KUL Logo

Coaching i doradztwo kariery

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach:

1. coach

2. trener/ szkoleniowiec

3. doradca kariery/ doradca personalny

4. doradca zawodowy

5. pracownik działu HR

 • w następujących instytucjach:
  • w przedsiębiorstwach w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  • w agencjach/firmach consultingowych, doradczych, szkoleniowych, coachingowych, trenerskich
  • w administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
  • w publicznych służbach zatrudnienia jako indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze
  • w szkołach, uniwersytetach (akademickie biura karier, centra doskonalenia kompetencji zawodowych)
  • prowadząc własną działalność gospodarczą jako coach, doradca personalny/doradca kariery, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie i Finanse w Administracji Publicznej)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 270 godzin praktyk zawodowych w trakcie studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery, doradztwem personalnym, doradztwem zawodowym i coachingiem.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, również w ramach praktyk absolwenckich po ukończeniu studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery/ personalnym, doradztwem zawodowym i coachingiem

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych/ bezpłatnych staży w ramach projektów oferowanych przez Urzędy Pracy lub inne organizacjeKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posiada umiejętności coachingowe – może rozpocząć ścieżkę zawodową coacha
 • posiada umiejętności trenerskie – może rozpocząć ścieżkę zawodową trenera personalnego
 • posiada umiejętności doradcze – może rozpocząć ścieżkę zawodową doradcy zawodowego, doradcy kariery, doradcy personalnego

a w szczególności:

 • potrafi udzielać kompetentnych porad w zakresie doradztwa kariery, uwzględniając różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • posiada umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery
 • posiada kwalifikacje w zarządzaniu personelem w ramach danej organizacji, gwarantującym zarówno rozwój organizacji jak i pracowników
 • potrafi aktywnie włączać się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach zarządzania
 • na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy
 • potrafi rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki do udzielania wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej i organizacjach o różnym charakterze
 • zna i potrafi wykorzystywać klasyczne narzędzia diagnostyczne stosowane w coachingu, doradztwie zawodowym i planowaniu kariery

Absolwent:

 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • rozumie tekst w języku obcym w kontekście doradztwa kariery, doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego i coachingu
 • posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia rozmowy doradczej w języku obcym
 • potrafi rozpoznawać różnice kulturowe interesantów i poszukiwać najefektywniejszych form interakcji w danej populacji
 • rozumie znaczenie ekonomicznych, demograficznych i społeczno-politycznych uwarunkowań sytuacji klientów, dlatego uwzględnia je i dostosowuje formę świadczonej pomocy doradczej do indywidualnych predyspozycji klienta
 • posiada nawyk i umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem stresu związanego z pracą z ludźmi w warunkach dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku pracy
 • potrafi pomagać w kształtowaniu właściwych relacji pracowniczych, niekiedy odbywa się to na zasadzie prowadzenia skutecznych negocjacji międzypracowniczych
 • zdobywa kompetencje, aby być menadżerem projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne
 • będzie potrafił samodzielnie prowadzić poradnictwo indywidualne z klientem, ale również będzie w stanie pracować w większych zespołach pracowniczych w realizacji zadań doradztwa kariery i doradztwa personalnego w organizacjach, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych

 • wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie doradztwa kariery, doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego i coachingu

 • zna podstawowe programy komputerowe z pakietów MS Office i IBM SPSS
 • potrafi wykorzystać w doradztwie kariery, doradztwie personalnym, doradztwie zawodowym i coachingu nowoczesne technologie, aplikacje i oprogramowania

 • posiada praktyczne umiejętności, przydatne na każdym etapie procesu badawczego: od zaplanowania przez wykonanie badań własnych do przygotowania raportu i prezentacji wyników postępowania badawczego
 • w oparciu o posiadaną wiedzę jest w stanie analizować, interpretować oraz wykorzystywać w praktyce wyniki badań własnych
 • posiada kompetencje, które pozwalają mu tworzyć własne, oryginale narzędzia diagnostyczne wpasowujące się w aktualne zmiany na rynku pracy i zmieniające się potrzeby klientów

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia  – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polskilub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50 % wyniku końcowego).

Coaching i doradztwo kariery:

 • Olimpiada Cyfrowa
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Statystyczna (L)
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!