KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia muzykologiczne I stopnia w Instytucie Muzykologii KUL prowadzone są w dwóch obszarach kształcenia:

 • obszar nauk humanistycznych (dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: historia)
 • obszar sztuki muzycznej (dziedzina: sztuki muzyczne, dyscyplina: dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki).

Studia przygotowują do:

pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, bibliotekarza muzycznego, nauczyciela historii i teorii muzyki, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chóru, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

Instytut prowadzi dwie specjalności:

 • krytyka i dziennikarstwo muzyczne
 • muzyka kościelna 

Studenci zobowiązani są do wyboru jednej z nich pod koniec II semestru I roku studiów.

 • Studenci także realizują specjalizację obowiązkową: nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia.

Zgodnie z Normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka kościelna uzyskuje po ukończeniu studiów licencjackich kwalifikacje muzyka kościelnego II kategorii.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie muzykologii uprawnia do: ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku muzykologia)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

 • Studenci muzykologii realizują swoje talenty w zespołach i w ramach działalności indywidualnej zdobywając nagrody na konkursach i festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Instytut Muzykologii zapewnia studentom korzystanie z instrumentów (4 organy piszczałkowe, 3 organy elektroniczne, 10 pianin).
 • Instytut Muzykologii posiada Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego, gdzie zdeponowano 25.000 nagrań ludowych śpiewów religijnych z całej Polski oraz innych krajów (Ukraina, Białoruś, Litwa oraz Indonezja), które stanowią źródło dla badań naukowych. Obecnie jest to największy zbiór ludowych śpiewów religijnych w Europie.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w mediach branżowych i instytucjach kultury (m. in. Radio Lublin, Filharmonia Lubelska, Teatr Muzyczny, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków o/Lublin, „Studio nagrań i wydawnictwo fonograficzne FANFARA”, redakcje czasopism naukowych: „Annales Lublinenses Pro Musica Sacra”, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia”, Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia”)
 • praktyki dydaktyczne w szkole muzycznej I i II stopnia
 • praktyki zawodowe w zakresie pracy i posługi muzyka kościelnego

Praktyki nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Naukowego Studentów Muzykologii, Chóru Akademickiego.

 

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodach: muzykologa-badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, bibliotekarza muzycznego, nauczyciela historii i teorii muzyki, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego; merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego.

 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych będące podstawą do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego
 • przygotowanie do podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2
 • znajomość podstawowa łaciny

 • zdobywane podczas zajęć z zakresu: Komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (warsztaty)

 • merytoryczne przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy, fortepian, śpiew, prowadzenie zespołów chóralnych oraz scholi liturgicznej) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego)
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego)
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.