KUL Logo

Historia sztuki

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w zawodach: historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w takich miejscach jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Historia Sztuki KUL.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • 60 godzin praktyk inwentaryzacyjnych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość wyboru z oferty dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków.
 • Znajomość zasad funkcjonowania instytucji zajmujących się muzealnictwem, wystawiennictwem, ochroną zabytków i dóbr kultury, handlem dziełami sztuki.
 • Umiejętność organizacji wydarzenia muzealnego w zakresie wystawiennictwa i edukacji muzealnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb otoczenia społecznego.
 • Umiejętność popularyzacji sztuki poprzez przygotowanie filmu o sztuce, podcastu, gifu.
 • Znajomość najważniejszych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i dóbr kultury i umiejętność ich zastosowania.
 • Umiejętność krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie.

 • Umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy zespołowej.
 • Znajomość technik komunikacji.
 • Umiejętność komunikacji z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o sztuce.
 • Umiejętność prezentacji różnych opinii i stanowisk oraz dyskusji na ich temat.
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • Znajomość podstaw funkcjonowania rynku dzieł sztuki.
 • Znajomość podstaw ekonomii.
 • Znajomość metod planowania strategicznego.
 • Znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi – archiwa cyfrowe, bazy danych, podstawy projektowania graficznego, digitalizacja zbiorów, badanie dzieł sztuki zgromadzonych w zasobach wirtualnych.
 • Umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych.
 • Znajomość funkcjonowania najważniejszych programów do ewidencjonowania zabytków muzealnych, znajomość programu MONA w podstawowym zakresie.
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych dla popularyzacji sztuki (media społecznościowe, blogosfera).

 • Umiejętność przeprowadzenia analizy formalnej i treściowej dzieł sztuki oraz wskazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • Umiejętność samodzielnego analizowania problemów badawczych, formułowania wniosków i wskazywania dalszych perspektywy badawczych.
 • Organizacja własnego warsztatu badawczego historyka sztuki.
 • Umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią związaną z technikami i technologiami stosowanymi w różnych dziedzinach sztuki.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub historia sztuki, lub geografia, lub wiedza o społeczeństwie, lub język łaciński i kultura antyczna (50% wyniku końcowego)

b) język polski (25% wyniku końcowego)

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli historię sztuki, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.