KUL Logo

(PL)  

(PL) Szkoła Doktorska KUL

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “англійська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej KUL.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL

Lublin, Al. Racławickie 14, Collegium Norwidianum, sala CN-012

Dyrektor – Ks. Prof. dr hab. MARCIN SKŁADANOWSKI

Sekretarz dr Marta Lizut

Sekretarz – mgr Joanna Kopyść

Sekretarz – mgr Natalia Bachynska

Dane kontaktowe: e-mail: phd@kul.pl, tel. 81 445 41 89, 81 445 41 29
Sekretariat czynny w godzinach: 07.30 – 15.30

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej:  https://phd.kul.pl/

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkoła doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:

 1. biologia medyczna,
 2. ekonomia i finanse,
 3. filozofia,
 4. historia,
 5. językoznawstwo,
 6. literaturoznawstwo,
 7. nauki biblijne,
 8. nauki biologiczne,
 9. nauki o polityce i administracji,
 10. nauki o rodzinie,
 11. nauki o sztuce,
 12. nauki prawne,
 13. nauki socjologiczne,
 14. nauki teologiczne,
 15. pedagogika,
 16. prawo kanoniczne,
 17. psychologia

PROGRAMY KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ KUL

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ KUL

Terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

 • Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025

01 – 30.08.2024 elektroniczna rejestracja kandydatów

02 – 13.09.2024 posiedzenie komisji i podkomisji rekrutacyjnej

16 – 19.09.2024 rozmowy kwalifikacyjne

23.09.2024 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ogłoszenie wyników rekrutacji

24 – 25.09.2024 potwierdzenie przez kandydatów podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 Warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025

26 – 27.09.2024 – przyjęcie kandydatów z listy rezerwowej, w przypadku zwolnienia miejsc

27.09.2024 potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej przez kandydatów z listy rezerwowej i złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 Warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – nabór 2024/2025 określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2024/2025.

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓWprosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego (e-Rekrut) zobowiązani są do załączenia następujących dokumentów (w formie elektronicznej (skanu):

 1. Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille
 2. W przypadku dyscypliny prawo kanoniczne – dyplom licencjata kościelnego w języku polskim lub łacińskim, uzyskanego zgodnie z przepisami Konstytucji apostolskiej “Veritatis gaudium” z dn. 8 grudnia 2017 r.
 3. Potwierdzenie w niebudzący wątpliwości sposób spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w Załączniku nr 2
 4. Naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o:
  • publikacjach naukowych (załączenie wersji elektronicznej co najwyżej 3 publikacji)
  • innej znaczącej aktywności wskazującej na stopień przygotowania kandydata do podjęcia kształcenia (np. uczestnictwo w projektach badawczych lub dydaktycznych, udział w konferencjach naukowych, udokumentowana działalność w organizacjach naukowych, w tym studenckich, oraz działania na rzecz popularyzacji nauki)
 5. Opis proponowanego projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej, nieprzekraczająca 40 tyś. znaków ze spacjami, który musi zawierać:
  • tytuł projektu;
  • cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze);
  • znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej);
  • koncepcję i plan badań (ogólny plan badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach);
  • wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione w opisie projektu, zawierające pełne dane bibliograficzne).
 6. Zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej (Załącznik nr 4)
 7. W przypadku wyboru angielskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wystawiony przez uprawnioną instytucję certyfikującą (Załącznik 5) lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL, albo dyplom ukończenia studiów na poziomie magisterskim lub licencjackim w języku angielskim, albo dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, albo dokumentu potwierdzający ukończenie szkoły średniej, w której kształcenie było prowadzone wyłącznie w języku angielskim
 8. Oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni (wzór oświadczenia)
 9. Oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi określonymi w art. 308 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór oświadczenia)
 10. Fotografia o wymiarach 35×45 mm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 11. Zezwolenie własnego ordynariusza lub wyższego przełożonego – w przypadku duchownych diecezjalnych i osób zakonnych
 12. Zgoda rady instytutu na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku określonym w § 1 ust. 4 i 9
 13. W przypadku planowania kształcenia, które będzie wymagało dostępu do specjalistycznej infrastruktury badawczej – zgodę kierownika jednostki odpowiedzialnej za użytkowanie i udostępnianie tej infrastruktury
 14. Nostryfikacja dyplomu jeżeli jest wymagana, (informacja o nostryfikacji dostępna na stronie NAWA)
 15. Tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu wystawionego w języku obcym.
 16. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
  1. kopię paszportu (strona ze zdjęciem);
  2. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ;
  3. w przypadku wyboru polskiej ścieżki językowej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
   • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
   • certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
   • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane w polskim systemie oświaty, lub
   • dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów zobowiązani są złożyć, w terminie do 25 września 2024, komplet dokumentów obejmujący:

 1. oryginały wszystkich dokumentów składanych w wersji elektronicznej w systemie rekrutacyjnym (e-Rekrut);
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL, wydrukowany ze swojego konta rekrutacyjnego w systemie e-Rekrut;
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL.
Kandydaci cudzoziemcy mogą wnioskować do dyrektora Szkoły Doktorskiej o wydłużenie terminu dostarczenia oryginałów dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt. 1); dokumentu WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.