KUL Logo

Historia sztuki

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w zawodach: historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w takich miejscach jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

 • 60 godzin praktyk inwentaryzacyjnych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość wyboru z oferty dostępnej w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność sporządzania dokumentacji z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków.
 • Znajomość zasad funkcjonowania instytucji zajmujących się muzealnictwem, wystawiennictwem, ochroną zabytków i dóbr kultury, handlem dziełami sztuki.
 • Umiejętność organizacji wydarzenia muzealnego w zakresie wystawiennictwa i edukacji muzealnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb otoczenia społecznego.
 • Umiejętność popularyzacji sztuki poprzez przygotowanie filmu o sztuce, podcastu, gifu.
 • Znajomość najważniejszych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i dóbr kultury i umiejętność ich zastosowania.
 • Umiejętność krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie.

 • Umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy zespołowej.
 • Znajomość technik komunikacji.
 • Umiejętność komunikacji z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu wiedzy o sztuce.
 • Umiejętność prezentacji różnych opinii i stanowisk oraz dyskusji na ich temat.
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 • Znajomość podstaw funkcjonowania rynku dzieł sztuki.
 • Znajomość podstaw ekonomii.
 • Znajomość metod planowania strategicznego.
 • Znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Znajomość technik pracy komputerowej z zasobami wizualnymi – archiwa cyfrowe, bazy danych, podstawy projektowania graficznego, digitalizacja zbiorów, badanie dzieł sztuki zgromadzonych w zasobach wirtualnych.
 • Umiejętność korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych.
 • Znajomość funkcjonowania najważniejszych programów do ewidencjonowania zabytków muzealnych, znajomość programu MONA w podstawowym zakresie.
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych dla popularyzacji sztuki (media społecznościowe, blogosfera).

 • Umiejętność przeprowadzenia analizy formalnej i treściowej dzieł sztuki oraz wskazania ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • Umiejętność samodzielnego analizowania problemów badawczych, formułowania wniosków i wskazywania dalszych perspektywy badawczych.
 • Organizacja własnego warsztatu badawczego historyka sztuki.
 • Umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią związaną z technikami i technologiami stosowanymi w różnych dziedzinach sztuki.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego).

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!