KUL Logo

(PL)  

(PL) Muzykologia

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

pracy w zawodzie muzykologa – badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chóru, kantora, organisty, animatora życia muzycznego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia (studia II stopnia) w celu zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK lub na studiach podyplomowych.

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Dla specjalności Krytyka i publicystyka muzyczna: „Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)”
 • Dla specjalności Muzyka kościelna: „Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)”

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i uwarunkowaniami rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia:

 • posiada wiedzę z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej różnych stylów (muzyka klasyczna, etniczna, jazz, rozrywkowa, itp.);
 • zna historię rozwoju harmonii, kontrapunktu, instrumentów muzycznych, form i gatunków muzycznych;
 • zna teorię muzyki różnych epok i powiązaną z nią estetykę i myśl filozoficzną;
 • posiada wiedzę z zakresu etnomuzykologii, etnografii i kulturoznawstwa z uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego, społecznego i wyznaniowego różnych kultur muzycznych świata;
 • zna różne konwencje wykonawcze, różne typy notacji muzycznej oraz potrafi odczytać zapis nutowy i samodzielne wykonać utwór na instrumencie klawiszowym w stopniu dostosowanym do działalności naukowej i dydaktycznej;
 • potrafi przeprowadzać wielokontekstową analizę różnego typu wytworów kultury muzycznej i dokonać ich muzykologicznej wykładni;
 • potrafi przygotować i poprowadzić prelekcję muzyczną adresowaną do różnych grup odbiorców;
 • potrafi ocenić poziom artystycznego wykonania i interpretacji muzyki różnych stylów i gatunków;
 • jest przygotowany do pracy w zespole, realizacji inicjatyw naukowych i artystycznych, włączania się w życie muzyczne w różnych jego przejawach, podjęcia działalności naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej oraz propagowania kultury muzycznej.

Absolwent jest ponadto gotowy do podjęcia profesjonalnej działalności zawodowej zgodnie z profilowanymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach zrealizowanej przez siebie specjalności:

 • specjalność Muzyka kościelna, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w zawodzie muzyka kościelnego, tj. może pełnić funkcję organisty, kantora, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia muzycznego w kościołach diecezji polskich. Zgodnie z normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent studiów na kierunku Muzykologia z ukończoną specjalizacją Muzyka kościelna uzyskuje najwyższe kwalifikacje Muzyka kościelnego.
 • specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w instytucjach kultury, mediach branżowych, redakcjach czasopism, fundacjach prowadzących działalność kulturalną oraz stowarzyszeniach i towarzystwach muzycznych. Jest ponadto gotowy do podjęcia profesjonalnej aktywności w zawodzie dziennikarza muzycznego, reportera, prezentera radiowego, krytyka muzycznego, konferansjera i prelegenta, redaktora czasopism muzycznych i muzykologicznych oraz specjalisty w zakresie edycji partytury muzycznej i dźwięku.

 • Absolwent zna wybrany przez siebie język obcy na poziomie B2.

Absolwent, który zrealizował specjalność Muzyka kościelna, posiada kompetencje komunikacyjne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie muzyka kościelnego. Potrafi efektywnie zaplanować i realizować swoją działalność w obszarze gry organowej, emisji głosu, prowadzenia muzycznych zespołów chorałowych, chóralnych i wokalno-instrumentalnych, organowego akompaniamentu i śpiewu liturgicznego, animowania życia muzyczno-liturgicznego w parafiach (Kościół Rzymskokatolicki). Posiada kompetencje do pracy zespołowej przy realizacjach inicjatyw muzyczno-liturgicznych.

Absolwent, który zrealizował specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna, posiada kompetencje komunikacyjne niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie krytyka muzycznego, teoretyka i historyka muzyki, redaktora muzycznego, animatora życia muzycznego, konferansjera, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego. Potrafi efektywnie zaplanować i realizować swoją działalność w obszarze animowania życia muzycznego w różnego typu instytucjach kultury i mediach z branży muzycznej. Posiada kompetencje do pracy zespołowej przy realizacjach inicjatyw muzyczno-artystycznych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia ma kompetencje naukowo-badawcze pozwalające podjąć aktywność zawodową wymagającą łączenia ze sobą dwóch obszarów: dziedziny nauk humanistycznych (nauki o sztuce) i dziedziny sztuki (sztuki muzyczne: dyrygentura; instrumentalistyka; kompozycja i teoria muzyki; wokalistyka).

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych dzięki zintegrowanemu programowi kształcenia muzycznego (łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną). Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu muzykologii w innych pokrewnych muzyce dziedzinach z zakresu nauk humanistycznych i sztuk.


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia ma kompetencje analityczne w zakresie badania i analizy wytworów sztuki muzycznej w różnych jej przejawach (muzyka klasyczna, etniczna, jazz, rozrywkowa, itp.) oraz analizy faktów i wydarzeń z historii muzyki w szerszym kontekście dziejowym i kulturowym.

Absolwent, który zrealizował specjalność Muzyka kościelna, posiada kompetencje analityczne w zakresie organoznawstwa.

Absolwent, który zrealizował specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna, posiada kompetencje analityczno-informatyczne w zakresie technik cyfrowej obróbki dźwięku.

 • Absolwent jest gotowy do inicjowania i realizowania profesjonalnej aktywności zawodowej zgodnie z profilowanymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach zrealizowanej specjalności (Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna). Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i odnajdywania się na rynku pracy. Zna zasady tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości w branży właściwej dla wybranej przez siebie specjalności.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (30 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia — do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
 • egzamin (40 % wyniku końcowego) — sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (30% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia — do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
 • egzamin (40 % wyniku końcowego) — sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski (30 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia — do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
 • egzamin (40 % wyniku końcowego) — sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

 • język polski (30% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (30% wyniku końcowego)
 • egzamin (40 % wyniku końcowego) — sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych.

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!