KUL Logo

Ekonomia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne.

Studia przygotowują do:

 • pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • pracy w obszarze rachunkowości – dzięki obszernym obowiązkowym kursom z rachunkowości
 • podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej: biegłego rewidenta, certyfikowanego księgowego, aktuariusza, maklera czy doradcy inwestycyjnego

W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie ekonomii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe: wakacyjne praktyki studenckie w ramach właściwych dla określonych kierunków programów kształcenia, w: firmach sektora MSP, bankach , Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, Biurach i Kancelariach Podatkowych, Biurach Doradztwa i Obsługi Prawnej, Urzędach Administracji Publicznej, Sądach, placówkach oświatowych i kulturalnych, Urzędach Skarbowych. W 2014r. podpisana została umowa na realizację wspomnianych praktyk z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

 • dla najlepszych studentów – uczestników programu „Energia kompetencji”
 • w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, powstałym w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banku Polskich, którego partnerami są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie wiedzy o systemie finansowym i bankowości
 • znajomość podstaw prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość) oraz przygotowywania sprawozdań finansowych
 • umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • rozumienie zasad handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych oraz zasad organizacji gospodarki w UE

 • przygotowanie do rozwiązywania problemów w grupie, realizując zadania w ramach laboratoryjnych zajęć projektowych
 • znajomość podstawy teorii organizacji oraz zarządzania
 • przygotowanie do samodzielnego przedstawienia wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend

 • uczestnictwo w lektoratach języka nowożytnego, zgodnie z kompetencjami wyznaczonymi dla poziomu kształcenia
 • rozwijanie kompetencji językowych w wybranych obszarach problemowych (wykłady w języku angielskim) prowadzone przez specjalistów-praktyków, a także przez przedstawicieli służby dyplomatycznej RP i wykładowców z zagranicy (visiting professors)

 • znajomość zasad gromadzenia danych
 • umiejętność samodzielnego przetwarzania danych w oparciu o zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • umiejętność tworzenia biznes-planu, analizowania informacji o sprzedaży oraz danych o kontrahentach
 • umiejętność przeprowadzenia analizy składowych wynagrodzeń, tworzenie raportów i zestawienia z danych, zgodnie z potrzebami informacyjnymi
 • umiejętność przeprowadzenia analizy wariantowej (co będzie, przy różnych wariantach danych i zmian w otoczeniu)
 • umiejętność profesjonalnej prezentacji danych oraz wykorzystywanie arkuszy w analizach statystycznych i prognostycznych
 • umiejętność rozwiązywania problemów występujących w pracy zawodowej ekonomisty z wykorzystaniem technologii komputerowych

 • zajęcia laboratoryjne pozwalają zdobyć unikatowe kompetencje analityczne, włączając w to umiejętności wymagane w ramach współpracy przy zespołowym rozwiązywaniu problemów, z wykorzystaniem oprogramowania analitycznego
 • znajomość podstawy użycia metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych (produkcja, sprzedaż, strategie działania itp.), a także podstawy analizy statystycznej i ekonometrycznej oraz konstrukcji prognoz

 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych
 • umiejętność przygotowywania biznes planu działalności biznesowej
 • znajomość źródła i metody pozyskiwania finansowania działalności gospodarczej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:

a) matematyka,

b) geografia lub historia.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.