KUL Logo

Romanistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Absolwent może pracować jako tłumacz, pracownik wydawnictwa, przedstawiciel handlowy, mediator kulturowy, przedsiębiorca, przewodnik turystyczny, doradca klienta francuskojęzycznego, pracownik administracji publicznej, branży HR, IT, w mediach, dyplomacji, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne są wysokie kompetencje z zakresu znajomości języków romańskich, umiejętność pracy w zespole i elastycznego rozwiązywania problemów.

Ponad 90% naszych Absolwentów (studia magisterskie) znajduje stałe zatrudnienie do roku po ukończeniu studiów.

Studia przygotowują do:

 • aktywności zawodowej wymagającej zaawansowanej znajomości języka francuskiego oraz drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego lub włoskiego), w tym specjalistycznego języka komunikacji zawodowej (media, biznes, geografia turystyczna, hotelarstwo i turystyka)
 • kontynuacji nauki na poziomie magisterskim w oparciu o wybór ciekawych seminariów licencjackich

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Romanistyka KUL – ulotka rekrutacyjna!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Opcjonalne staże w renomowanych firmach (Philips/SopraSteria).
Romanistyka KUL (www)

Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent romanistyki KUL:

 • Jest osobą świadomą własnych talentów, mocnych stron i predyspozycji potrzebnych do podjęcia pracy związanej z jego profilem językowym.
 • Posiada ogólne kompetencje językowo-kulturowe z zakresu studiowanych języków oraz powiązanej z nimi historii i cywilizacji.
 • Sprawnie posługuję się językiem francuskim oraz włoskim lub hiszpańskim, posiada umiejętność redagowania standardowych dokumentów w tych językach.
 • Wykazuje się proaktywnością, chęcią do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych i wytrwałością w dążeniu do wyznaczonych celów krótko- i długoterminowych.
 • Posiada umiejętności potrzebne do analizy rynku pracy i korzysta z wielu źródeł informacji o możliwościach zatrudnienia.
 • Ma świadomość barier zewnętrznych i wewnętrznych związanych ze znalezieniem pracy odpowiadającej jego wymaganiom.
 • Dba o stały rozwój osobisty, wie jak zarządzać sobą w czasie.

 • Swobodnie komunikuje się z przedstawicielami nierodzimych kultur/ języków, również w środowisku zawodowym, wykazując przy tym otwartość, empatię i zrozumienie potrzeb innych ludzi.
 • Posiada umiejętności autoprezentacji, potrafi przekonać innych do swojego projektu.
 • Posiada umiejętność współpracy w zespole.
 • Ma doświadczenie w zakresie studiów za granicą – w przypadku skorzystania z oferty międzynarodowej wymiany studenckiej (program Erasmus+).

 • Zna zasady działania przedsiębiorstwa. W przypadku studentów odbywających praktykę / staż w firmach Philips lub SopraSteria absolwent posiada również doświadczenie praktyczne w tym zakresie.
 • Potrafi stworzyć indywidualną koncepcję ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie autorskiego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
 • Posiada umiejętność opracowania strategii biznesowej i dokumentacji niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sposób przewidziany przepisami prawa.
 • Umie wykorzystywać narzędzia komunikacji interpersonalnej (w tym networking) w działaniach przedsiębiorczych.
 • Jest świadomy uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych, prawno-administracyjnych, demograficznych, społeczno-kulturowych i technologicznych funkcjonowania rynkowego.
 • Potrafi dopasować produkt / usługę do wymogów i potrzeb rynku, zna podstawy strategii kosztowej.
 • Jest osobą świadomą szans, ograniczeń związanych z zarządzaniem firmą.

 • Wykazuje się znajomością narzędzi (tj. programów, sieci i stron) służących do komunikacji ogólnej i zawodowej, autonomicznego uczenia się języków obcych.

 • Posiada umiejętności zdobywania informacji istotnych dla przygotowania pracy dyplomowej.
 • Posługuje się aparatem pojęciowym potrzebnym do własnych analiz, argumentacji i stawiania hipotez naukowych.
 • Jest świadomy celów oraz uprawnień, jakie daje mu zdobycie dyplomu licencjata.
 • Potrafi osiągnąć cel naukowy, respektując przy tym własność intelektualną innych autorów; jest świadomy tego, że rozwój jego kompetencji jest procesem ciągłym.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Romanistyka:

 • Olimpiada z języka angielskiego
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Konkurs języka włoskiego (3L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

O romanistyce mówią absolwenci:

Zobacz także:

Dzień Frankofonii KUL – Romanistyka KUL świętuje!