KUL Logo

Historia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • w zależności od wybranej i ukończonej przez Absolwenta specjalizacji zawodowej studia przygotowują do podjęcia pracy jako animator kultury, zwłaszcza o profilu historycznym, w różnych instytucjach kulturalnych (specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej), natomiast ukończenie specjalizacji archiwalnej I stopnia otwiera przed Absolwentem możliwość podjęcia pracy w archiwach państwowych, prywatnych oraz w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.
 • Szeroka wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz liczne zajęcia z bogatej oferty edukacyjnej realizowanej na zajęciach ogólnouniwersyteckich, specjalistycznych i fakultatywnych z szerokiej palety dyscyplin humanistycznych wyposażają Absolwenta w szeroką wiedzę humanistyczną i cenione na rynku pracy kompetencje związane z ogólnym wykształceniem humanistycznym, wskazanych m.in. na liście „kompetencji przyszłości”, opracowywanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, wśród których na czele znajdują się właściwe humanistom kompetencje miękkie: krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie, umiejętność planowania pracy, znajomość kontekstu kulturowego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, zarówno historycznych jak i na pokrewnych kierunkach humanistycznych i społecznych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej”: 120 godz. (instytucje kulturalne)
 • Specjalizacja archiwalna: 120 godz. (archiwa i kancelarie w instytucjach państwowych lub prywatnych).

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Staże:

 • Oferta płatnych i bezpłatnych staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Absolwenta oraz odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Dla specjalizacji archiwalnej: umiejętność opracowywania i udostępniania akt zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej – Absolwent umie poprawnie stosować terminologię archiwalną, umie stosować zespół metod badawczych stosowanych w archiwistyce, umie zorganizować i prowadzić archiwum bieżące, umie stosować sposoby gromadzenia (pozyskiwania) zasobu archiwalnego, umie stosować zasady, kryteria, metody i narzędzia selekcji archiwalnej, potrafi stosować zasady i metody logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją w instytucji, potrafi stosować standardy metadanych dokumentów elektronicznych, umie stosować formy i narzędzia kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, zna zasady rozmieszczenia zasobu archiwalnego i umie rozwiązywać praktyczne problemy wynikające z ich stosowania, poprawnie stosuje zasady, metody i narzędzia nowoczesnego udostępniania zasobu archiwalnego w duchu powszechności dostępu, umie wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu informacją i dokumentacją.
 • Dla specjalizacji „Animacja kultury regionalnej i lokalnej”: umiejętność planowania, przygotowywania i realizacji inicjatyw i działań w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działań o profilu historycznym, skierowanych do społeczności regionalnych i lokalnych, oraz służące zachowywaniu, badaniu i promowaniu regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji;
 • umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy;
 • umiejętność aktywnego słuchania;
 • umiejętność panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych;
 • stosowanie zasad i form komunikacji społecznej i wykorzystywanie dla poprawnego komunikowania się archiwum z otoczeniem oraz właściwej organizacji komunikacji interpersonalnej w obrębie archiwum (specjalizacja archiwalna).

 • znajomość podstaw ekonomii i funkcjonowania współczesnego rynku pracy;
 • znajomość podstaw prawnych i procedur związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • znajomość sposobów pozyskiwania dofinansowania na działalność biznesową;
 • szczególnie dla specjalizacji archiwalnej: przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej; znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość aplikacji biurowych: MS Word, MS Excel, MS Access.

 • posiada uporządkowaną tematycznie i chronologicznie wiedzę historyczną odnośnie do głównych zagadnień i procesów politycznych, ustrojowych, administracyjnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych Polski, Europy i świata;
 • posiada umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć samodzielna pracę badawczą pod kierunkiem; potrafi napisać teksty naukowe, jak i popularnonaukowe oraz konstruować wypowiedzi ustne;
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii;
 • posiada zdolność krytycznego myślenia, zarówno analitycznego, jak i syntetyzującego, potrafi sprawnie zdobywać i weryfikować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji;
 • potrafi sprawnie organizować własną pracę, efektywnie planując i zarządzając czasem.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.