KUL Logo

Teologia A – dla alumnów

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pełnienia posługi: prezbitera, brata zakonnego lub duszpasterskiej

Studenci uzyskują wykształcenie w stopniu magistra teologii.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych i w Teologicznym Studium Licencjackim

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na profil na Facebooku Wydziału Teologii KUL oraz Koło Naukowe Teologów KUL!


Praktyki i staże

Praktyki:

 • praktyki psychologiczno-pedagogiczne i katechetyczno-pedagogiczne
 • studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia poprzez działania o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz ewangelizacyjnym:
  • w parafiach
  • grupach duszpasterskich
  • podczas obozów wypoczynkowych i formacyjnych dla dzieci i młodzieży
  • wyjazdów integracyjnych z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 • inne specjalistyczne – tj. posługa w sanktuariach, poradniach duszpasterskich, szpitalach i hospicjach oraz współczesnych miejscach niewiaryKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • teologiczne i pedagogiczne (mgr nauk teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym)

 •  znajomość wybranego języka obcego na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Syste­mem Kształcenia Językowego
 • umiejętność komunikacji i mediacji
 • sztuka słuchania
 • homiletyka

 •  wykorzystywanie technologii informacyjnych w dydaktyce i ewangelizacji

 • formułować problemy
 • dobierać źródła informacji
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badań

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuję Dziekan Wydziału Teologii w porozumieniu z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.


Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuję Dziekan Wydziału Teologii w porozumieniu z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuję Dziekan Wydziału Teologii w porozumieniu z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuję Dziekan Wydziału Teologii w porozumieniu z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.

Teologia:

 • Olimpiada z filozofii
 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada z literatury i języka polskiego
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (L+F)
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Konkurs papieski (9L)
 • Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie (I-V miejsce L)
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!