KUL Logo

Prawo kanoniczne

ZAREJESTRUJ SIĘ

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy:

 • w administracji kościelnej (kancelarie parafialne, kurie diecezjalne i zakonne)
 • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła)

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • przystąpienia do egzaminu na kościelny stopień licencjata

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w kancelarii parafialnej /kurii diecezjalnej/ sądzie kościelnym – podczas praktyk studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, sporządzania pism procesowych, symulacji procesów, rozwiązywania kazusów

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • przygotowanie w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego
 • gruntowna wiedza prawno-kanoniczna

 • umiejętność przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji z użyciem specjalistycznej terminologii i prezentowania wyników badań
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w dyscyplinie prawa kanonicznego w języku polskim i obcym zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2+

 • kształtowanie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • wykazywanie postawy przedsiębiorczej w odniesieniu do kształtowania własnej ścieżki zawodowej, oraz podejmowanie profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych


 • umiejętność oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
 • znajomość portali przydatnych dla kanonisty ze względu na ich zawartość: System Informacji Prawnej Lex, Legalis, LexPolonica, bazy biblioteczne, czasopisma w wersji elektronicznej

 • umiejętność samodzielnej oceny oraz rozwiązania problemu prawnego
 • aplikacja w wymiarze sądowniczym i administracyjnym posiadanej wiedzyZasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty(25% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia – do wyboru (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Prawo kanoniczne:

 • Olimpiada z historii
 • Olimpiada Teologii Katolickiej (L)
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)
 • Konkurs wiedzy z historii (4L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!