KUL Logo

Historia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia umożliwiają:

 • zdobycie podstawowej wiedzy historycznej z poszczególnych epok, podstaw warsztatu badawczego oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych

Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie historii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię, humanistykę cyfrową lub turystykę kulturową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z wybraną specjalizacją: pedagogiczną lub archiwalną
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Swoje pasje i zainteresowania studenci historii mogą realizować w ramach aktywnie działającego, jednego z najstarszych na KUL, Koła Naukowego Historyków Studentów. Od kilku lat działa również Koło Naukowe Studentów Historyków Wojskowości, które skupia studentów zajmujących się badaniem historii wojen i bitew, armii i uzbrojenia w różnych państwach i epokach. W ramach tego Koła działa również grupa rekonstrukcji historycznych.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomości historii Polski i historii powszechnej począwszy od starożytności aż po historię najnowszą
 • umiejętność analizy różnorodnych procesów historycznych
 • wiedza i umiejętności w zakresie dydaktyki szczegółowej historii
 • wiedza i umiejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

 • umiejętność planowania i konstruowania narzędzi dydaktycznych
 • umiejętność organizacji warsztatu pracy
 • umiejętność rozstrzyganie i łagodzenie konfliktów szkolnych
 • umiejętność organizacji pracy zespołów uczniowskich

 • znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • studenci wybierający specjalizację archiwalną uczestniczą w zajęciach: Informatyka archiwalna; Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie; Digitalizacja zasobów archiwalnych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.