KUL Logo

(PL)  

(PL) Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach.
 • Ponadto studenci zdobywają kompetencje pozwalają na łączenie praktycznych umiejętności, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa.
 • Absolwenci kierunku posiadają przygotowanie w zakresie wspomagania form turystyki osób z dysfunkcją wzroku.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

https://www.kul.pl/aktualnosci,12458.html

Link do strony kierunku: https://turystyka.kul.pl/


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Studenci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach Koła PTTK  nr 1 przy KUL. Zapraszamy do śledzenia profilu „Kul-Turysty” na FB: https://www.facebook.com/PTTK.KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
 • wiedza z zakresu regulacji prawnych w turystyce, a zwłaszcza wytycznych dotyczących zarządzania kryzysowego
 • umiejętność uniwersalnego projektowania usług turystycznych zgodnego z ideą dostępnej turystyki
 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji; umiejętność pracy w zespole
 • tworzenie komunikatów służących skutecznemu porozumieniu się z współpracownikami oraz klientami z dysfunkcją wzroku
 • prezentowania oferty turystycznej; argumentowania i panowania nad stresem
 • prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach współpracujących w turystyce: przewoźnikami, hotelarzami, restauracjami, przewodnikami i pilotami oraz swoimi pracownikami
 • negocjowania ceny usług oraz warunki zawierania transakcji

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zarządzanie procesami interakcji w grupie zawodowej i konsumenckiej
 • rozpoznawanie potrzeb rynku turystycznego i opracowywanie oferty związanej z dziedzictwem kulturowym regionu
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • znajomość metod planowania strategicznego
 • tworzenie konkurencyjnej i unikalnej oferty turystycznej

 • posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office
 • prowadzenie skutecznej promocji turystycznej w przestrzeni medialnej
 • umiejętność wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystycznej
 • podstawowa znajomość specjalistycznych programów komputerowych: turystyczne systemy rezerwacyjne i oprogramowania GIS
 • dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników z różnym stopniem niepełnosprawności

 • absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kultury materialnej, instytucjach kultury związanych z turystyką, historii społeczno-kulturowej, politycznej, gospodarczej
 • absolwent potrafi wyszukiwać i analizować informacje z zakresu historii kultury materialnej, duchowej i społecznej człowieka
 • posiada umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć pracę badawczą o charakterze turystyczno-krajoznawczym i zaprezentować jej wyniki w formie pisemnej, ustnej oraz projektowej
 • posiada zdolność krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury i oceny jej znaczenia i oddziaływania społecznego
 • potrafi zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z opieką nad dobrami kultury. Rozumie wagę zachowania dziedzictwa przeszłości we współczesnym świecie i życiu społecznym

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego).

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa:

 • Olimpiada Cyfrowa
 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z geografii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z języka białoruskiego
 • Olimpiada z języka rosyjskiego
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (L+F)
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej / o Integracji Europejskiej (L+F)
 • Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!