KUL Logo

Prawo kanoniczne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy:

 • w administracji kościelnej (kancelarie parafialne, kurie diecezjalne i zakonne)
 • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
 • w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła)

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • przystąpienia do egzaminu na kościelny stopień licencjata

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Zapraszamy na nasz profil na Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w kancelarii parafialnej /kurii diecezjalnej/ sądzie kościelnym – podczas praktyk studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, sporządzania pism procesowych, symulacji procesów, rozwiązywania kazusów

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • przygotowanie w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego
 • gruntowna wiedza prawno-kanoniczna

 • umiejętność przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji z użyciem specjalistycznej terminologii i prezentowania wyników badań
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w dyscyplinie prawa kanonicznego w języku polskim i obcym zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2+

 • kształtowanie poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • wykazywanie postawy przedsiębiorczej w odniesieniu do kształtowania własnej ścieżki zawodowej, oraz podejmowanie profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych


 • umiejętność oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
 • znajomość portali przydatnych dla kanonisty ze względu na ich zawartość: System Informacji Prawnej Lex, Legalis, LexPolonica, bazy biblioteczne, czasopisma w wersji elektronicznej

 • umiejętność samodzielnej oceny oraz rozwiązania problemu prawnego
 • aplikacja w wymiarze sądowniczym i administracyjnym posiadanej wiedzyZasady rekrutacji

Studia stacjonarne

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia, lub filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)


Studia niestacjonarne

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów. Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Studia stacjonarne

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.


Studia niestacjonarne

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów. Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.