KUL Logo

Hispanistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
 • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
 • zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania specjalistycznych certyfikatów językowych sygnowanych przez madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową (certyfikaty z języka hiszpańskiego w biznesie oraz turystyce i hotelarstwie)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. hispanistyki, filologii hiszpańskiej, iberystyki, filologii romańskiej oraz na historii i kierunkach pokrewnych)

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki studenckie w firmach polskich bądź zagranicznych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • umiejętność używania różnych rejestrów języka, umiejętność tworzenia wielu rodzajów pism formalnych i nieformalnych, ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji handlowej w języku hiszpańskim oraz umiejętność redagowania standardowych dokumentów w języku francuskim

 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność precyzyjnego wyrażania swoich myśli i poglądów w języku hiszpańskim, w tym specjalistycznym (hotelarstwo, ekonomia i finanse) oraz umiejętność radzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych w języku francuskim.
 • Umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych, umiejętność dostosowania się do kultury organizacyjnej firm i instytucji.

 • znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania ekonomii, znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw


 • umiejętność wykorzystywania narzędzi internetowych w komunikacji zawodowej

 • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji



Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki, lub filozofii – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki, lub filozofii – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci z maturą zagraniczną aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki, lub filozofii – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego).

Hispanistyka:

 • Olimpiada z geografii
 • Olimpiada z języka francuskiego
 • Olimpiada z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Konkurs wiedzy z języka polskiego (L)
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego (L)
 • Ogólnopolski Przegląd Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie (5L)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!