KUL Logo

Administracja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • podjęcia pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej, skarbowej)
 • podjęcie pracy w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
 • samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe: 160 godzin – po 3 semestrze studiów (praktyki można odbyć w urzędach administracji publicznej, w organizacjach społecznych, u przedsiębiorców)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Administracji

Staże

 • zgodnie o obecnie realizowanymi na KUL projektamiKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność sporządzania pism procesowych, przygotowywania umów, wypełniania formularzy w postępowaniach rejestracyjnych przedsiębiorców,
 • umiejętności komunikowania się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego
 • znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa
 • przygotowanie do pracy w urzędach administracji publicznej, u przedsiębiorców, w organizacjach społecznych
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach urzędniczych

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej
 • umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentowania, panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą
 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • znajomość podstaw ekonomii i zarządzania strategicznego

 • obsługa prawniczych baz danych (np. LEX i Legalis)
 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • podstawy obsługi pakietów biurowych

 • przygotowanie do podejmowania naukowych prac badawczych
 • przygotowanie do formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł informacji
 • przygotowanie do dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • przygotowanie do dobierania właściwych metod i narzędzi badań

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia, lub biologia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik
b) język polski (25% wyniku końcowego)
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.