KUL Logo

(PL)  

(PL) Coaching i doradztwo kariery

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach:

1. coach

2. trener/ szkoleniowiec

3. doradca kariery/ doradca personalny

4. doradca zawodowy

5. pracownik działu HR

 • w następujących instytucjach:
  • w przedsiębiorstwach w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
  • w agencjach/firmach consultingowych, doradczych, szkoleniowych, coachingowych, trenerskich
  • w administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe)
  • w publicznych służbach zatrudnienia jako indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze
  • w szkołach, uniwersytetach (akademickie biura karier, centra doskonalenia kompetencji zawodowych)
  • prowadząc własną działalność gospodarczą jako coach, doradca personalny/doradca kariery, doradca zawodowy, szkoleniowiec

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie i Finanse w Administracji Publicznej)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 270 godzin praktyk zawodowych w trakcie studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery, doradztwem personalnym, doradztwem zawodowym i coachingiem.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, również w ramach praktyk absolwenckich po ukończeniu studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery/ personalnym, doradztwem zawodowym i coachingiem

Staże:

 • możliwości odbywania płatnych/ bezpłatnych staży w ramach projektów oferowanych przez Urzędy Pracy lub inne organizacjeKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posiada umiejętności coachingowe – może rozpocząć ścieżkę zawodową coacha
 • posiada umiejętności trenerskie – może rozpocząć ścieżkę zawodową trenera personalnego
 • posiada umiejętności doradcze – może rozpocząć ścieżkę zawodową doradcy zawodowego, doradcy kariery, doradcy personalnego

a w szczególności:

 • potrafi udzielać kompetentnych porad w zakresie doradztwa kariery, uwzględniając różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • posiada umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery
 • posiada kwalifikacje w zarządzaniu personelem w ramach danej organizacji, gwarantującym zarówno rozwój organizacji jak i pracowników
 • potrafi aktywnie włączać się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji na różnych poziomach zarządzania
 • na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy
 • potrafi rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy z różnorodnych dziedzin nauki do udzielania wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej i organizacjach o różnym charakterze
 • zna i potrafi wykorzystywać klasyczne narzędzia diagnostyczne stosowane w coachingu, doradztwie zawodowym i planowaniu kariery

Absolwent:

 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • rozumie tekst w języku obcym w kontekście doradztwa kariery, doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego i coachingu
 • posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia rozmowy doradczej w języku obcym
 • potrafi rozpoznawać różnice kulturowe interesantów i poszukiwać najefektywniejszych form interakcji w danej populacji
 • rozumie znaczenie ekonomicznych, demograficznych i społeczno-politycznych uwarunkowań sytuacji klientów, dlatego uwzględnia je i dostosowuje formę świadczonej pomocy doradczej do indywidualnych predyspozycji klienta
 • posiada nawyk i umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem stresu związanego z pracą z ludźmi w warunkach dynamicznie zmieniającego się współczesnego rynku pracy
 • potrafi pomagać w kształtowaniu właściwych relacji pracowniczych, niekiedy odbywa się to na zasadzie prowadzenia skutecznych negocjacji międzypracowniczych
 • zdobywa kompetencje, aby być menadżerem projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne
 • będzie potrafił samodzielnie prowadzić poradnictwo indywidualne z klientem, ale również będzie w stanie pracować w większych zespołach pracowniczych w realizacji zadań doradztwa kariery i doradztwa personalnego w organizacjach, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych

 • wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie doradztwa kariery, doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego i coachingu

 • zna podstawowe programy komputerowe z pakietów MS Office i IBM SPSS
 • potrafi wykorzystać w doradztwie kariery, doradztwie personalnym, doradztwie zawodowym i coachingu nowoczesne technologie, aplikacje i oprogramowania

 • posiada praktyczne umiejętności, przydatne na każdym etapie procesu badawczego: od zaplanowania przez wykonanie badań własnych do przygotowania raportu i prezentacji wyników postępowania badawczego
 • w oparciu o posiadaną wiedzę jest w stanie analizować, interpretować oraz wykorzystywać w praktyce wyniki badań własnych
 • posiada kompetencje, które pozwalają mu tworzyć własne, oryginale narzędzia diagnostyczne wpasowujące się w aktualne zmiany na rynku pracy i zmieniające się potrzeby klientów

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia  – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polskilub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50 % wyniku końcowego).

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!