KUL Logo

Biotechnologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie biotechnologii obejmują trzy specjalności zawodowe do wyboru:

Biotechnologia przemysłowa

– Biotechnologia środowiskowa

– Biotechnologia eksperymentalna

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie biotechnologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe – 130 godz. praktyk zawodowych w zakładach przemysłowych, laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych lub innych jednostkach
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

 

Odbycie praktyk jest możliwe m.in. w instytucjach:

Studenci mogą odbywać praktyki w zakładach przemysłowych, jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych przy zakładach opieki zdrowotnej, laboratoriach analitycznych, stacjach krwiodawstwa, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach gospodarki komunalnej lub innych.
Lista proponowanych miejsc odbywania praktyk dostępna jest u opiekuna praktyk. Możliwość odbywania praktyk w miejscu zamieszkania studenta.

 

Na kierunku funkcjonuje Koło Biotechnologii KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych.

Umiejętności praktyczne:

 • posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym (m.in. stosowanie technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych, mikroskopowych)
 • przygotowanie ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • prowadzenie podstawowej hodowli komórkowej i tkankowej
 • projektowanie i wykonanie prostych zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • wykonanie analizy służącej do oceny podstawowych parametrów immunologicznych
 • wypracowanie nawyków niezbędnych do pracy w laboratorium badawczym
 • planowanie i znajomość budowania linii produkcyjnej

 • absolwent uczestniczy w dyskusjach dotyczących problematyki z zakresu biotechnologii wykorzystując język naukowy
 • przygotowuje opracowania zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi i potrafi je prezentować
 • jest zdolny do pracy w zespole przyjmując w nim różne zadania i role
 • korzysta z różnych mediów i potrafi wykorzystać nabyte informacje do rozwoju i ugruntowania wiedzy

 • komunikowanie się z otoczeniem w wybranym języku obcym i formułowanie wypowiedzi, opisywanie zjawisk, informowanie, przekazywanie poglądów, prowadzenie dyskusji broniąc swoich racji, wymienianie się z innymi wiedzą i umiejętnościami

 • posiadanie wiedzy umożliwiającej posługiwanie się pakietem biurowym
 • zarządzanie bazą danych oraz tworzenie grafik dla celów prezentacyjnych
 • stosowanie podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych

 • umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • opisywania, wyjaśniania i interpretacji podstawowych zjawisk chemicznych i fizykochemicznych
 • stosowania podstawowych metod statystycznych i technologii informatycznych

 • znajomość i rozumienie podstawowych pojęć i zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • znajomość ogólnych zasad tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu biotechnologii
 • umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Egzamin ustny – jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub chemia.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.