KUL Logo

Retoryka stosowana

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie retoryki stosowanej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe – praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Zaangażowanie w działalność organizacji studenckiej: Koła Naukowego Studentów Retoryki Stosowanej, organizacja Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego.

W ramach Laboratorium Teatralnego im. Heleny Modrzejewskiej studenci pod kierunkiem reżysera przygotowują spektakle teatralne, ucząc się jednocześnie posługiwania się słowem oraz odpowiedniego operowania gestem i mimiką dla celów późniejszej praktyki zawodowej.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • moduł „Retoryka w dyskursie społecznym” pozwala na nabycie umiejętności tworzenia przekazów marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, kompetencji w zakresie doradztwa
 • moduł „Retoryka w działaniu twórczym” pozwala na nabycie umiejętności tworzenia przekazów artystycznych, kompetencji w zakresie nauczania retoryki i prowadzenia warsztatów retorycznych, tworzenia mów i organizacja wystąpień okolicznościowych, kompetencji trenerskich

 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • umiejętności w zakresie komunikacji emocjonalnej, motywacyjnej i racjonalnej
 • umiejętność pisemnego i słownego wyrażania myśl
 • umiejętność stosowania technik i strategii negocjacyjnych i rozpoznawania manipulacji w negocjacjach

 • możliwość nabycia umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym nowożytnym na poziomie zależnym od zaangażowania kandydata
 • studenci poznają podstawy języka greckiego

 • umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne) niezbędnych do wykonywania zawodu Retoryka w komunikacji audiowizualnej

 • umiejętność rozpoznawania strategii we wszelkich typach dyskursu społecznego
 • umiejętność łączenia stanowisk przeciwnych

 • wypracowanie kultury komunikacyjnej, która jest podstawą budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi
 • umiejętności w zakresie samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.