i telewizyjnych;
 • redagowanie, przygotowanie podstawowych gatunków radiowych, samodzielne przygotowanie radiowego serwisu informacyjnego, umiejętność pracy z mikrofonem;
 • obsługiwanie sprzętu nagrywającego, realizowanie montażu z użyciem programu komputerowego;
 • przygotowanie podstawowych gatunków telewizyjnych, praca przed kamerą;
 • praca z kamerą, realizowanie montażu telewizyjnego z użyciem programu komputerowego, pisanie scenariuszy filmowych i telewizyjnych.

– Public relations – reklama – komunikacja marketingowa: kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej promocji, reklamie i komunikacji społecznej:

 • praktyczna wiedza dotyczącą budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz tworzenia różnorodnych działań promocyjnych;
 • widza na temat pracy rzeczników prasowych;
 • praktyczna wiedza z zakresu tworzenia i realizacji strategii reklamowych i materiałów promocyjnych oraz pracy w agencjach reklamowych.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • dbałość o kulturę języka
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji

oraz kompetencje językowe:

– potrafi posługiwać się językiem angielskim (lub wybranym językiem obcym) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

– posługuje się  językiem angielskim z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; konwersatoria w języku angielskim: Citizen journalism, Internet – legal problem, Popular culture, Alternative media; wykłady w języku angielskim: Public opinion in the media, Graffiti as a medium of Communications.

 

 • umiejętności prowadzenia negocjacji, zawierania umów, zawierania kontraktów;
 • tworzenie sieci kontaktów przydatnych w pracy (networking);
 • umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • tworzenie planu samorozwoju zawodowego;
 • umiejętność założenia i prowadzenia prostej działalności gospodarczej.

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska MS Office: Word, Power Point, Excel oraz innych przydatnych programów komputerowych i aplikacji;
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu;
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego.

 • Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
 • Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej.
 • Jest gotowy do podjęcia studiów na poziomie magisterskim.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski lub język ojczysty (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
  • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
  • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski lub język ojczysty (50 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Przy rejestracji wymagane jest także złożenie:

dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2:

 • egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% albo
 • certyfikat języka angielskiego na poziomie B2 (lista certyfikatów: English B2 Certificates)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Medialna (L)
 • Olimpiada Statystyczna (L)
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (L)
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)
 • Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Informacje dla Kandydatów.

International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.