KUL Logo

Lingwistyka stosowana: język angielski i język rosyjski / ukraiński

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze:

 • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
 • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
 • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
 • asystenta w firmie międzynarodowej
 • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
 • koordynatora rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej
 • redaktora tekstów obcojęzycznych
 • innych zawodach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

W ofercie studiów znajdują się 2 specjalizacje językowe:

 • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK ROSYJSKI
 • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK UKRAIŃSKI

w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową BIZNESOWO-TRANSLATORSKĄ.

Zajęcia unikatowe:
W ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej: Język angielski i Język rosyjski/ukraiński w obsłudze transgranicznej – zajęcia przygotowują do specjalistycznych tłumaczeń na potrzeby spedycji i ruchu transgranicznego

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku lingwistyka stosowana)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w tym przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego
 • realizacja bloku przedmiotów w ramach specjalizacji biznesowo-translatorskiej ułatwia przygotowanie do certyfikatu Język rosyjski w biznesie (poziom B2). Certyfikację przeprowadza instytucja zewnętrzna

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • Praktyki zawodowe związane z  realizacją specjalizacji  biznesowo-translatorskiej (w wymiarze 150 godzin) odbywają się w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach międzynarodowych, w tym spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo-usługowych

Praktyki nadobowiązkowe

 • Oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże 

 • Możliwość podnoszenia kompetencji tłumaczeniowych w trakcie warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy).
 • Praktyki i staże w firmie GENPACT, umożliwiające poznanie specyfiki pracy międzynarodowej i dwujęzycznej komunikacji biznesowej.
 • W ramach współpracy z agendami celnymi są organizowane studenckie wizyty studyjne.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • posługuje się w mowie i piśmie dwoma językami obcymi (angielskim oraz   rosyjskim/ ukraińskim) na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • sprawnie posługuje się terminologią ekonomiczną, prawniczą i w zakresie obsługi ruchu transgranicznego w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim / ukraiński
 • zna realia społeczno-gospodarcze i kulturowe studiowanych obszarów językowych i wykorzystuje tę wiedzę podczas realizacji zadań translatorskich
 • stosuje właściwe techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych  z zakresu ekonomii, prawa i obsługi ruchu transgranicznego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
 • profesjonalnie wykonuje zadania translatorskie, umiejętnie organizując warsztat pracy tłumacza
 • wykorzystuje nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza (m.in. obsługuje program tłumaczeniowy TRADOS, korzysta z baz danych)

Absolwent:

 • podejmuje się roli tłumacza pisemnego i ustnego z języka obcego na język ojczysty  (i w kierunku odwrotnym) w różnych sytuacjach zawodowych: spotkaniach biznesowych, kulturalnych, mediacjach, postępowaniach rekrutacyjnych, zleceniach tłumaczeniowych on-line, sytuacjach losowych
 • sprawnie komunikuje się w środowisku zawodowym tłumaczy i specjalistów z zakresu dziedziny, której dotyczą tłumaczone teksty
 • współpracuje z organizacjami tłumaczy, jest aktywny na forach branżowych
 • potrafi zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy

Absolwent:

 • zna podstawowe zasady prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
 • jest przygotowany do samozatrudnienia
 • zna sektor usług tłumaczeniowych

Absolwent:

 • wykorzystuje nowe technologie i narzędzia w pracy tłumacza (m.in. obsługuje program tłumaczeniowy TRADOS, narzędzia CAT)
 • sprawnie posługuje się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie
 • zna aplikacje do zarządzania projektem translatorskim
 • wykorzystuje komunikatory wspomagające komunikację w pracy zespołowej
 • posługuje się aplikacjami wspomagającymi wykonywanie ćwiczeń językowych
 • sprawnie posługuje się edytorami tekstu w tłumaczeniach pisemnych i redakcji tekstów obcojęzycznych

Absolwent:

 • potrafi dokonywać oceny i krytycznej analizy materiałów źródłowych na potrzeby pracy naukowej
 • potrafi zidentyfikować problem badawczy w zależności od typu badanego tekstu
 • potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze stosownie do typu materiału badawczego
 • samodzielnie dobiera źródła informacji, stosownie do podjętego tematu badawczego

Zasady rekrutacji

Specjalność: język rosyjski i język angielski

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny: angielski (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.


Specjalność: język ukraiński i język angielski

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (30% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny: angielski (70% wyniku końcowego)

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego i ukraińskiego.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Specjalność: język rosyjski i język angielski

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z języka angielskiego.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka rosyjskiego.


Specjalność: język ukraiński i język angielski

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowana ocena z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z języka angielskiego.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci bez znajomości języka ukraińskiego.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.