KUL Logo

Zarządzanie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w różnego rodzaju organizacjach m. in. w działach zarządzania zasobami ludzkimi, jakości, marketingu, sprzedaży, produkcji;
 • pracy jako menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach;
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • podjęcia pracy zawodowej,
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię),
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych,

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin realizowana jest w czasie  przerwy wakacyjnej po zakończeniu IV semestru studiów. Student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyki pod kątem możliwości zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w realnych warunkach gospodarczych oraz zgodnie z planowanym własnym rozwojem zawodowym. Praktyka może być realizowana w organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w tym  małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Od roku 2016 r. istnieje możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Praktyki nadobowiązkowe mogą być odbywane w Polsce i za granicą w ramach oferty przygotowywanej przez KUL, jak również w oparciu o indywidualne kontakty posiadane przez studenta.
 • Szeroka oferta dostępna jest w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i  zainteresowaniami studenta oraz potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • Studenci kierunku zarządzanie mogą korzystać z systematycznie poszerzanej oferty staży krajowych i zagranicznych przygotowywanej przez Biuro Karier KUL oraz Dział Współpracy z Zagranicą.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroki zakres kompetencji zawodowych wynikających ze zdobytej wiedzy oraz umiejętności dotyczących, między innymi:

 • kompetencji menedżerskich, kierowania zespołami ludzi i realizowania funkcji personalnej;
 • zakładania własnej działalności gospodarczej;
 • zastosowań informatyki w zarządzaniu;
 • zarządzania marketingowego, badań marketingowych oraz promocji;
 • zachowań konsumentów;
 • zarządzania projektami;
 • techniki sprzedaży;
 • zarządzania jakością;
 • zachowań organizacyjnych i kultury organizacji;
 • podstaw rachunkowości, podatków i finansów przedsiębiorstwa;
 • etykieta w biznesie;
 • bezpieczeństwa publicznego;
 • prawa pracy i ochrony własności intelektualnej.

Absolwent kierunku zarządzanie posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji; potrafi wykorzystywać w różnych obszarach zarządzania media społecznościowe, technologie informacyjne i Internet; potrafi przedstawić i argumentować własne opinie na temat problemów zarządzania; potrafi w dyskusji poddać konstruktywnej krytyce proponowane przez innych rozwiązania; potrafi przedstawić wypracowane przez zespół rozwiązania; posiada znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2.

Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres kompetencji, jakie absolwenci zdobywają w tym zakresie, obejmuje między innymi:

 • umiejętność wyboru przedmiotu i formy prawnej oraz procedury rejestracji działalności gospodarczej;
 • znajomość źródeł i metod pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć biznesowych;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości w firmie, zasad rozliczeń podatkowych;
 • umiejętność przygotowania biznesplanu;
 • umiejętność organizowania pracy własnej i ustalania priorytetów realizacji zadań;
 • umiejętność planowania w krótkiej i długiej perspektywie czasowej;
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi;
 • umiejętność opracowywania, wdrażania i zarządzania innowacyjnymi   projektami;
 • umiejętność identyfikowania i reagowania na zmiany zachodzące w organizacji i jej otoczeniu;
 • umiejętność wykorzystywania tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji marketingowych w przedsiębiorstwach.

Absolwent kierunku zarządzanie potrafi korzystać z programów pakietu Microsoft Office oraz Microsoft Office Project; potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i Internet w celu gromadzenia i przetwarzania danych; potrafi stworzyć stronę internetową oraz obsługiwać system klasy ERP (Comarch ERP Optima).

Absolwent kierunku zarządzanie w zakresie kompetencji naukowo-badawczych potrafi:

 • korzystać z krajowej literatury z zarządzania;
 • formułować problemy i pytania badawcze;
 • zaplanować, a następnie zrealizować podstawowe badania empiryczne o charakterze jakościowym i ilościowym;
 • opisać uzyskane wyniki, dokonać ich dyskusji i przedstawić implikacje praktyczne.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia  – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczystylub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego).

Zarządzanie:

 • Olimpiada z matematyki
 • Olimpiada Statystyczna (L)
 • Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych (3F)
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i Świecie (I-VI miejsca L)
 • Konkurs z wiedzy o społeczeństwie (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!