KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 •  pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

– krytyka i dziennikarstwo muzyczne

– muzyka liturgiczna

Studenci mogą także realizować specjalizację nauczycielską.

Zgodnie z Normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka kościelna uzyskuje po ukończeniu studiów licencjackich kwalifikacje muzyka kościelnego II kategorii.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie muzykologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku muzykologia)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe w instytucjach Radio Lublin, Filharmonia Lubelska, Redakcja Annales Lublinenses pro musica sacra, Additamenta musicologica lublinensia oraz w ramach praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej i szkole muzycznej.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera zaangażowanie w działalność Samorządu Studentów Wydziału Teologii, Koła Naukowego Studentów Muzykologii, Chóru Akademickiego.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodach: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego; Merytoryczne przygotowanie do pracy w zawodzie muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych będące podstawą do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego
 • przygotowanie do podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole

 • znajomość wybranego języka nowożytnego
 • znajomość podstawowa łaciny (klasycznej i kościelnej)

 • zdobywane podczas zajęć z zakresu: Dydaktyka i multimedia (konwersatorium); Komputerowa edycja partytury muzycznej, grafiki i dźwięku (ćwiczenia)

 • merytoryczne przygotowanie do podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy, fortepian, śpiew chóralny, monodia liturgiczna) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego)
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego)
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.