KUL Logo

Praca socjalna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 1. Profesjonalnego działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej, w tym do:
 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
 • określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów,
 • profesjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • inicjowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych,
 • monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych, integracyjnych,
 • przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.

2. Podjęcia zatrudnienia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w innych zawodach pomocowych, tj.: asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp.

3. Pracy w obszarze pomocy społecznej, zwłaszcza w:

 • Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
 • Powiatowych i gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Centrach Usług Społecznych,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Instytucjach wspierających dziecko, rodzinę, osoby wykluczone,
 • Domach pomocy społecznej,
 • Świetlicach środowiskowych,
 • Jednostkach penitencjarnych,
 • Organizacjach pozarządowych.

4. Pracy w instytucjach rządowych i samorządowych (np. w departamentach spraw społecznych, związanych z polityką społeczną i rodzinną).

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki: praca socjalna i ekonomia społeczna, socjologia, kryminologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie asystentury rodziny, organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej i innych zgodnych z zainteresowaniami i wybraną ścieżką kariery

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku oraz Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyki zawodowe związane z realizacją specjalizacji w wymiarze 90 godzin (po II roku) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną, profesjonalnym pomaganiem, wsparciem dzieci i rodzin, pomocą postpenitencjarną, aktywizacją i integracją społeczną itp.
 • Program przewiduje także zajęcia praktyczne, tj. projekt socjalny w formie zajęć terenowych (na III roku, 60 godzin), który odbywa się poza uczelnią, we współpracy z instytucjami, tj.: Areszt Śledczy w Lublinie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Lublin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lublin, OIK Świdnik, Dom Senior, domy dziecka.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Ponadto studenci mogą angażować się w działalność organizacji studenckich:

 • Samorząd Studentów,
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej https://www.facebook.com/ksps.kul,
 • uczestniczyć w działalności naukowej Instytutu Nauk Socjologicznych https://www.facebook.com/socjologiaKUL, np. w ramach cyklicznych wydarzeń „Spotkania z praktyką”, czyli poznawania różnych możliwości i obszarów działalności pracowników socjalnych,
 • oficjalny profil kierunku Praca socjalna (I stopnia) oraz Praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopnia) na FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083138868367Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dostępnym przedmiotom do wyboru absolwent pracy socjalnej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną lub w zakresie profilaktyki społecznej i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem:

 • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin i grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie: ograniczonych możliwości (i umiejętności) zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny (w tym rodziny wieloproblemowej) w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, problemów wynikających z niepełnosprawności, bezrobocia, bezdomności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego;
 • komunikowania się z różnymi grupami odbiorców;
 • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego);
 • pobudzania działań samopomocowych u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego wsparcia oraz inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym;
 • inicjowania i prowadzenia wieloaspektowych i innowacyjnych działań o charakterze profilaktycznym i aktywizacyjnym;
 • skutecznego współdziałania z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju lokalnego, inkluzji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Absolwent posiada:  

 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej
 • umiejętność zabierania głosu w debacie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność panowania nad stresem i emocjami

Absolwent posiada:

 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju instytucji pożytku publicznego (fundacji i stowarzyszeń)
 • kompetencje w zakresie pobudzania działań samopomocowych u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

Absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań, analizy i diagnozy problemów społecznych z wykorzystaniem programów komputerowych, nowoczesnych technologii i dostępnych baz danych.  Posiada podstawy znajomości programu PS IMAGO, dawniej SPSS.

Absolwent posiada umiejętność:

 • formułowania problemów badawczych
 • poszukiwania i dobierania źródeł informacji
 • dokonywania krytycznej analizy i oceny informacji, w tym danych zastanych
 • dobierania właściwych metod i narzędzi do zaplanowanych badań o charakterze społecznym
 • realizacji badań społecznych zgodnych w obszarze wybranej ścieżki kształcenia

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia (60% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia (60% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub  historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia (60% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Praca socjalna:

 • Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych (3F)
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie (Ostrołęka)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!