KUL Logo

Ekonomia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne pozwalające zrozumieć problemy społeczne i gospodarcze współczesnej Polski i świata.

Studia przygotowują do:

 • pracy na stanowiskach operacyjnych, wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • pracy w obszarze rachunkowości
 • podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej: księgowego, biegłego rewidenta, maklera papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego

W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji potrzebnych w pracy dziennikarza specjalizującego się w problematyce ekonomicznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie ekonomii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

UNIKATOWE ZAJĘCIA I PROGRAMY

 • możliwość udziału w wykładach otwartych pt. Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa głoszonych przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawicieli Kościoła, dyplomacji, ludzi biznesu oraz nauki z Polski i z zagranicy
 • możliwość uczestnictwa w wykładach tematycznych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, realizowanych w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, powstałego z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej
 • część zajęć programowych dodatkowo wspierana zdalnie za pomocą platformy Moodle KUL


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: wakacyjne praktyki studenckie w wymiarze 120 godzin w ramach programu kształcenia w: przedsiębiorstwach sektora MSP, bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, biurach i kancelariach podatkowych, biurach rachunkowych, biurach doradztwa i obsługi prawnej, urzędach administracji publicznej, sądach, placówkach oświatowych i kulturalnych, urzędach skarbowych. Od 2016 roku studenci mają możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy o współpracy między KUL a ZUS.
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe oraz umiejętności organizacyjne, angażując się w działalność kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii KUL oraz Koła Rachunkowości i Podatków KUL. Jako członkowie kół naukowych studenci mają możliwość odbywania certyfikowanych szkoleń. Wśród przedsięwzięć kół naukowych na szczególną uwagę zasługuje mający wieloletnie tradycje Tydzień Ekonomiczny, a także Dzień Podatkowy na KUL.

Studenci ostatniego roku studiów mogą korzystać ze specjalnych programów ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy (np. Projekt Aktywny Student – Aktywny Absolwent).

Istnieje możliwość współpracy w zakresie praktyk w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, powstałego w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji KredytowejKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego i bankowości
 • znajomość podstaw prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
 • znajomość metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
 • umiejętność przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa i interpretacji jej wyników
 • rozumienie zasad handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych oraz zasad organizacji gospodarki w UE

 • przygotowanie do rozwiązywania problemów w grupie poprzez realizację zadań w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych
 • przygotowanie do samodzielnego przedstawienia wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend, w formie pisemnej i ustnej
 • przygotowanie do uczestnictwa w dyskusji poprzez udział w zajęciach konwersatoryjnych

 • Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • Student rozwija kompetencje językowe poprzez udział w fakultatywnych zajęciach w języku angielskim oraz uczestnictwo w wykładach gościnnych prowadzonych w języku obcym przez specjalistów-praktyków, przedstawicieli służby dyplomatycznej i wykładowców z zagranicy (visiting professors)

 • umiejętność samodzielnego przetwarzania danych w zakresie ich gromadzenia, analizy, wizualizacji, raportowania oraz wariantowania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w analizach statystycznych
 • umiejętność samodzielnego przygotowania projektów dokumentów z zastosowaniem zaawansowanych technik edycyjnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów występujących w pracy zawodowej ekonomisty przy użyciu narzędzi informatycznych

 • umiejętność stosowania podstawowych metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych
 • umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych oraz praktycznego wykorzystania modeli ekonometrycznych
 • umiejętność przeprowadzania i interpretacji wyników analizy finansowej przedsiębiorstwa na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej
 • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych w mikro- i makroskali

 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • umiejętność opracowania biznesplanu
 • znajomość źródeł i metod pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie i dokonywania rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwie
 • znajomość podstaw z zakresu zarządzania organizacją

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.