KUL Logo

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywanie zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • praktycznej umiejętności, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie krajoznawstwa i turystyki kulturowej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: 90 godzin praktyk zawodowych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Praktyki studenckie realizowane są we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki: muzea, parki krajobrazowe, biura podróży i agencje turystyczne. Możliwość realizacji w ramach praktyk projektu turystycznego lub krajoznawczego (szlak turystyczny, charakterystyka walorów kulturowych i historycznych wybranych regionów).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej

Absolwent potrafi:

 • zaprezentować ofertę turystyczną
 • prowadzić otwartą komunikację z pracownikami w innych podmiotach współpracujących w turystyce: przewoźnikami, hotelarzami, restauracjami, przewodnikami i pilotami oraz swoimi pracownikami
 • negocjować ceny usług oraz warunki zawierania transakcji
 • pracować w zespole

 • znajomość języka obcego nowożytnego na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • podstawowa znajomość specjalistycznych programów komputerowych: turystyczne systemy rezerwacyjne i oprogramowania GIS

 • umiejętność wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystycznej

Absolwent:

 • może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • wie jak założyć firmę, napisać biznes plan, pozyskać środki na działalność gospodarczą
 • potrafi stworzyć konkurencyjną i unikalną ofertę turystyczną

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.