KUL Logo

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno – Społeczne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują:

 • pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym lub kierunkami wiodącymi

Studia umożliwiają:

 • poszukiwanie różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów
 • zajmowanie stanowisk specjalistycznych wymagających interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz poszukiwanie zatrudnienia w zawodach zgodnych z otrzymanymi kwalifikacjami specjalistycznymi na kierunku
 • studiowanie na wydziałach: Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji

Student Kolegium na początku studiów wybiera jeden tzw. kierunek wiodący spośród 23 kierunków sfederowanych z Kolegium i realizuje jego program. Ponadto „dobudowuje” do wybranego programu te przedmioty z oferty uniwersytetu, które chciałby zrealizować.

Student MISHuS uzyskuje dyplom licencjacki bądź magisterski na następujących kierunkach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edytorstwo (wyłącznie licencjat)
Ekonomia
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia klasyczna
Filologia niderlandzka (wyłącznie licencjat)
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia słowiańska
Filozofia
Historia
Historia sztuki
Kulturoznawstwo
Muzykologia
Pedagogika
Retoryka stosowana
Socjologia

Ponadto student podczas studiów licencjackich może realizować minimum programowe z teologii, psychologii, prawa, co daje mu możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w celu uzyskania magisterium na tych kierunkach.

Od roku akademickiego 2017/2018 istnieje możliwość w ramach Kolegium MISHuS realizacji studiów na kierunkach teologia, prawo, psychologia w systemie studiów jednolitych magisterskich.


Praktyki i staże

Praktyki:

Studenci uczestniczą w praktykach oferowanych przez kierunki, które studiują w ramach swojego planu studiów

 • Ponadto studenci mają możliwość uczestnictwa w:
  • interdyscyplinarnych projektach naukowych
  • pracach organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych
  • organizacji interdyscyplinarnych sesji naukowych oraz spotkaniach ze znanymi postaciami życia kulturalnego i politycznego
  • pracach organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • możliwość realizacji dwóch specjalizacji na różnych kierunkach (w ramach dodatkowych punktów przysługujących zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym studentom studiów międzyobszarowych)
 • studenci realizujący specjalizację pedagogiczną w ramach wiodącego kierunku otrzymują adekwatne do realizowanego kierunku uprawnienia

Absolwent:

 • dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
 • wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
 • potrafi dobrze pisać listy motywacyjne i umiejętnie prezentować swoje osiągnięcia naukowe
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • potrafi zorganizować sobie indywidualny czas pracy, uwzględniający większą ilość godzin niż student jednego kierunku oraz student realizujący dwa kierunku w ramach IOS

 • porozumiewa się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych w zakresie studiowanej dyscypliny humanistycznej lub społecznej w języku rodzimym oraz dwóch językach obcych nowożytnych (jeden zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2, drugi na poziomie przynajmniej A2)

 • w zależności od wybranego kierunku wiodącego

 • tworzy nowe strategie, dokonuje analiz oraz integruje dane z różnych dziedzin

 • samodzielnie tworzy plan studiów
 • samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności badawcze pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego (tutora)

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym.

Kandydaci planujący w ramach studiów w Kolegium MISHuS realizować program studiów z psychologii muszą legitymować się zdaną na poziomie rozszerzonym maturą z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka lub historia.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)

I etap – egzamin ustny obejmujący trzy pytania z zakresu historii literatury i kultury (50% wyniku końcowego)

II etap – rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego)

Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata. Jej przedmiotem jest np.: filozofia, socjologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo, historia sztuki lub literatura obca. Problematyka rozmowy winna wykraczać poza program szkolny. Możliwe są własne propozycje wynikające ze szczególnych zainteresowań, np.: mitologia, geografia kulturowa, teatrologia, historia nauki, zjawiska kultury masowej. O tematyce rozmowy decydują kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z nich. Dobór lektur (min. 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna powinna być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują wraz z dokumentami przy rejestracji. Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym).

Finaliści olimpiad stopnia centralnego zwolnieni są z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 35.