KUL Logo

Kryminologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych (np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska)
 • pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary
 • możliwości pracy w instytucjach prywatnych (usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia, poszukiwanie zaginionych osób i mienia), a także do samodzielnego realizowania różnego rodzaju analiz kryminalistycznych
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu kryminologii w tym cyberbezpieczeństwa

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kryminologię, socjologię lub bezpieczeństwo narodowe)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Bezpieczeństwo publiczne, Mediacja sądowa i pozasądowa, Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem sieci)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • podczas realizacji studiów student jest zobligowany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin. Instytucja, w której odbędzie się praktyka jest uwarunkowana wyborem specjalizacji w ramach studiów
  • studenci, którzy wybrali specjalizację Analityka kryminalistyczna odbywają praktyki m.in. w służbach mundurowych, prywatnych agencjach ochrony, laboratoriach kryminalistycznych.
  • studenci specjalizacji Prewencja zachowań przestępczych odbywają praktyki m.in. w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary i firmach zajmujących się ochroną użytkowników Internetu

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci  mają możliwość odbycia praktyki nadobowiązkowej zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy. Organizacją praktyk nadobowiązkowych zajmuje się Biuro Karier KUL.

Staże:

 • możliwość odbywania płatnych/bezpłatnych staży w ramach ofert kierowanych dla studentów kryminologii przez instytucje państwowe (np. służby mundurowe) i prywatne (np. agencje detektywistyczne)


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • będzie potrafił analizować złożoność zjawisk społecznych i wynikających z nich procesów przestępczych w otaczającej rzeczywistości
 • po ukończeniu studiów nabędzie umiejętności z zakresu działań prewencyjnych, interwencyjnych i dochodzeniowych, które będzie mógł realizować w przyszłej pracy zawodowej
 • za sprawą zdobytych kompetencji podczas studiów będzie mógł identyfikować współczesne zagrożenia związane z przestępczością, wyjaśniać przyczyny tych zjawisk i formułować narzędzia przydatne do zwalczania różnego rodzaju przestępstw

Student w ramach studiów ma do wyboru dwie specjalizacje:

 • Analityka kryminalistyczna – pozwala wykształcić kompetencje potrzebne do prowadzenia specjalistycznych badań i analiz z zakresu czynności operacyjnych w trakcie dochodzenia i próby wyjaśnienia popełnionego przestępstwa. Studenci nabywają także umiejętności z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, profilowania kryminalistycznego, taktyk i technik detektywistycznych, balistyki, a także przeciwdziałania fałszerstwom dokumentów
 • Prewencja zachowań przestępczych – pozwala nabyć kompetencje niezbędne do diagnozowania sytuacji kryminogennych (w tym pomoc ofiarom przestępstw) oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, jak również uzyskać praktyczne umiejętności z zakresu mediacji, komunikacji i dialogu w sprawach karnych. W ramach tej specjalizacji student uzyskuje możliwość zdobycia kwalifikacji w zakresie analizy cyfrowych śladów, wykorzystania sztucznej inteligencji w kryminalistyce, a także przeciwdziałania uzależnieniom płynących z nowych technologii

Absolwent:

 • potrafi panować nad emocjami i stresem podczas działań kryminalistycznych
 • potrafi komunikować się z zespołem podczas pracy
 • posiada umiejętność prowadzenia negocjacji z różnego rodzaju środowiskami społecznymi
 • posiada sprecyzowane metody działania oraz wrażliwość w komunikacji z ofiarami przestępstw
 • posiada kompetencje do wyrażania przekazów mających na celu ochronę człowieka przed działaniami przestępczymi
 • posiada umiejętność prowadzenia specjalistycznych szkoleń, warsztatów i treningów m.in. z zakresu przeciwdziałania przestępczości
 • potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrafi komunikować się z innymi podmiotami na współczesnym rynku pracy

Absolwent:

 • zdobędzie specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kryminologii pozwalające na przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • poprzez znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w kryminologii będzie gotów do planowania strategicznego własnej pracy zawodowej i poszczególnych zadań zawodowych
 • w wyniku nabycia specjalistycznej wiedzy kryminologicznej potrafi kształtować indywidulaną przedsiębiorczość w odniesieniu do współczesnego rynku pracy, w szczególności obszaru zajmującego się szeroko rozumianą ochroną człowieka przed zagrożeniem przestępczym
 • nabywając doświadczenie z dziedziny nauk społecznych wykształca własne interdyscyplinarne kompetencje przedsiębiorcze

Absolwent:

 • uzyskuje kompetencje z zakresu analityki statystycznej i statystyki kryminalistycznej
 • posługuje się pakietem Microsoft Office
 • potrafi obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie (SPSS Statistics)
 • posiada umiejętność zastosowania dla potrzeb kryminologii nowoczesnych technologii, technik, systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych
 • wykształca umiejętności analizy pozostawionych śladów kryminalistycznych fizycznych, a także wirtualno-cyfrowych

Absolwent:

 • ma wiedzę dotyczącą znajomości metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalistycznej
 • posiada umiejętność prowadzenia dochodzenia w procesie wyjaśniania przestępstw
 • w kontekście do różnego rodzaju przestępstw potrafi wypracować adekwatne i unikatowe metody analizy
 • posiada kompetencje do stworzenia systemowych rozwiązań przeciwdziałania przestępstwom
 • potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji w kontekście zebranych materiałów dowodowych
 • potrafi dokonać właściwego doboru przepisów prawnych do konkretnej sytuacji przestępczej
 • potrafi w sposób systemowy zapobiegać dokonywaniu przestępstw oraz skierować właściwą pomoc do potencjalnych osób mogących dopuścić się przestępstw

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (20 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub filozofia (60 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (20 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia (60 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski (20 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (20 % wyniku końcowego)
 • matematyka, lub historia, lub biologia, lub chemia, lub fizyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub filozofia (60 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)