KUL Logo

Lingwistyka stosowana: język rosyjski i język angielski; język ukraiński i język angielski

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze:

 • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków
 • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
 • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • asystenta w firmie międzynarodowej
 • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
 • koordynatora rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej
 • redaktora tekstów obcojęzycznych
 • innych zawodach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

W ofercie studiów znajdują się 2 specjalizacje językowe:

 • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK ROSYJSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK UKRAIŃSKI

w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową BIZNESOWO-TRANSLATORSKĄ.

Wejście absolwentów lingwistyki stosowanej na rynek pracy wspierają:

 • projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” zapewniający zarówno rozwój kompetencji miękkich jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe
 • organizacja seminarium „Tłumacz na rynku pracy” – w trakcie cyklicznych spotkań studenci poznają środowisko pracy i oczekiwania lokalnych pracodawców
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Lubelszczyzny

Certyfikacja zajęć:
Realizacja bloku przedmiotów w ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej ułatwia przygotowanie do certyfikatu Język rosyjski w biznesie (poziom B2). Certyfikację przeprowadza instytucja zewnętrzna.

Zajęcia unikatowe:
W ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej: Język angielski i Język rosyjski/ukraiński w obsłudze transgranicznej – zajęcia przygotowują do specjalistycznych tłumaczeń na potrzeby spedycji i ruchu transgranicznego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej.
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent

 • sprawnie posługuje się terminologią ekonomiczną, prawniczą i w zakresie obsługi ruchu transgranicznego w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim / ukraińskim
 • zna realia kulturowe i społeczno-gospodarcze studiowanych obszarów językowych
 • wykorzystuje techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych
 • umiejętnie organizuje warsztat pracy tłumacza

Absolwent

 • podejmuje się roli tłumacza pisemnego i ustnego z języków obcych na język ojczysty (i w kierunku odwrotnym) w spotkaniach biznesowych, kulturalnych, mediacjach, postępowaniach rekrutacyjnych, zleceniach tłumaczeniowych on-line, sytuacjach losowych

Biegła znajomość dwóch języków obcych: ANGIELSKI i ROSYJSKI lub ANGIELSKI i UKRAIŃSKI na poziomie C 1

Absolwent

 • wykorzystuje nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza (m.in. obsługuje program tłumaczeniowy TRADOS, narzędzia CAT)
 • sprawnie posługuje się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • zna aplikacje do zarządzania projektem translatorskim
 • wykorzystuje komunikatory wspomagające komunikację w pracy zespołowej
 • posługuje się aplikacjami wspomagającymi wykonywanie ćwiczeń językowych
 • sprawnie posługuje się edytorami tekstu w tłumaczeniach pisemnych i redakcji tekstów obcojęzycznych

Absolwent

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

Zasady rekrutacji

Specjalność: język rosyjski i język angielski

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny: angielski lub rosyjski (70% wyniku końcowego)

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik. O przyjęcie mogą ubiegać się także kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 lub pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. Znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego nie jest wymagana. 


Specjalność: język ukraiński i język angielski

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny: angielski, rosyjski lub ukraiński (70% wyniku końcowego)

Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1 lub pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. Znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego nie jest wymagana. 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Specjalność: język rosyjski i język angielski

Rozmowa kwalifikacyjna – w języku rosyjskim lub angielskim


Specjalność: język ukraiński i język angielski

Rozmowa kwalifikacyjna – w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.