KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

pracy w zawodzie muzykologa – badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chóru, kantora, organisty, animatora życia muzycznego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia (studia II stopnia) w celu zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK lub na studiach podyplomowych.

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Dla specjalności Krytyka i publicystyka muzyczna: „Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)”
 • Dla specjalności Muzyka kościelna: „Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)”

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i uwarunkowaniami rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia:
  • posiada wiedzę z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej różnych stylów (muzyka klasyczna, etniczna, jazz, rozrywkowa, itp.);
  • zna historię rozwoju harmonii, kontrapunktu, instrumentów muzycznych, form i gatunków muzycznych;
  • zna teorię muzyki różnych epok i powiązaną z nią estetykę i myśl filozoficzną;
  • posiada wiedzę z zakresu etnomuzykologii, etnografii i kulturoznawstwa z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego, społecznego i wyznaniowego różnych kultur muzycznych świata;
  • zna różne konwencje wykonawcze, różne typy notacji muzycznej oraz potrafi odczytać zapis nutowy i samodzielne wykonać utwór na instrumencie klawiszowym w stopniu dostosowanym do działalności naukowej i dydaktycznej;
  • potrafi przeprowadzać wielokontekstową analizę różnego typu wytworów kultury muzycznej i dokonać ich muzykologicznej wykładni;
  • potrafi przygotować i poprowadzić prelekcję muzyczną adresowaną do różnych grup odbiorców;
  • potrafi ocenić poziom artystycznego wykonania i interpretacji muzyki różnych stylów i gatunków;
  • jest przygotowany do pracy w zespole, realizacji inicjatyw naukowych i artystycznych, włączania się w życie muzyczne w różnych jego przejawach, podjęcia działalności naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej oraz propagowania kultury muzycznej.

Absolwent jest ponadto gotowy do podjęcia profesjonalnej działalności zawodowej zgodnie z profilowanymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach zrealizowanej przez siebie specjalności:

 • specjalność Muzyka kościelna, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w zawodzie muzyka kościelnego, tj. może pełnić funkcję organisty, kantora, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia muzycznego w kościołach diecezji polskich. Zgodnie z normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent studiów na kierunku Muzykologia z ukończoną specjalizacją Muzyka kościelna uzyskuje najwyższe kwalifikacje Muzyka kościelnego.
 • specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w instytucjach kultury, mediach branżowych, redakcjach czasopism, fundacjach prowadzących działalność kulturalną oraz stowarzyszeniach i towarzystwach muzycznych. Jest ponadto gotowy do podjęcia profesjonalnej aktywności w zawodzie dziennikarza muzycznego, reportera, prezentera radiowego, krytyka muzycznego, konferansjera i prelegenta, redaktora czasopism muzycznych i muzykologicznych oraz specjalisty w zakresie edycji partytury muzycznej i dźwięku.

 • Absolwent zna wybrany przez siebie język obcy na poziomie B2.

Absolwent, który zrealizował specjalność Muzyka kościelna, posiada kompetencje komunikacyjne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie muzyka kościelnego. Potrafi efektywnie zaplanować i realizować swoją działalność w obszarze gry organowej, emisji głosu, prowadzenia muzycznych zespołów chorałowych, chóralnych i wokalno-instrumentalnych, organowego akompaniamentu i śpiewu liturgicznego, animowania życia muzyczno-liturgicznego w parafiach (Kościół Rzymskokatolicki). Posiada kompetencje do pracy zespołowej przy realizacjach inicjatyw muzyczno-liturgicznych.

Absolwent, który zrealizował specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna, posiada kompetencje komunikacyjne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie krytyka muzycznego, teoretyka i historyka muzyki, redaktora muzycznego, animatora życia muzycznego, konferansjera, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego. Potrafi efektywnie zaplanować i realizować swoją działalność w obszarze animowania życia muzycznego w różnego typu instytucjach kultury i mediach z branży muzycznej. Posiada kompetencje do pracy zespołowej przy realizacjach inicjatyw muzyczno-artystycznych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia ma kompetencje naukowo-badawcze pozwalające podjąć aktywność zawodową wymagającą łączenia ze sobą dwóch obszarów: dziedziny nauk humanistycznych (nauki o sztuce) i dziedziny sztuki (sztuki muzyczne: dyrygentura; instrumentalistyka; kompozycja i teoria muzyki; wokalistyka).

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych dzięki zintegrowanemu programowi kształcenia muzycznego (łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną). Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu muzykologii w innych pokrewnych muzyce dziedzinach z zakresu nauk humanistycznych i sztuk.


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia ma kompetencje analityczne w zakresie badania i analizy wytworów sztuki muzycznej w różnych jej przejawach (muzyka klasyczna, etniczna, jazz, rozrywkowa, itp.) oraz analizy faktów i wydarzeń z historii muzyki w szerszym kontekście dziejowym i kulturowym.

Absolwent, który zrealizował specjalność Muzyka kościelna, posiada kompetencje analityczne w zakresie organoznawstwa.

Absolwent, który zrealizował specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna, posiada kompetencje analityczno-informatyczne w zakresie technik cyfrowej obróbki dźwięku.

 • Absolwent jest gotowy do inicjowania i realizowania profesjonalnej aktywności zawodowej zgodnie z profilowanymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach zrealizowanej specjalności (Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna). Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i odnajdywania się na rynku pracy. Zna zasady tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości w branży właściwej dla wybranej przez siebie specjalności.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

a) język polski (50% wyniku końcowego)

b) historia lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub matematyka, lub biologia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

a) język polski (50% wyniku końcowego)

b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.